پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش فراخوان

img_yw_news
چهارشنبه ۱۶ دی ۱۳۸۸ -

طرحهای تایید شده در فراخوان دانشگاه علوم پزشکی گلستان هفته پژوهش

بررسی حضور و سطح بیان miR-21 در نمونه های بافتی افراد مبتلا به سرطان مری و بافت حاشیه ای(غیر توموری)سید جواد مولی-دکتر نادر منصور سمائیبررسی اقدامات پزشکی در صحنه تصادف در بیماران تصادفی بیمارستان 5 آذر در سال 88رجبعلی قدرت آبادیتعیین پراکندگی بیماری سل در استان گلستان با سیستم GISکمالی نیا-ایمانیبررسی شیوع علائم PISD در کودکان با سابقه تصادف با وسایل نقلیه موتوری مراجعه کننده به مرکز آموزشی - درمانی 5 آذر در سالهای 88-86 دکتر هادی سالاریبررسی عوامل موثر بر اجرای صحیح راهکار DOT در فاز حمله ای بیماران مسلول اسمیر مثبت جدید استان گلستان در سال 88-87مهرداد چالاک