بایگانی بخش برنامه عملیاتی واحد آموزش پاسخگو

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ -

برنامه عملیاتی واحد آموزش پاسخگو

واحد آموزش پاسخگو دانشگاه تاریخ ابلاغ: ........۱۳۹۹ هدف کلی: ارتقای نظام آموزش پزشکی کشور در راستای پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه هدف اختصاصی: تدوین کوریکولوم آموزشی در راستای پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی استراتژی: جلب مشارکت سایر معاونتهای دانشگاه به منظور شناسایی و ارزیابی نیازهای واقعی جامعه در حوزه سلامت  و جلوگیری از موازی کاری . شاخص: تعداد جلسات انجام شده پیامد: شناسایی و ارزیابی نیازهای واقعی جامعه ردیف عنوان فعالیت گروه هدف مسئولیت ها مکان اجرا زمان اجرا ابزار شاخص دستیابی گزارش پیشرفت اجرا پیگیری نظارت شروع پایان ۱ تشکیل شورای دانشگاهی آموزش پزشکی پاسخگو. معاونتهای دانشگاه کارشناس واحد آموزش پاسخگو دانشگاه مسئول واحد آموزش پاسخگو دانشگاه مسئول واحد آموزش پاسخگو دانشگاه EDC مداوم مداوم - مستندات و مکاتبات مطلوب ۲ برگزاری جلسه رسمی آموزش پاسخگو با مجریان برنامه معاونتهای دانشگاه کارشناس واحد آموزش پاسخگو دانشگاه مسئول واحد آموزش پاسخگو دانشگاه مسئول واحد آموزش پاسخگو دانشگاه EDC مداوم مداوم - صورتجلسات مطلوب ۳ آشنا نمودن حوزه‌های معاونت دانشگاه با آیین‌نامه‌ برنامه آموزش پاسخگو دفتر آموزش پاسخگو کارشناس واحد آموزش پاسخگو دانشگاه مسئول واحد آموزش پاسخگو دانشگاه مسئول واحد آموزش پاسخگو دانشگاه EDC مداوم مداوم - گزارش  ارسال و مکاتبات مطلوب ۴ جمع آوری بازخورد در خصوص آیین نامه  دفتر آموزش پاسخگو کارشناس واحد آموزش پاسخگو دانشگاه مسئول واحد آموزش پاسخگو دانشگاه مسئول واحد آموزش پاسخگو دانشگاه EDC مداوم مداوم - مکاتبات مطلوب


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)