بایگانی بخش آموزش و ارتقاء سلامت

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹ -

ویژگی های رسانه

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹ -

شیوه نامه ارزشیابی

براساس سیاست های دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درخصوص طراحی و پیاده سازی یک نظام جامع ثبت اطلاعات و ارزشیابی رسانه ها و روش های آموزش سلامت، ازسال ۱۳۸۱ تلاش شد با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی و ادارات معاونت سلامت، فعالیت های صورت گرفته رابه صورت اطلاعات قابل ارزشیابی طبقه بندی شده، گردآوری و با رویه یکسان نسبت به ارزشیابی آ نها اقدام نماید. در خلال تجربه سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ فرایندهای گردآوری داده ها و ارزشیابی رسان ههای آموزش سلامت براساس شاخص های علمی، اصلاح و بازبینی و بر اعتبار و پایایی آن افزوده شد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹ -

شیوه نامه تولید رسانه

مقدمه: آموزش سلامت با هدف ترغیب مردم به اینکه بخواهند سالم باشند, بدانند چگونه سالم بمانند , برای حفظ سلامت فردی و اجتماعی اقدام نمایند و در موقع لزوم طلب کمک کنند جزء لاینفک سیستم ارائه خدمات بهداشتی به شمار می رود .آموزش سلامت به منظور تحقق این اهداف و توانا ساختن مردم در یادگیری و بکار بردن مهارتها برای ارتقای سلامت نیاز به تشویق مردم به مشارکت در برنامه ریزی و اجرای مراقبتهای بهداشتی اولیه , توجه و درک صحیح از فرهنگجوامع , شیوه زندگی و مهارتهای زندگی آنها , برقراری ارتباط خوب با مردم که تبادل اطلاعات و افکار را بطور واضح و روشن میسر سازد و انتخاب مناسب ترین تکنولوژی آموزشی در برنامه های ارتقاء سلامت دارد .

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹ -

راهنمای طراحی پوستر در حوزه سلامت

بخش اول -۱ پیش از تولید پوستر ۱-۱ -در حال حاضر با چه مشکلی روبه رو هستید؟ -۱-۲ چه افرادی از جامعه مان در معرض این مشکل هستند که باید به آنها اطلاع رسانی کنیم؟ ۱-۳ چگونه پیام مان را از طریق پوستر منتقل کنیم؟