پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش واحد گسترش شبکه ها

img_yw_news
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ -

جلسه فصلی پزشکان خانواده درشهرستان گمیشان برگزار گردید

جلسه فصلی پزشکان خانواده درشهرستان گمیشان برگزار گردید   در راستای اجرای برنامه پزشک خانواده در شهرستان گمیشان، جلسه فصل بهار98پزشکان خانواده مرکز بهداشت شهرستان گمیشان برگزار شد.

img_yw_news
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ -

جلسه گروه مدیریت مرکزبهداشت شهرستان گمیشان برگزار گردید

جلسه گروه مدیریت مرکزبهداشت شهرستان گمیشان برگزار گردید

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

جلسه مشترک مرکزبهداشت شهرستان گمیشان بانماینده بیمه سلامت استان

جلسه مشترک مرکزبهداشت شهرستان گمیشان بانماینده بیمه سلامت استان سرکارخانم زرگران با حضور دکتر بهمن ایری سرپرست مرکز و شبکه بهداشت ودرمان شهرستان و کارشناسان واحدگسترش شبکه درمحل دفترسرپرستی شبکه برگزار گردید.  

img_yw_news
پنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ -

جلسه شورای بهورزی شهرستان گمیشان

جلسه شورای بهورزی  شهرستان گمیشان در تاریخ 12/14/ 97  راس ساعت 12/30 در محل دفتر سرپرستی شهرستان برگزار گردید.              

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ -

جلسه هماهنگی برنامه پزشک خانواده مرکز بهداشت شهرستان گمیشان

جلسه هماهنگی برنامه پزشک خانواده مرکز بهداشت شهرستان گمیشان با حضور سرپرست شبکه بهداشت و درمان ، سرپرستان مراکز خدمات جامع سلامت شهری وروستایی ، ماماها و مسئولین واحدهای ستادی مرکز بهداشت در محل دفترسرپرستی این شبکه برگزار شد .

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ -

جلسه هماهنگی وبرنامه ریزی کشیک پزشکان درمراکزخدمات جامع سلامت شهری شبانه روزی شهرستان گمیشان برای تعطیلات آخرسال

جلسه هماهنگی وبرنامه ریزی کشیک پزشکان درمراکزخدمات جامع سلامت شهری شبانه روزی شهرستان گمیشان برای تعطیلات آخرسال97وایام عیدنوروزسال98درمحل دفترسرپرستی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان باحضورکلیه پزشکان برگزارگردید.

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ -

جلسه گروه مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان گمیشان در دفترسرپرستی شبکه برگزار گردید

جلسه گروه مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان گمیشان در دفترسرپرستی شبکه برگزار گردید

img_yw_news
شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ -

جلسه آموزشی دستورالعمل نسخه19 و تفاوتهای آن با نسخه قبلی

جلسه آموزشی دستورالعمل نسخه19 و تفاوتهای آن با نسخه قبلی   برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی برای پزشکان خانواده وماماهای تیمهای سلامت درشبکه بهداشت و درمان شهرستان گمیشان برگزار گردید.

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷ -

کارگاه بهبود استاندارد منابع سرمایه ای در برنامه تامین مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری در شهرستان گمیشان برگزار گردید .

 کارگاه بهبود استاندارد منابع سرمایه ای در برنامه تامین مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری در شهرستان گمیشان برگزار گردید .

img_yw_news
چهارشنبه ۵ دی ۱۳۹۷ -

جلسه هماهنگی برنامه پزشک خانواده

جلسه هماهنگی برنامه پزشک خانواده مرکز بهداشت شهرستان گمیشان با حضور سرپرست شبکه بهداشت و درمان ، سرپرستان مراکز خدمات جامع سلامت شهری وروستایی ، ماماها و مسئولین واحدهای ستادی مرکز بهداشت در محل سالن کنفرانس  این شبکه برگزار شد .

img_yw_news
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ -

جلسه ارزیابی عملکردشش ماهه اول سال97مرکزخدمات جامع سلامت آلتین تخماق

جلسه ارزیابی عملکردشش ماهه اول سال97مرکزخدمات جامع سلامت آلتین تخماق شهرستان گمیشان در مورخه 97/9/14 با حضور سرپرست شبکه بهداشت و درمان و کارشناسان مسئول واحدهای ستادی در محل دفترمدیریت شبکه بهداشت ودرمان برگزارگردید.   

img_yw_news
چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷ -

پایش شهرستانی نظام ارجاع و نسخه الکترونیک دارویی با حضور دکتر عارف نیا معاون بهداشتی دانشگاه ازشبکه بهداشت ودرمان شهرستان گمیشان انجام گرد

پایش شهرستانی نظام ارجاع و نسخه الکترونیک دارویی با حضور دکتر عارف نیا معاون بهداشتی دانشگاه ازشبکه بهداشت ودرمان شهرستان گمیشان انجام گردید.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷ -

جلسه ارزیابی عملکردشش ماهه اول سال97مرکزخدمات جامع سلامت شبانه روزی گمیش تپه

جلسه ارزیابی عملکردشش ماهه اول سال97مرکزخدمات جامع سلامت شبانه روزی گمیش تپه شهرستان گمیشان در مورخه 97/9/7 با حضور سرپرست شبکه بهداشت و درمان و کارشناسان مسئول واحدهای ستادی در محل دفترمدیریت شبکه بهداشت ودرمان برگزارگردید.   

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ -

جلسه ارزیابی عملکردشش ماهه اول سال97مرکزخدمات جامع سلامت روستایی بصیرآباد

جلسه ارزیابی عملکردشش ماهه اول سال97مرکزخدمات جامع سلامت روستایی بصیرآباد شهرستان گمیشان در مورخه 97/8/23 با حضور سرپرست شبکه بهداشت و درمان و کارشناسان مسئول واحدهای ستادی در محل دفترمدیریت شبکه بهداشت ودرمان برگزارگردید.   

img_yw_news
شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷ -

چهاردهمین جلسه گروه مدیریت مرکز بهداشت شهرستان

چهاردهمین جلسه گروه مدیریت مرکز بهداشت شهرستان در سال 97 روزپنجشنبه مورخه26/07/97 باحضورمسئولین واحدهای ستادی درمحل دفترسرپرستی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان برگزار گردید.

img_yw_news
شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷ -

جلسه ارزیابی عملکردشش ماهه اول سال97مراکزخدمات جامع سلامت شهری وروستایی شهرستان گمیشان

جلسه ارزیابی عملکردشش ماهه اول سال97مراکزخدمات جامع سلامت شهری وروستایی شهرستان گمیشان با حضور سرپرست شبکه بهداشت و درمان و کارشناسان مسئول واحدهای ستادی در محل دفترمدیریت شبکه بهداشت ودرمان برگزارگردید. 

img_yw_news
پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ -

جلسه ارزیابی عملکرد مرکز خدمات جامع سلامت شهری سیمین شهر

 جلسه ارزیابی عملکرد مرکز خدمات جامع سلامت شهری سیمین شهر در مورخه 97/7/24 با حضور رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گمیشان در محل مرکز بهداشت شهرستان  برگزار گردید.

img_yw_news
پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ -

جلسه پس از پایش مرکز خدمات جامع سلامت روستایی بصیر اباد

جلسه پس از پایش  مرکز خدمات جامع سلامت روستایی بصیر اباد در مورخه 97/7/15 با حضور آقای دکتر ایری سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان گمیشان و کارشناسان ستادی در محل مرکز خدمات جامع سلامت روستایی بصیرآباد  برگزار گردید.  

img_yw_news
پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ -

جلسه پس از پایش مرکز خدمات جامع سلامت روستایی خواجه نفس

جلسه پس از پایش  مرکز خدمات جامع سلامت روستایی خواجه نفس در مورخه 97/7/22 با حضور آقای دکتر صداقت (معاون فنی )و آقای ملوندی (مدیر گروه گسترش شبکه) و آقای دکتر ایری سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان گمیشان و کارشناسان ستادی در محل مرکز خدمات جامع سلامت روستایی خواجه نفس  برگزار گردید.         

img_yw_news
پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ -

جلسه ارزیابی عملکرد مرکز خدمات جامع سلامت شهری سیمین شهر

جلسه ارزیابی عملکرد مرکز خدمات جامع سلامت شهری سیمین شهر در مورخه 97/7/24 با حضور رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گمیشان در محل مرکز بهداشت شهرستان  برگزار گردید.

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ -

پایش همطرازان

اجرای برنامه پایش همترازان ویژه بهورز در شهرستان گمیشان                در راستای ایجاد انگیزه و انتقال و بهره مندی از تجارب در بین بهورزان برنامه پایش همترازان ویژه بهورز در شهرستان اجرا می گردد. در این برنامه انتظار میرود در هر فصل هرکدام از خانه های بهداشت شهرستان حداقل یک بار مورد پایش از طرف بهورز همتراز قرار گیرد . 

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷ -

جلسه هماهنگی برنامه های پزشک خانواده مرکز بهداشت شهرستان گمیشان (کمیته بهبر)

جلسه هماهنگی برنامه های پزشک خانواده مرکز بهداشت شهرستان گمیشان (کمیته بهبر) درمورخه97.7.2با حضور سرپرست شبکه بهداشت و درمان ، سرپرستان مراکز خدمات جامع سلامت شهری وروستایی ،پزشکان، ماماها و مسئولین واحدهای ستادی مرکز بهداشت در محل سالن کنفرانس  این شبکه برگزار شد .     

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷ -

برگزاری جلسه گروه مدیریت مهر 97

 جلسه گروه مدیریت مهر ماه در مرکز بهداشت گمیشان برگزار شد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ -

کارگاه پایش و ارزشیابی جهت کارشناسان ستادی شهرستان

   کارگاه پایش و ارزشیابی جهت کارشناسان ستادی شهرستان با حضور سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان گمیشان در محل سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان گمیشان برگزار گردید .

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ -

کمیته پایش و نظارت مرکز بهداشت شهرستان گمیشان

کمیته  پایش و نظارت مرکز بهداشت شهرستان گمیشان با حضور سرپرست شبکه بهداشت و درمان  و مسئولین واحدهای ستادی در محل سالن اجتماعات این مرکز برگزارگردید.

img_yw_news
سه شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۷ -

دهمین جلسه گروه مدیریت گمیشان برگزار شد.

دهمین جلسه گروه مدیریت گمیشان برگزار شد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ -

جلسه بررسی مشکلات پایش از مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان گمیشان

جلسه بررسی مشکلات پایش از مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان گمیشان در مورخه 97.5.17با حضور رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گمیشان و سرپرستان مراکز خدمات جامع سلامت سیمین شهر و بصیرآباد و خواجه نفس  در محل مرکز بهداشت شهرستان  برگزار گردید.

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ -

جلسه بررسی مشکلات پایش از مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان گمیشان

جلسه بررسی مشکلات پایش از مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان گمیشان در مورخه 97.5.18با حضور رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گمیشان و سرپرستان مراکز خدمات جامع سلامت آلتین تخماق ،گمیش تپه ، آرخ بزرگ و قرنجیک   در محل مرکز بهداشت شهرستان  برگزار گردید.

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ -

کمیته پایش و نظارت ویژه سرپرستان وپزشکان تیمهای سلامت مراکزخدمات جامع سلامت شهری وروستایی شهرستان گمیشان

کمیته پایش و نظارت ویژه سرپرستان وپزشکان تیمهای سلامت مراکزخدمات جامع سلامت شهری وروستایی شهرستان گمیشان با حضور سرپرست شبکه بهداشت و درمان و کارشناس مسئول واحدگسترش شبکه در محل دفترجانشین شبکه ومرکزبهداشت برگزار شد.

img_yw_news
دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ -

جلسه گروه مدیریت مرکز بهداشت گمیشان برگزار شد.

  جلسه گروه مدیریت مرکز بهداشت گمیشان برگزار شد.

img_yw_news
دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ -

برگزاری جلسه آموزشی نظام ارجاع الکترونیک ومزایای آن برای شوراهای اسلامی ودهیاران بخشهای شهرستان گمیشان

برگزاری جلسه آموزشی نظام ارجاع الکترونیک ومزایای آن برای شوراهای اسلامی ودهیاران بخشهای  شهرستان گمیشان جلسه آموزشی واطلاع رسانی فرآیندنظام ارجاع الکترونیک ومزایای آن برای اعضای محترم شوراهای اسلامی ودهیاران بخشهای مرکزی وگلدشت شهرستان گمیشان درسالن اجتماعات مرکزبهداشت شهرستان برگزارگردید،

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ -

جلسه پس از پایش مرکز خدمات جامع سلامت روستایی آرخ بزرگ

جلسه پس از پایش مرکز خدمات جامع سلامت روستایی آرخ بزرگ با حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان گمیشان در محل مرکز خدمات جامع سلامت روستایی آرخ بزرگ برگزار گردید.

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ -

کمیته پایش مرکز خدمات جامع سلامت شهری گمیش تپه

کمیته پایش  مرکز خدمات جامع سلامت شهری گمیش تپه در مورخه 97/3/22با حضور مسئول مرکز  و مراقبین سلامت در محل پایگاه سلامت ضمیمه گمیش تپه  برگزار گردید. در این جلسه مشکلات و نواقص مشاهده شده در خرداد ماه 97 مطرح و جهت رفع آنها راهکارهایی پیشنهاد شده و جهت افزایش کیفیت عملکردها تدابیری اندیشیده شد  و مصوباتی به تصویب رسید.

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ -

جلسه پس از پایش مرکز خدمات جامع سلامت شهری /روستایی سیمین شهر

جلسه پس از پایش  مرکز خدمات جامع سلامت شهری /روستایی سیمین شهردر مورخه 97/3/20 با حضور سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان گمیشان و کارشناسان ستادی در محل مرکز خدمات جامع سلامت شهری /روستایی سیمین شهر  برگزار گردید

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ -

گروه مدیریت خرداد97 مرکزبهداشت گمیشان

گروه مدیریت خرداد97 مرکزبهداشت گمیشان برگزار شد.

img_yw_news
دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷ -

جلسه هماهنگی پایش مدیریتی شهرستان گمیشان

جلسه  هماهنگی پایش مدیریتی شهرستان گمیشان در مورخه 3/3/97با حضور رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گمیشان و مسئولین واحدهای ستادی در محل مرکز بهداشت شهرستان  برگزار گردید. در این جلسه  مشکلات موجود  توسط مسئولین واحدهای ستادی مطرح و جهت رفع آنها راهکارهایی پیشنهاد شده و جهت افزایش کیفیت عملکردها و آمادگی برای پایش مدیریتی مورخه 6/3/97تدابیری اندیشیده شد.  و مصوباتی به تصویب رسید.

img_yw_news
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ -

جلسه نظام ارجاع الکترونیک

جلسه   نظام ارجاع الکترونیک درمورخه97.3.3با حضور سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان ومسئولین واحد های ستادی  در محل دفتر سرپرستی برگزار گردید .  

img_yw_news
پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ -

جلسه نظام ارجاع الکترونیک

جلسه   نظام ارجاع الکترونیک درمورخه97.2.31با حضور سرپرست شبکه بهداشت و درمان و سرپرستان مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان  در محل دفتر سرپرستی برگزار گردید .   

img_yw_news
پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ -

جلسه بررسی مشکلات پایش از مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان گمیشان

 جلسه بررسی مشکلات پایش از مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان گمیشان در مورخه 31/2/97با حضور رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گمیشان و سرپرستان مراکز خدمات جامع سلامت در محل مرکز بهداشت شهرستان  برگزار گردید

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

گروه مدیریت اردیبهشت ماه مرکز بهداشت گمیشان برگزار شد.

گروه مدیریت اردیبهشت ماه مرکز بهداشت گمیشان برگزار شد.

img_yw_news
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

روه مدیریت فروردین ماه مرکز بهداشت گمیشان برگزار شد

جلسه گروه مدیریت فروردین ماه مرکز بهداشت گمیشان برگزار شد.     

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

جلسه شورای بهورزی شهرستان گمیشان در تاریخ 01/28/ 97 راس ساعت 12 در واحد گسترش شبکه شهرستان برگزار گردید.

جلسه شورای بهورزی  شهرستان گمیشان در تاریخ 01/28/ 97  راس ساعت 12 در واحد گسترش شبکه شهرستان برگزار گردید. اولین جلسه شورای بهورزی شهرستان در سال 97 با حضور نمایندگان  شورای بهورزی  و مسئول واحد گسترش شبکه و مسئول واحد کارگزینی شهرستان در مورخ 97/01/28 راس ساعت 12در واحد گسترش شبکه برگزار گردید.

img_yw_news
پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ -

جلسه هماهنگی برنامه های پزشک خانواده مرکز بهداشت شهرستان گمیشان (کمیته بهبر)

جلسه هماهنگی برنامه های پزشک خانواده مرکز بهداشت شهرستان گمیشان (کمیته بهبر) درمورخه96.12.22با حضور سرپرست شبکه بهداشت و درمان ، سرپرستان مراکز خدمات جامع سلامت شهری وروستایی ،پزشکان، ماماها و مسئولین واحدهای ستادی مرکز بهداشت در محل سالن کنفرانس  این شبکه برگزار شد .      

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ -

توزیع اطلاعیه مزایای بیمه روستایی در روستاهای تحت پوشش شهرستان گمیشان

توزیع اطلاعیه مزایای بیمه روستایی در روستاهای تحت پوشش شهرستان گمیشان و شهرهای گمیش تپه و سیمین شهر توزیع شد وتعیین مسیر ارجاع در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل جهت چگونگی ویزیت پزشکان درساعات غیراداری وروزهای تعطیل انجام گردید.

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ -

تمام عملیات تکمیل چک لیست های سامانه پرداخت مبتنی بر کیفیت (p4q )در شهرستان گمیشان

  اتمام عملیات تکمیل چک لیست های سامانه پرداخت مبتنی بر کیفیت (p4q )در شهرستان گمیشان چک لیست های پایش تیمی و فردی سامانه پرداخت مبتنی بر کیفیت (p4q )توسط واحد ها و مراکز شهرستان تکمیل و توسط دکتر بهمن ایری سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان  بررسی و به تایید نهایی رسید .

img_yw_news
شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ -

کمیته علمی اجرایی مدیریت شبکه وارتقاء سلامت استان گلستان ر گمیشان برگزار شد.

کمیته علمی اجرایی مدیریت شبکه وارتقاء سلامت استان گلستان با حضور دکتر پور عباسی مدیر گروه گسترش شبکه استان و کارشناسان استانی ، دکتربهمن ایری سرپرست شبکه بهداشت و درمان گمیشان و کارشناسان مسئول واحد گسترش شبکه شهرستانها در محل سالن اجتماعات مرکزبهداشت شهرستان گمیشان برگزار گردید.   

img_yw_news
دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶ -

دوره آشنایی با سیستم جهت بهورزان جدیدالورود در مرکز بهداشت شهرستان گمیشان برگزار شد

دوره آشنایی با سیستم جهت بهورزان جدیدالورود در مرکز بهداشت شهرستان گمیشان برگزار شد   در راستای ارتقای سطح آگاهی و توانمندی پرسنل جدیدالورود، دوره آموزشی آشنایی با سیستم، جهت 6 بهورز جدیدالاستخدام شهرستان گمیشان، برگزار گردید .

img_yw_news
چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶ -

جلسه ارزیابی عملکرد مرکز خدمات جامع سلامت شهری گمیش تپه

 جلسه ارزیابی عملکرد مرکز خدمات جامع سلامت شهری گمیش تپه در مورخه 1/11/96 با حضور رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گمیشان در محل مرکز بهداشت شهرستان  برگزار گردید. در این جلسه مشکلات و نواقص مشاهده شده در10 ماهه سال96 توسط مسئولین واحدهای ستادی مطرح و جهت رفع آنها راهکارهایی پیشنهاد شده و جهت افزایش کیفیت عملکردها تدابیری اندیشیده شد. و مصوباتی به تصویب رسید.     

img_yw_news
یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ -

دهمین جلسه گروه مدیریت مرکز بهداشت شهرستان

:  دهمین جلسه گروه مدیریت مرکز بهداشت شهرستان در سال 96 روزپنجشنبه مورخه 28/10/96 باحضورمسئولین واحدهای ستادی درمحل دفترسرپرستی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان برگزار گردید. مطابق دستورکارجلسه موضوعات، مورد بحث وتبادل نظر اعضاء قرارگرفته و مصوبات ذیل اتخاذ گردید :  

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶ -

ازدیددکترمحمدنعیمی معاونت محترم توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه از ساختمان مرکز جامع سلامت در حال ساخت گمیشان

دکترمحمدنعیمی معاونت محترم توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه از ساختمان مرکز جامع سلامت  در حال ساخت  گمیشان که درآستانه بهره برداری قراردارد،بازدید و چگونگی پیشرفت کار و چالش های پیش رو را از نزدیک بررسی کردند .

img_yw_news
شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ -

جلسه ارزیابی عملکرد مرکز خدمات جامع سلامت شهری گمیش تپه

جلسه ارزیابی عملکرد مرکز خدمات جامع سلامت شهری گمیش تپه در مورخه 96/10/12 با حضور رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گمیشان در محل مرکز بهداشت شهرستان  برگزار گردید. در این جلسه مشکلات و نواقص مشاهده شده در9 ماهه سال96 توسط مسئولین واحدهای ستادی مطرح و جهت رفع آنها راهکارهایی پیشنهاد شده و جهت افزایش کیفیت عملکردها تدابیری اندیشیده شد. و مصوباتی به تصویب رسید. 

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ -

جلسه آموزشی نحوه کار با سامانه پرداخت مبتنی بر کیفیت در تاریخ 96/10/14 در شهرستان گمیشان برگزار گردید .

جلسه آموزشی نحوه کار با سامانه پرداخت مبتنی بر کیفیت در تاریخ 96/10/14 در شهرستان گمیشان برگزار گردید . جلسه آموزشی نحوه کار با سامانه پرداخت مبتنی برکیفیت p4q با حضور سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان  دکتر بهمن ایری در تاریخ 96/10/14 از ساعت 10 صبح تا ساعت 12 جهت کلیه مسئولین واحد های ستادی و از ساعت 12 تاساعت 14 جهت سرپرستان مراکز برگزار گردید

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ -

جلسه ارزیابی عملکرد مرکز خدمات جامع سلامت روستایی خواجه نفس

جلسه ارزیابی عملکرد مرکز خدمات جامع سلامت روستایی خواجه نفس در مورخه 96/10/12 با حضور رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گمیشان در محل مرکز بهداشت شهرستان  برگزار گردید.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ -

جلسه ارزیابی عملکرد مرکز خدمات جامع سلامت روستایی آلتین تخماق

 جلسه ارزیابی عملکرد مرکز خدمات جامع سلامت روستایی آلتین تخماق در مورخه 96/10/12 با حضور رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گمیشان در محل مرکز بهداشت شهرستان  برگزار گردید.

img_yw_news
پنجشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶ -

جلسه پس از پایش مرکز خدمات جامع سلامت شهری سیمین شهر

 جلسه پس از پایش مرکز خدمات جامع سلامت شهری سیمین شهر در مورخه 96/10/10 با حضور رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گمیشان در محل مرکز سیمین شهر برگزار گردید.

img_yw_news
چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶ -

مصوبات نهمین جلسه گروه مدیریت شهرستان

نهمین جلسه گروه مدیریت مرکز بهداشت گمیشان برگزار شد.

img_yw_news
سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶ -

جلسه پس از پایش مرکز خدمات جامع سلامت روستایی آرخ بزرگ

 جلسه پس از پایش مرکز خدمات جامع سلامت روستایی آرخ بزرگ با حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان گمیشان در محل مرکز خدمات جامع سلامت روستایی آرخ بزرگ برگزار گردید.

img_yw_news
دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۶ -

خرید مرحله دوم رایانه و توزیع آن در شهرستان گمیشان

  خرید  مرحله دوم رایانه و توزیع آن در شهرستان گمیشان     مرحله دوم خرید رایانه به تعداد 5 عدد رایانه با متعلقات، 3 عدد مانیتور به جایگزینی مانیتورهای قدیمی و همچنین 5 عدد لپ تاب جهت مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان در آذر ماه خریداری و جانمایی گردید.  

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ -

تحویل کارت ورود به جلسه آزمون پذیرش بهورزی در شهرستان گمیشان

  تحویل کارت ورود به جلسه آزمون پذیرش بهورزی در شهرستان گمیشان   باعنایت به برنامه جذب وپذیرش بهورزی برای خانه های بهداشت شهرستانهای استان توسط دانشگاه علوم پزشکی گلستان،درشهرستان گمیشان صدورکارت ورود به جلسه برای 125 نفرازثبت نام کنندگان ومتقاضیان شرکت در آزمون پذیرش بهورزی در تاریخهای 22 و 23 آبان توسط واحدهماهنگی وگسترش شبکه شهرستان به متقاضیان انجام گردید.

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶ -

جلسه پس از پایش مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قرنجیک

جلسه پس از پایش مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قرنجیک با حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان گمیشان در محل مرکز قرنجیک برگزار گردید. در این جلسه ابتدا مشکلات و نواقص مشاهده شده در روز پایش توسط نیروهای پایشگر ستادی مطرح و جهت رفع آنها راهکارهایی پیشنهاد شده واز رهنمود های مدیر شبکه استفاده شد و مصوباتی به تصویب رسید

img_yw_news
پنجشنبه ۴ آبان ۱۳۹۶ -

آغاز ثبت نام پذیرش بهورزی در شهرستان گمیشان

 آغاز ثبت نام پذیرش بهورزی در شهرستان گمیشان   ثبت نام از داوطلبان بهورزی از مقطع دیپلم از تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۶در مرکز بهداشت شهرستان گمیشان جهت تکمیل کادر بهورز روستاهای چارقلی ,دهنه ,خواجه نفس و قرنجیک  آغاز گردید . داوطلبین تا۹۶/۸/۷  فرصت دارند به مرکز بهداشت شهرستان گمیشان واحد گسترش شبکه جهت ثبت نام مراجعه نمایند.  

img_yw_news
شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶ -

گروه مدیریت مهر ماه 96 مرکز بهداشت گمیشان برگزار شد.

گروه مدیریت مهر ماه 96 مرکز بهداشت گمیشان برگزار شد.

img_yw_news
شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶ -

اطلاع رسانی عمومی جذب و پذیرش بهورز در روستاهای شهرستان گمیشان (روستاهای چارقلی، دهنه ,خواجه نفس و قرنجیک )

اطلاع رسانی عمومی جذب و پذیرش بهورز در روستاهای شهرستان گمیشان  (روستاهای چارقلی، دهنه ,خواجه نفس  و قرنجیک ) اطلاع رسانی عمومی جذب و پذیرش بهورز با همکاری شورای اسلامی، دهیاران و بهورزان خانه های بهداشت از اول مهرماه سال جاری  با نصب پارچه نوشته ,بنر و اطلاعیه پذیرش بهورز در اماکن پر تردد آغاز و ثبت نام از واجدین شرایط نیز از 15 مهر ماه شروع  گردیده است . در نهایت 5 نفر (زن ) جهت خدمت در 4 روستای  مورد نیاز شهرستان بعد از آزمون کتبی، مصاحبه وگزینش، پذیرفته خواهند گردید.  

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ -

کمیته جذب و پذیرش بهورز در تاریخ 26/6/96 در شهرستان گمیشان برگزار گردید

کمیته جذب و پذیرش بهورز در تاریخ 26/6/96 در شهرستان گمیشان برگزار گردید با عنایت به جذب 5 بهورز زن جهت خانه های بهداشت قرنجیک 1 و 2 ،خواجه نفس 2 ،دهنه و چارقلی کمیته جذب و پذیرش بهورز با حضور سرپرست شبکه ، روسای شورا و دهیاری ،سرپرست مراکز خدمات جامع سلامت و بهورزان خانه های بهداشت روستاهای مورد نظر برگزار گردید .  

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ -

بهره برداری ازفضای فیزیکی جدید خانه بهداشت بصیرآباد

بهره برداری ازفضای فیزیکی جدید خانه بهداشت بصیرآباد بهره برداری ازفضای فیزیکی جدیدخانه بهداشت روستای بصیرآباد در مورخه 8/6/96 با حضور شورا و دهیار و حامیان سلامت انجام گردیده وتجهیزات موردنیازآن بروزرسانی گردید.  

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ -

واگذاری ارائه خدمات دارویی

واگذاری ارائه خدمات دارویی واگذاری ارائه خدمات دارویی در مرکز خدمات جامع سلامت آرخ بزرگ به داروخانه بخش غیردولتی دکتر سونای قره جه از طرف شبکه بهداشت و درمان شهرستان گمیشان جهت سهولت دسترسی بیماران بهداروخانه ، انجام شد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ -

جلسه هماهنگی مراسم روز بهورز در شهرستان گمیشان در تاریخ 12/6/96 تشکیل گردید.

جلسه هماهنگی مراسم روز بهورز در شهرستان گمیشان در تاریخ 12/6/96 تشکیل گردید. جلسه هماهنگی گرامیداشت روز بهورز با حضور سرپرست شبکه بهداشت ودرمان ،نمایندگان بهورزی شهرستان ومسئولین واحدهای ستادی در محل دفترسرپرستی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان برگزار گردید دراین جلسه در خصوص هرچه با شکوه برگزار شدن جشن بهورزی در شهرستان بحث و تبادل نظر گردیده وهماهنگیهای لازم دراینخصوص انجام گردید. 

img_yw_news
پنجشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۶ -

کمیته نظام ارجاع الکترونیک در شهرستان گمیشان در تاریخ 7/6/96 تشکیل گردید.

کمیته نظام ارجاع الکترونیک در شهرستان گمیشان در تاریخ 7/6/96 تشکیل گردید. با حضورخانم غلامی مسئول واحد آمار استان و کلیه پزشکان شهرستان در راستای نظام ارجاع الکترونیک ، نحوه پذیرش بیماران ارجاعی سطح 2 و مشکلات آن در شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.  

img_yw_news
پنجشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۶ -

کارگاه pmtct (پیشگیری از انتقال HIV از مادر به کودک )در مورخه 7،8،9 /6/96 در شهرستان گمیشان برگزار گردید.

 کارگاه pmtct (پیشگیری از انتقال HIV از مادر به کودک )در مورخه 7،8،9 /6/96 در شهرستان گمیشان  برگزار گردید. کارگاه pmtct (پیشگیری از انتقال HIV از مادر به کودک ) در مورخه 7،8،9 /6/96 با همکاری واحد سلامت خانواده و واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها به صورت حضوری جهت گروه هدف پزشک، ماما ، بهداشت خانواده و مبارزه با بیماری ها برگزار گردید.  

img_yw_news
یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶ -

جلسه شورای بهورزی شهرستان گمیشان در تاریخ 31/05/ 96 راس ساعت 11 در محل دفتر سرپرستی شهرستان برگزار گردید.

جلسه شورای بهورزی  شهرستان گمیشان در تاریخ 31/05/ 96  راس ساعت 11 در محل دفتر سرپرستی شهرستان برگزار گردید. دومین جلسه شورای بهورزی شهرستان در سال 96 با حضور سرپرست شبکه ، مسئول واحد گسترش شبکه و اعضای شورای بهورزی شهرستان با هدف برنامه ریزی مراسم روز بهورز در تاریخ 31/5/96 راس ساعت 11 در دفتر سرپرستی شهرستان برگزار گردید.

img_yw_news
شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ -

برگزاری جلسه حامیان سلامت شهرستان گمیشان

برگزاری جلسه حامیان سلامت شهرستان گمیشان             جلسه حامیان سلامت  شهرستان گمیشان باحضور بازنشستگان کارکنان دولت در ساعت 6عصر روز سه شنبه مورخ 17/5/96 با حضور سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان ، رئیس و اعضای شورای خیرین سلامت در سالن اجتماعات شبکه بهداشت ودرمان برگزار گردید.ازمهمترین مصوبه این جلسه میتوان به جلب مشارکت های مردمی جهت تکمیل پروژه مرکز خدمات جامع سلامت وپیگیری احداث پایگاه  سلامت شهری شماره یک گمش تپه اشاره نمود.  

img_yw_news
شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ -

برگزاری جلسه شورای خیرین سلامت شهرستان گمیشان

برگزاری جلسه شورای خیرین سلامت شهرستان گمیشان              جلسه شورای خیرین سلامت شهرستان گمیشان باحضوراعضای شورای خیرین در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 12/5/96 با حضور سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان ، رئیس و اعضای شورای خیرین سلامت وکارشناس مسئول واحدگسترش شبکه مرکزبهداشت شهرستان، در سالن اجتماعات شبکه بهداشت ودرمان برگزار گردید.

img_yw_news
پنجشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ -

جلسه شورای خیرین سلامت شهرستان گمیشان باحضوراعضای جدید

 جلسه شورای خیرین سلامت شهرستان گمیشان باحضوراعضای جدید در ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 3/5/96 با حضور سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان ، رئیس و اعضای شورای خیرین سلامت وکارشناس مسئول واحدگسترش شبکه مرکزبهداشت شهرستان، در محل دفتر سرپرستی شبکه بهداشت ودرمان برگزار گردید.

img_yw_news
شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶ -

جلسه شورای خیرین سلامت شهرستان گمیشان

جلسه شورای خیرین سلامت شهرستان گمیشان باحضوراعضای جدید در ساعت 9/30 صبح روز سه شنبه مورخ 96/4/20 با حضور سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان ، رئیس و اعضای شورای خیرین سلامت وکارشناس مسئول واحدگسترش شبکه مرکزبهداشت شهرستان، در محل دفتر سرپرستی شبکه بهداشت ودرمان برگزار گردید. مهمترین مصوبات این جلسه:

img_yw_news
چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۶ -

جلسه پس از پایش مرکز خدمات جامع سلامت روستایی آلتین تخماق

 جلسه پس از پایش مرکز خدمات جامع سلامت روستایی آلتین تخماق با حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان گمیشان در محل مرکز آلتین تخماق برگزار گردید. در این جلسه ابتدا مدیر شبکه بهداشت شهرستان در خصوص ثبت سامانه ناب به ارائه مطالبی پرداختند . سپس مشکلات و نواقص مشاهده شده در روز پایش توسط نیروهای پایشگر ستادی مطرح و جهت رفع آنها راهکارهایی پیشنهاد شده و مصوباتی به تصویب رسید.

img_yw_news
پنجشنبه ۱ تیر ۱۳۹۶ -

برگزاری انتخابات نمایندگان پزشک خانواده شهرستان گمیشان

برگزاری انتخابات نمایندگان پزشک خانواده  شهرستان گمیشان در مورخه 25/3/96 انتخابات نمایندگان پزشک و مامای پزشک خانواده شهرستان  با حضور سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان  ,حراست شهرستان و مسئول واحد گسترش شبکه  برگزار گردید . در انتخابات برگزار شده دکتر محمد قوشه پزشک مرکز سیمین شهر بیشترین آراء  را کسب و نماینده پزشکان خانواده شهرستان انتخاب شدند و در بین ماما های شهرستان خانم مایا مستعان مامای مرکز قرنجیک بیشترین آراء را کسب و نماینده ماما های پزشک خانواده شهرستان انتخاب شدند .

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ -

جلسه پس از پایش مرکز خدمات جامع سلامت روستایی آرخ بزرگ

 جلسه پس از پایش مرکز خدمات جامع سلامت روستایی آرخ بزرگ با حضور رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گمیشان در محل مرکز آرخ بزرگ برگزار گردید. در این جلسه مشکلات و نواقص مشاهده شده در روز پایش توسط نیروهای پایشگر ستادی مطرح و جهت رفع آنها راهکارهایی پیشنهاد شده و مصوباتی به تصویب رسید.همچنین در این جلسه عملکرد نیروهای نظارتی و بهورزان مرکز آرخ بزرگ مورد نقد وبررسی قرار گرفت و جهت افزایش کیفیت پایشها تدابیری اندیشیده شد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ -

کمیته بهبربهار 96 گمیشان برگزار شد

جلسه هماهنگی برنامه پزشک خانواده مرکز بهداشت شهرستان گمیشان (کمیته بهبر) درمورخه96.3.25با حضور سرپرست شبکه بهداشت و درمان ، سرپرستان مراکز خدمات جامع سلامت شهری وروستایی ، ماماها و مسئولین واحدهای ستادی مرکز بهداشت در محل سالن کنفرانس  این شبکه برگزار شد .

img_yw_news
شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ -

گروه مدیریت خرداد ماه مرکز بهداشت شهرستان گمیشان

  گروه مدیریت خرداد ماه مرکز بهداشت شهرستان گمیشان برگزار شد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ -

کمیته ی فصلی پایش و نظارت شهرستان گمیشان

 کمیته ی فصلی پایش و نظارت شهرستان گمیشان در مورخ 11/3/96 با حضور رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان و مسئولین واحد ها در محل دفتر سرپرستی برگزار گردید.

img_yw_news
دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ -

جلسه پس از پایش مرکز خدمات جامع سلامت روستایی خواجه نفس

   جلسه پس از پایش مرکز خدمات جامع سلامت روستایی خواجه نفس با حضور رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گمیشان در محل مرکز خواجه نفس برگزار گردید.

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ -

جلسه هماهنگی بسته خدمتی مورد تعهد سطح یک شهرستان گمیشان

جلسه هماهنگی بسته خدمتی مورد تعهد سطح یک شهرستان گمیشان با حضور نماینده بیمه و اعضای تیمهای سلامت در محل دفتر سرپرستی این شهرستان برگزار گردید.

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ -

گروه مدیریت شهرستان گمییشان

 گروه مدیریت اردیبهشت شهرستان گمیشان تشکیل جلسه داد.

img_yw_news
پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶ -

جلسه هماهنگی جهت برنامه ریزی و اجرای قراردادهای مورد تعهد پزشک خانواده و بیمه روستایی برای سال1396

جلسه هماهنگی جهت برنامه ریزی و اجرای قراردادهای مورد تعهد پزشک خانواده و بیمه روستایی برای سال1396 (دارویی ، سونوگرافی بارداری ، آزمایش پاپ اسمیرو....) در شبکه بهداشت شهرستان گمیشان با حضور سرپرست شبکه ، معاون و مسئولین واحدهای سلامت خانواده ، آزمایشگاه و مالی  در محل دفتر سرپرستی برگزار گردید. در این جلسه مشکلات مشاهده شده در اجرای قراردادها از جمله هماهنگی با طرف قرارداد در نحوه جمعبندی نسخه ها و ارسال آمار مراجعات ، مطابقت با آمار شهرستان ،هماهنگی با امور مالی.... مطرح شد و جهت رفع موانع موجود راه حلهایی ارائه گردید.

img_yw_news
یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵ -

جلسه انتخابات شورای خیرین سلامت شهرستان گمیشان

جلسه انتخابات شورای خیرین سلامت شهرستان گمیشان جلسه انتخابات شورای خیرین سلامت شهرستان گمیشان با حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان و اعضای خیرین در محل سالن اجتماعات شبکه بهداشت برگزار گردید.

img_yw_news
شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ -

بازدید فرماندار شهرستان گمیشان از مرکز بهداشت شهرستان

بازدید فرماندار شهرستان گمیشان از مرکز بهداشت شهرستان    فرماندار محترم شهرستان گمیشان  در ساعت 30/7 مورخه 26/11/95 از ستاد شهرستان ، مرکز خدمات جامع سلامت گمیش تپه ،پروژه در حال ساخت مرکز خدمات جامع سلامت گمیش تپه و آزمایشگاه مرکزی شهرستان بازدید بعمل آوردند .

img_yw_news
شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ -

مراسم روز داوطلب در تاریخ 21/11/95 در مرکز بهداشت شهرستان گمیشان همراه با جشن انقلاب برگزار گردید.

مراسم روز داوطلب در تاریخ 21/11/95 در مرکز بهداشت شهرستان گمیشان همراه با جشن انقلاب برگزار گردید.  مراسم روز داوطلب در تاریخ 21/11/95 در مرکز بهداشت  گمیشان همراه با جشن انقلاب جهت قدر دانی از زحمات داوطلبین سلامت شهرستان برگزار گردید. ...

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ -

جلسه هماهنگی برنامه های داوطلبین سلامت با حضور مسئولین و مربیان داوطلبین سلامت در شهرستان گمیشان برگزار گردید.

جلسه هماهنگی برنامه های داوطلبین سلامت با حضور مسئولین و مربیان داوطلبین سلامت در شهرستان گمیشان برگزار گردید.  جلسه هماهنگی در خصوص بیان اهداف مورد انتظار در برنامه داوطلبین سلامت با حضور مسئولین و مربیان داوطلبین سلامت مراکز مجری برنامه داوطلبین در تاریخ 16/11/95 در واحد گسترش شبکه شهرستان برگزار گردید .در این جلسه مربیان داوطلبین سلامت نیز نظرات خود را ایراد نموده و هماهنگی برگزاری مراسم روز داوطلب همراه با جشن انقلاب برگزار گردید.

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ -

گروه مدیریت مرکز بهداشت شهرسـتان گمــیشان تشکیل جلسه داد

 گروه مدیریت مرکز بهداشت شهرسـتان گمــیشان تشکیل جلسه داد

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ -

کمیته تجهیزات

کمیته خرید تجهیزات خانه های بهداشت شهرستان گمیشان با حضور مدیر شبکه بهداشت شهرستان و مسئولین مرتبط در محل دفتر سرپرستی تشکیل شد. در این کمیته لیست تجهیزات مورد نیاز ارائه گردید و پس از اولویت بندی تجهیزات ، برآورد هزینه انجام گرفته و اقدامات لازم جهت تامین تجهیزات صورت گرفت.

img_yw_news
سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵ -

جلسه توجیهی طرح مطالعه سلامت بهورزان گمیشان

جلسه توجیهی طرح مطالعه سلامت بهورزان با هدف بررسی وضعیت سلامت بهورزان در شهرستان گمیشان  با حضور سرپرست  شبکه بهداشت ودرمان ومهندس لشکر بلوکی کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه استان  در محل سالن آموزش شهرستان  برگزار گردید.   این جلسه با حضور 38نفر از بهورزان شاغل و بازنشسته در تاریخ 4/11/95 برگزار گردید .

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵ -

صورتجلسه گروه مدیریت دی ماه 95

گروه مدیریت دی ماه مرکز بهداشت گمیشان تشکیل جلسه داد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵ -

برگزاری بازآموزی مراقبین سلامت شهرستان گمیشان

برگزاری بازآموزی مراقبین سلامت شهرستان گمیشان در تاریخ 14/10/95 و 15/10/95   . بازآموزی مراقبین سلامت شهرستان (افراد شاغل در پایگاه های سلامت شهری شهرستان اعم از ماما ،بهداشت خانواده و مبارزه با بیماری ها که تحت عنوان مراقب سلامت نامیده می شوند ) در دو گروه در تاریخ  14/10/95 و 15/10/95  ساعت 8 صبح درسالن آموزش شهرستان برگزار گردید.

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵ -

کمیته ی فصلی پایش و نظارت شهرستان گمیشان

کمیته ی فصلی پایش و نظارت شهرستان گمیشان در مورخ 16/10/95 با حضور سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان و مسئولین واحد ها در محل دفتر سرپرستی برگزار گردید.

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۵ -

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان گمیشان از پروژه ساخت خانه بهداشت بصیرآباد بازدید نمودند

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان گمیشان از پروژه ساخت خانه بهداشت بصیرآباد بازدید نمودند.این خانه بهداشت جزو خانه های مرکز بصیرآباد بوده و جمعیتی بالغ بر 3236 نفر را تحت پوشش قرار میدهد و بعلت رطوبت بالای منطقه و فرسودگی ساختمان کنونی در اولویت ساخت قرار گرفت.ساخت این خانه بهداشت در محل محوطه خانه بهداشت قبلی آغاز شده است.

img_yw_news
پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ -

جلسه شورای بهورزی شهرستان گمیشان برگزار گردید.

جلسه شورای بهورزی شهرستان گمیشان برگزار گردید.   سومین جلسه شورای بهورزی شهرستان در سال 95 با حضور نمایندگان شورای بهورزی شهرستان در مورخ 15/09/95 راس ساعت 30/12در واحد گسترش شبکه شهرستان برگزار گردید.در این جلسه در خصوص مسائل مطروحه نماینده بهورزان ، انتخابات نمایندگی شورای بهورزی ، اهداف راهبردی آئین نامه شورای بهورزی و برنامه عملیاتی در خصوص بند 8 اهداف آئین نامه شورای بهورزی بحث و گفتگو گردید .

img_yw_news
دوشنبه ۱ آذر ۱۳۹۵ -

دهمین جلسه گروه مدیریت مرکزبهداشت شهرستان گمیشان

 دهمین جلسه گروه مدیریت مرکزبهداشت شهرستان گمیشان با حضور آقای دکتر بهمن ایری سرپرست شبکه بهداشت ودرمان و مسئولین واحدهای ستادی درمحل دفترسرپرستی مرکزبهداشت شهرستان برگزار گردید .  دکتر ایری سرپرست شبکه بهداشت و درمان با عنایت به فعالیتهای انجام شده درخصوص سامانه ناب و همچنین موارد مورد نیاز جهت پیگری بر موارد ذیل تاکید نمودند: پیگیری مصوبات مربوط به جلسات گروه مدیران شبکه و روسای مراکز بهداشت شهرستا ن ها توسط مسئولین واحدهای ستادی، نظارت کیفی و صحت اطلاعات ثبت شده در سامانه ناب وانجام پایش میدانی درتاییدآن و انعکاس مشکلات مشاهده شده مرتبط باسامانه ، همچنین تقدیر از پیگیری همکارانی که مسئولیت نظارت بر عملکرد مراکز را برعهده داشتند...

img_yw_news
پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۵ -

جلسه پس از پایش مرکز خدمات جامع سلامت روستایی آرخ بزرگ

جلسه پس از پایش مرکز خدمات جامع سلامت روستایی آرخ بزرگ با حضور رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گمیشان درمحل مرکزآرخ بزرگ برگزارگردید.دراین جلسه مشکلات و نواقص مشاهده شده در روز پایش توسط نیروهای پایشگر ستادی مطرح و جهت رفع آنها راهکارهایی پیشنهاد شده و مصوباتی به تصویب رسید.در این جلسه همچنین روند ثبت سامانه ناب توسط رئیس شبکه مورد بررسی قرار گرفت.

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۵ -

کمیته ی فصلی پایش و نظارت شهرستان گمیشان

کمیته ی فصلی پایش و نظارت شهرستان گمیشان در مورخ 6/8/95 با حضور رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان و مسئولین واحد ها در محل دفتر سرپرستی برگزار گردید.در این کمیته سرپرست شبکه ازمسئولین واحدها خواست تا در اجرای پایشها دقت و جدیت بیشتری نشان دهند و پایش میدانی را در برنامه خود لحاظ کنند. سپس به بررسی نموداری پایشهای انجام شده توسط واحدها از سطح مراکز خدمات جامع سلامت در 3 ماهه دوم پرداخته شد و میزان دستیابی به حد نصاب پایشها بررسی گردید.

img_yw_news
یکشنبه ۹ آبان ۱۳۹۵ -

جلسه پس از پایش مرکز خدمات جامع سلامت روستایی بصیرآباد

 جلسه پس از پایش مرکز خدمات جامع سلامت روستایی بصیرآباد با حضور رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گمیشان در محل مرکز بصیرآباد برگزار گردید. در این جلسه مشکلات و نواقص مشاهده شده در روز پایش توسط نیروهای پایشگر ستادی مطرح و بررسی گردید و جهت رفع آنها راهکارهایی پیشنهاد شد.

صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شبکه بهداشت و درمان گمیشان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved | gomishan

Designed & Developed by : Yektaweb