بایگانی بخش log book

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۳ -

log book

log book   لوگ بوک یکی از روشهائی است که درسالهای اخیر درحیطه پزشکی کاربرد وسیعی پیدا کرده است روشی است که میتواند آموزش را تسهیل یا هدایت کند  ومیتواند در ارزیابی یا قضاوت ارزشی درمورد دانشجو مورداستفاده قرار گیرد. هدف این است که پس از اینکه دانشجو دانش پایه را یاد گرفت در یک قالب interaction  supervisedیا Supervised experiencیک تجربه یا تعامل هدایت شده راداشته باشد. لوگ بوک در واقع یک وقایع نگار است دانشجو تجربه اش رادرقالب یک جدول زمانی روزانه می نویسد واین تجربه روزانه بعداً مورداستفاده خود وسوپر وایزر وی قرار میگیرد. لوگ بوک کمک میکند دانشجو را به سمت موارد مهم متمرکز کنیم.آنچه برای یک دانشجو مهم تلقی میشود با آنچه توسط فرد مجرب مهم تلقی میشود تفاوت دارد. لوگ بوک کمک میکند تا بفهمیم درک دانشجو ازاهداف یادگیری مهم چیست چه تجربه ای را مهم میداند وبعد به او کمک کنیم وبا فیدبک اوراهدایت کنیم تادروقتی که دارد  به اهدافی که از دیدگاه افراد مجرب وضع شده برسد.  لوگ بوک ابزاری برای نظارت غیر مستقیم است(indirect supervision)لوگ بوک وپورت فولیو مکمل هم هستند ویک برگ از پورت فولیو را لوگ بوک روزانه تشکیل میدهد که جدول فعالیت وفرایند را مشخص میکند.  لوگ بو ک یکی از روشهای ایده آل فیدبک دهی در دوره دانشجویی است فیدبک باید شرایط خاص داشته باشد به موقع باشد،همه جانبه باشد،  برای دانشجو در دسترس باشد.استرس زانباشد(stress-free). براساس پیش قضاوت شخصی نباشد non judgmental باشد.اصلاح کننده باشد فقط جنبه ایرادی نداشته باشد دارای توصیه باشد.   گاه mid term discussion برگزارمیشود ودانشجو وپرسپتور با هم بحث میکنند راه حلی برای مشکلات دانشجو پیدا می کنند این نباید به هیچ وجه جنبه summativeداشته باشد وفقط فورماتیو باشد تااسترس ایجاد نکند واثر بخشی فیدبک را کاهش دهد.  از لوگ بوک هم برای اصلاح عملکرد دانشجو وهم اصلاح ساختار دوره کارآموزی استفاده می شودبا توجه به لوگ بوک میتوان دریافت چه ایرادی در فرایند  یاددهی ویادگیری دانشجویان وجوددارد؟  میتوان دریافت یادگیری دانشجو طبق برنامه چگونه پیش می رود وچه مقدار اتلاف وقت وجود دارد.حتی میزان آموزش در بیمارستانهای مختلف را با مقایسه  لوگ بوک دانشجویان آنها میتوان فهمید. جهت افزایش پذیرش دانشجو جهت پرکردن لوگ بوک باید به توصیه های آقای Vanek باید توجه داشت:  - لوگ بوک ها ساده باشند. -کدینگ کم باشد معمولاً یک صفحه ای است وبجا ی متن از کد استفاده می کنیم حال اگرکدها خیلی پیچیده باشد دانشجو استفاده نخواهد کرد.  -روش جمع آوری اطلاعات باید استاندارد باشد زمان دادن وتحویل گرفتن وشیوه تکمیل آن باید استاندارد باشد. -حتی الامکان از سوال بسته استفاده شود. -لوگ بوک سریع تحلیل شود وفیدبک داده شود. -اگر دانشجو حس کند فیدبکی که در لوگ بوک میدهد درتصمیم گیری وتغییر کوریکولوم مورد استفاده قرار میگیرد به اهمیت آن پی برده وسعی ودقت بیشتری  در تکمیل آن میکند.  لوگ بوک بعنوان روش غیر مستقیم برای ارزیابی عملکرد و performance می باشد. وهم جنبه ارزیابی دارد وهم بعنوان روش آموزشی میتواند  آموزش را  هدایت کند. - اشکال لوگ بوک: -وقایع نگار روزانه (Daily): - لوگ بوک ساختارمند(structured) :     log book دستیاران داخلی دستیارن زنان دستیاران کودکان دستیاران بیهوشی ENT چشم ارولوژی (کارورزان) ارولوژی (کارآموزان) روانپزشکی جراحی عمومی داخلی(کارورزان) داخلی (کارآموزان) عفونی(کارورزان) عفونی (کارآموزان) قلب(کارآموزان) سال سوم گروه بیهوشی زنان(کارورزان) سال اول گروه بیهوشی سال دوم گروه بیهوشی   کودکان(کارورزی) کودکان (کارآموزی)    


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دفتر توسعه آموزش EDO می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | EDO

Designed & Developed by : Yektaweb