بایگانی بخش آموزش به بیمار

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ -

بیماریهای شایع بخشها

بیماریهای شایع بخشها

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ -

روز فشار خون بالا

عنوان سند:سیاست های آموزش به بیمار  بیمارستان طالقانی گنبد سیاست های آموزشی بیماران / همراهان بر اساس مراحل نیازسنجی آموزشی, اولویت بندی نیازها, برنامه ریزی آموزشی و ارزیابی اثر بخشی آموزش ها در چهار اولویت بدو بستری, حین بستری , حین ترخیص و پس از ترخیص که بر اساس اهداف ذیل تعیین می شود. حفظ سلامتی و پیشگیری از بیماری سازگاری با ناتوانی ها و عوارض ناشی از بیماری ها افزایش توانمندی در برنامه خودمراقبتی افزایش رضایتمندی کاهش اضطراب کاهش طول مدت بستری کاهش موارد مراجعات مکرر مرحله اول: نیاز سنجی آموزشی بیماران/همراهان : نیاز سنجی آموزشی بیماران  بر مبنای معیار های ذیل انجام می شود: نیازهای آموزشی بیماران با توجه به نوع فعالیت تخصصی و سطوح دانش گیرندگان خدمت و مراقبت های مورد نیاز در بخش های مختلف بر اساس بیماری های شایع هر بخش / خدمات هر واحد و نتایج بدست آمده از تکمیل چک لیست های اثربخشی آموزش به بیمار توسط کار گروه آموزش به بیمار شناسایی و اولویت بندی شده و پس از تایید مدیر پرستاری و پیگیری تامین امکانات اجرایی شود. مرحله دوم: اولویت بندی برنامه های آموزشی در این مرحله نیازهای شناسایی شده بیمار/ همراه در سه اولویت بدو ورود, حین بستری ,حین ترخیص  و پس از ترخیص براساس نیازهای مراقبتی و پرستاری  برنامه ریزی می شود. مرحله سوم: برنامه ریزی شیوه های آموزشی: در این مرحله بر اساس اولویت بندی نیاز انجام شده برنامه های آموزشی به یکی از روش های ذیل اجرا می گردد: ۱- ارائه آموزش چهره به چهره به استناد محتوای کتابچه های آموزشی خودمراقبتی تدوین شده بر اساس بیماری های شایع بخش, که به سه صورت : -آموزش چهره به چهره توسط پرستار*                                     -آموزش چهره به چهره درون بخشی بصورت هم گروهی ۲- ارائه پمفلت / جزوات آموزشی ۳- نمایش فیلم آموزشی مرحله چهارم: ارزیابی اثربخشی آموزش ارزیابی اثربخشی آموزش به بیماران در حیطه های دانشی و تغییر رفتار مطابق " روش اجرایی تدوین شده" برای ده درصد بیماران بستری و ترخیص شده در هر ماه و به صورت روزانه توسط کارشناس مسئول آموزش به بیمار تکمیل  می شود و بصورت فصلی به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گزارش می گردد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نتایج اثربخشی برنامه های آموزشی ,طراحی و اجرای اقدامات اصلاحی/  برنامه بهبود با هماهنگی سوپروایزر آموزشی و تایید مدیر خدمات پرستاری به بخش ها بازخورد داده می شود. میزان نورم کشوری بر اساس جمع آوری مطالعات دوره های اخیر، برای این شاخص ۷۵ درصد می باشد نکته: *آموزش های ارائه شده در بخش ها  با توجه به شرایط سنی خاص بیماران امکان پذیرش آموزش برای بیمار امکان پذیر نمی باشد, آموزش به والدین/همراه ارائه می گردد. ورود بیمار به بخش ارزیابی اولیه بیمار و شناسایی و اولویت بندی نیازآموزشی پرستار مسئول بیمار اجرای برنامه آموزش به بیمار بر اساس حداقل تعیین شده(بدو ورود-حین بستری-ترخیص) پرستار مسئول بیمار ارزیابی اثربخشی آموزش(دانش-رفتار) در طی فرآیند درمان پرستار مسئول بیمار


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان طالقانی گنبد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved | talghani-hosp

Designed & Developed by : Yektaweb