بایگانی بخش طرح های نوآورانه آموزشی و دانش پژوهی

img_yw_news
یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹ -

واحد طرح های نوآورانه آموزشی و دانش پژوهی

معرفی واحد نیروی انسانی واحد کمیته دانش پژوهی آموزشی دانشگاه  فرم‌ها و آیین نامه‌های واحد مطالب آموزشی واحد اطلاعات تماس ادرس پستی: استان گلستان، شهر گرگان، کیلومتر ۵ جاده گرگان-ساری، اول جاده شصت کلا، مجموعه آموزش عالی شادروان فلسفی، معاونت آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی کدپستی: ۴۹۳۴۱۷۴۵۱۵ تلفن: ۰۱۷۳۲۴۵۱۷۲۳ فکس: ۰۱۷۳۲۴۵۱۶۶۱ وب: www.goums.ac.ir پست الکترونیک: edcgoums.ac.ir (function($) { $('head').append(''); })(jQuery);(function($) {$(function() {$("#ad-gallery_cke_bidyefa4_slideShow").on("click",".ad-image",function(){var imgObj =$(this).find("img");var isrc=imgObj.attr("src");var ititle=null;var idesc=null;var iname=isrc.split('/');iname=iname[iname.length-1];var imgdescid=$(this).find(".ad-image-description");if(imgdescid){ititle=$(this).find(".ad-description-title");if(ititle)ititle=ititle.text();if(ititle!='')ititle=''+ititle+'';idesc=$(this).find("span");if(idesc)idesc=idesc.text();if(idesc!=''){if(ititle!='')ititle=ititle+'';idesc=''+idesc+'';}}$.fancybox.open({href:isrc,beforeLoad:function(){this.title=ititle+idesc;},});});});})(jQuery);(function($) { $('head').append(''); })(jQuery);(function($) {$(function() { var galleries = $('#ad-gallery_cke_bidyefa4_slideShow').adGallery({loader_image: '/ckedit/plugins/slideshow/3rdParty/ad-gallery/loader.gif', width:false, height:300, start_at_index: 0, animation_speed: 500, update_window_hash: false, effect: 'resize', slideshow: { enable: true, autostart: true, start_label: 'ادامه ', stop_label: 'توقف', speed: 5000}});});})(jQuery);


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)