بایگانی بخش برنامه های درسی دایر در دانشگاه علوم پزشکی گلستان

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ -

برنامه های درسی دایر در دانشگاه علوم پزشکی گلستان

برنامه های درسی (کوریکولوم) رشته های دایر در دانشگاه علوم پزشکی گلستان جهت دانلود روی عنوان رشته کلیک کنید. مقطع کاردانی مقطع کارشناسی ارشد مقطع دکترای عمومی عنوان رشته تاریخ تصویب عنوان رشته تاریخ تصویب عنوان رشته ٰتاریخ تصویب بهداشت محیط ۲۴/۰۴/۱۳۹۷ میکروب شناسی پزشکی ۱۲/۱۲/۱۳۸۵ پزشکی ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ مقطع کارشناسی پیوسته بیوشیمی بالینی ۱۷/۰۹/۱۳۸۸ دندانپزشکی ۰۱/۱۱/۱۳۹۶ عنوان رشته تاریخ تصویب علوم تشریحی ۰۹/۰۳/۱۳۹۵ مقطع دستیار تخصصی پرستاری ۲۷/۰۲/۱۳۹۳ زیست فناوری پزشکی ۰۸/۱۲/۱۳۹۱ عنوان رشته تاریخ تصویب مامایی ۱۹/۰۴/۱۳۹۱ ژنتیک انسانی ۰۱/۱۱/۱۳۹۶ بیهوشی شهریور ۱۳۹۶ علوم آزمایشگاهی ۲۹/۰۸/۱۳۸۶ پرستاری مراقبتهای ویژه ۲۳/۰۴/۱۳۹۸ بیماریهای داخلی دی ۱۳۹۵ هوشبری ۱۶/۰۳/۱۳۹۶ پرستاری سالمندی ۰۹/۰۳/۱۳۸۹ جراحی عمومی ۱۳۸۷ تکنولوژی اتاق عمل ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ مشاوره در مامایی ۰۳/۱۰/۱۳۹۰ زنان و زایمان مهر ۱۳۹۶ مهندسی بهداشت محیط ۲۴/۰۴/۱۳۹۷ آمار زیستی ۰۹/۱۰/۱۳۸۵ کودکان ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ بهداشت عمومی ۰۹/۰۳/۱۳۸۹ ایمنی شناسی پزشکی ۲۷/۰۲/۱۳۹۳ ارتوپدی ۱۳۸۷ علوم تغذیه ۱۸/۰۹/۱۳۹۷ نانوفناوری پزشکی ۱۵/۱۰/۱۳۹۲ رادیولوژی فروردین ۱۳۹۵ مقطع کارشناسی ناپیوسته ویروس شناسی پزشکی ۰۹/۰۳/۱۳۹۵ رادیولوژی فروردین ۱۳۹۵ عنوان رشته تاریخ تصویب مقطع دکترای تخصصی (PhD) روان پزشکی آذر ۱۳۹۷ بهداشت عمومی ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ عنوان رشته تاریخ تصویب سایر مقاطع بهداشت محیط ۰۹/۱۰/۱۳۸۵ پرستاری ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ عنوان رشته تاریخ تصویب علوم آزمایشگاهی ۰۷/۰۹/۱۳۸۳ طب سنتی ایرانی ۰۵/۱۱/۱۳۸۷ پودمان MPH اردیبهشت ۱۳۸۸ اتاق عمل ۲۹/۰۸/۱۳۸۶ پزشکی مولکولی ۱۵/۱۰/۱۳۹۲ هوشبری ۰۹/۱۰/۱۳۸۵ زیست فناوری پزشکی ۰۸/۱۲/۱۳۹۱ ویروس شناسی پزشکی ۰۹/۰۳/۱۳۹۵ بیوشیمی بالینی ۱۲/۱۲/۱۳۹۷


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)