بایگانی بخش اخبار کمیته فنی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۰ -

اخبار کمیته فنی و قانونی صدور پروانه های بهداشتی مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی در سال ۱۴۰۰

اخبار کمیته فنی و قانونی صدور پروانه های بهداشتی مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی در سال ۱۴۰۰ اولین جلسه کمیته فنی در سال ۱۴۰۰ در روز سه شنبه مورخ ۲۴/۱/۱۴۰۰ در سالن اجتماعات معاوت غذا و دارو برگزار گردید . در این جلسه ۲ مورد پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری(کد ثبت منبع) ، ۲ مورد صلاحیت مسئولین فنی ، تعداد ۱۹ مورد پروانه ساخت و ۲ مورد مشکلات محل احداث کارخانجات مورد تقاضا مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت. دومین جلسه کمیته فنی و قانونی در سال ۱۴۰۰ در روز سه شنبه مورخ ۷/۲/۱۴۰۰ درمحل سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو برگزار شد. در این جلسه ۲ مورد پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری(کد ثبت منبع) ، ۸ مورد صلاحیت مسئولین فنی ، ۲۰ مورد پروانه ساخت کارخانجات مواد غذایی و بهداشتی مورد تصویب قرار گرفت و همچنین مشکلات ۲ واحد تولیدی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. سومین جلسه کمیته فنی در سال ۱۴۰۰ در روز سه شنبه مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۰ در محل سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو برگزار گردید. در این جلسه تعداد ۲ مورد پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری (کد ثبت منبع) ، ۱۲ مورد صلاحیت مسئولین فنی ، ۱۹ مورد پروانه ساخت کارخانجات مواد غذایی و بهداشتی مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت. چهارمین جلسه کمیته فنی در سال ۱۴۰۰ در روز سه شنبه مورخ ۱۸/۳/۱۴۰۰ درمحل سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو برگزار گردید . در این جلسه تعداد ۲ مورد پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری(کد ثبت منبع) ، ۳ مورد صلاحیت مسئولین فنی ، و تعداد ۲۷ مورد پروانه ساخت کارخانجات مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. پنجمین جلسه کمیته فنی و قانونی در سال ۱۴۰۰ در روز یک شنبه مورخ ۱۳/۴/۱۴۰۰ درمحل سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو برگزار گردید. در این جلسه یک مورد پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری (کد ثبت منبع)، ۱۸ مورد صلاحیت مسئولین فنی و تعداد ۷۱ مورد پروانه ساخت کارخانجات مواد غذایی و بهداشتی مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت. ششمین جلسه کمیته فنی و قانونی در سال ۱۴۰۰ در روز یک شنبه مورخ ۲۰/۴/۱۴۰۰ در محل سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو برگزار گردید. در این جلسه یک مورد پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری(کد ثبت منبع) ، ۲ مورد صلاحیت مسئولین فنی و ۴مورد پروانه ساخت کارخانجات مواد غذایی و بهداشتی مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت. هفتمین جلسه کمیته فنی در سال ۱۴۰۰ در روز یک شنبه مورخ ۲۷/۴/۱۴۰۰ در محل سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو برگزار گردید. در این جلسه تعداد یک مورد پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری (کد ثبت منبع)، ۳ مورد صلاحیت مسئولین فنی و تعداد ۸ مورد پرولنه ساخت کارخانجات مواد غذایی و بهداشتی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. هشتمین جلسه کمیته فنی در سال ۱۴۰۰ در روز یک شنبه مورخ ۳/۵/۱۴۰۰ در محل سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو برگزار گردید. در این جلسه تعداد ۵ مورد پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری (کد ثبت منبع) ، ۴ مورد صلاحیت مسئولین فنی و تعداد ۸ مورد پروانه ساخت کارخانجات مواد غذایی و بهداشتی مورد تصویب قرار گرفت. نهمین جلسه کمیته فنی و قانونی در سال ۱۴۰۰ در روز یک شنبه مورخ ۱۰/۵/۱۴۰۰ در محل سالن اجتماعات معاونت و دارو برگزار گردید. در این جلسه تعداد ۸ مورد پروانه ساخت کارخانجات مواد غذایی و بهداشتی مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت. دهمین جلسه کمیته فنی و قانونی در سال ۱۴۰۰ در روزیک شنبه ۲۴/۵/۱۴۰۰ در محل سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو برگزار گردید.در این جلسه تعداد ۴ مورد صلاحیت مسئولین فنی و ۲۴ مورد پروانه ساخت کارخانجات مواد غذایی و بهداشتی مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت. یازدهمین جلسه کمیته فنی و قانونی در سال ۱۴۰۰ در روز یک شنبه مورخ ۷/۶/۱۴۰۰ در محل سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو برگزار گردید. در این جلسه تعداد ۲ مورد پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری (کد ثبت منبع)، ۴ مورد صلاحیت مسئولین فنی و ۱۲ مورد پروانه ساخت کارخانجات مواد غذایی و بهداشتی مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت. دوازدهمین جلسه کمیته فنی و قانونی در سال ۱۴۰۰ در روز یک شنبه مورخ ۲۱/۶/۱۴۰۰ در محل سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو برگزار گردید. در این جلسه ۲ مورد پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری (کد ثبت منبع)، ۴ مورد صلاحیت مسئولین فنی و تعداد  ۱۵ مورد پروانه ساخت کارخانجات مواد غذایی و بهداشتی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. سیزدهمین جلسه کمیته فنی در سال ۱۴۰۰ د ر روز یک شنبه مورخ ۴/۷/۱۴۰۰ در محل سالن احتماعات معاونت غذا و دارو برگزار گردید. در این جلسه تعداد ۲ مورد پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری(کد ثبت منبع) ، ۱۱ مورد صلاحیت مسئولین فنی و تعداد ۱۲ مورد پروانه ساخت کارخانجات مواد غذایی و بهداشتی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پایگاه عمومی نشریات یکتاوب می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | http://www.journalsystem.ir/demo5

Designed & Developed by : Yektaweb