بایگانی بخش مقررات آموزشی دفاع از پایان نامه

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ -

مقررات آموزشی دفاع از پایان نامه در گروه بیوشیمی

مقررات آموزشی دفاع از پایان نامه در گروه بیوشیمی   آئین نامه پایان نامه:   در ترم دوم تحصیلی ارائه پروپوزال انجام شود. تعیین اساتید راهنما و مشاور با توجه به نظر گروه (که در شورای گروه تعیین می شود) و توافق دانشجو تعیین اساتید راهنما و مشاور دوم به عهده استاد راهنمای اول است. دفاع در گروه با حضور همه دانشجویان و اساتید انجام پروژه طی ۶ ماه زمان اختصاص یافته آمادگی دفاع یک ماه قبل از تاریخ مورد نظر برای دفاع (تاریخ دفاع باید قبل ازتاریخ اتمام آمده باشد) حداقل دو جلسه مشترک با حضور اساتید مشاور و راهنما  در مراحل پایان نامه برگزار و صورتجلسه به واحد آموزش گروه ارائه شود.. اصلاح پایان نامه توسط استاد راهنمای اول، سپس دوم و در نهایت اساتید مشاور تائید نهایی استاد راهنما و اعلام به گروه یک ماه قبل از تاریخ مورد نظر ارائه پرینت پایان نامه ۱۴ روز قبل از تاریخ مورد نظر برای تمام داوران ارسال شود. قبل از ارائه پایان نامه به آموزش و تعیین داوران، بایستی پایان نامه به تائید تمامی اساتید راهنما و مشاور برسد. یک جلد از پایان نامه در دفتر گروه نگهداری شود. کپی اسلایدهای دانشجویان در اختیار گروه قرار گیرد. فرمت جلسه دفاع از پایان نامه:  الف) ۲۵ دقیقه سخنرانی دانشجو ب) ۶۰ دقیقه پرسش و پاسخ داوران کپی صورت جلسه امتحان پایان نامه از آموزش اخذ شود. حضور کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه الزامی است. تاریخ جلسه دفاع از پایان نامه در طول ترم تحصیلی تنظیم خواهد شد. (در زمان تعطیلات بین ترم و تعطیلات تابستانی نباشد)


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه بیوشیمی می باشد.

© 2021 All Rights Reserved | BioSHimi