بایگانی بخش بهبود تغذیه جامعه

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹ -

دستورالعمل تغذیه تکمیلی کودکان

تغذیه در شش ماه اول زندگی شیر مادر بهترین و کامل ترین غذا برای شیرخوار است . مطابق توصیه های سازمان جهانی بهداشت ، شیرخواران در ۶ ماه اول زندگی به منظور تامین رشد ، تکامل و سلامتی فقط باید با شیر مادر تغذیه شوند و هیچ نوع مایعات یا غذای جامددیگری)به جز قطره یا شربت حاوی مکمل های ویتامین ها و مواد معدنی و در صورت لزوم دارو ( دریافت نکند. شیرمادربهترین الگوی رشد و تکامل را برای کودکان فراهم کرده و در ضمن کمک به حفاظت شیرخوار در مقابل ابتلا به عفونت ها وبیماری های دوران کودکی می کند. همچنین ، تغذیه با شیرمادر کودکان را در برابر بیماری های مزمن سال های آتی عمرمثل بیماری های قلبی عروقی، دیابت، چاقی و سرطان ها محافظت می کند.

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹ -

دستورالعمل جدید طرح حمایتی مشارکتی کودکان۹۴

مقدمه: سوءتغذیه یکی از مشکلات تغذیه ای شایع در کودکان زیر ۵ سال است. از پیامدهای نامطلوب سوء تغذیه کودکان می توان به اختلال در رشد و تکامل مغزی و جسمی، افزایش هزینه های درمانی و مراقبت های پزشکی ،افت تحصیلی و تحمیل هزینه های سنگین به آموزش وپرورش کشور و از دست دادن روزهای کاری توسط والدین را نام برد که بار سنگین مالی بر اقتصاد جامعه هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی وارد می سازد. بر اساس آمار منتشره سازمان جهانی بهداشت و سایر سازمانهای بین المللی، درساال ۱۱۲۲ مایلادی ، ۱۲ % کودکاان زیار ۵سال دچار کوتاه قدی تغذیهای متوسط و شدید بوده اند که این رقم نسبت به سال ۲۹۹۱ به میازان ۵۵ درصاد کااهش یا فتاه است. همچنین ۲۲ % کودکان زیر ۵ سال از کم وزنی متوسط و شدید رنج می برند. که در مقایسه باا ساال ۲۹۹۱ ، باه میازان%۵۲کاهش یافته است. در حال حاضر شیوع لاغری متوسط و شدید در کودکان جهان ۸ % است که نسبت به ساال ۲۹۹۱ باهمیزان ۲۲ % کاهش داشته است.