بایگانی بخش about

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰ -

Message of chancellor

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰ -

campus Life

ییسیس

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰ -

Research Center

ییسیس

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰ -

مطلب تست جدید

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰ -

Facts and figures

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰ -

Vission and mission

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰ -

Golestan at a glance

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰ -

Medicin

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰ -

Para medical

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰ -

faculty

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰ -

About Goums

تست 


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انگلیسی موقت می باشد.

© 2021 All Rights Reserved | english-Movaghat