پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش ارسال مقاله

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۸۷ -

پایان مهلت ارسال مقاله

زمان ارسال خلاصه مقالات به پایان رسیده است. ضمن سپاس از تمامی همکارانی که جهت شرکت در این کنفرانس، خلاصه مقالات خود را ارسال کرده اند، به اطلاع می رساند نتایج داوری مقالات از طریق سایت دانشگاه اعلام می گردد.