بایگانی بخش آیین نامه ها

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ -

آیین نامه ها

آئین نامه حمایت از فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی و محققین دانشگاه آئین نامه واحد های توسعه تحقیقات بالینی وشوراهای پژوهشی - بیمارستانهای آموزشی آئین نامه محاسبه و تعیین برونداد برای تسویه طرح تحقیقاتی آئین نامه بررسی و تصویب طرح تحقیقاتی در واحدهای تحقیقاتی دانشگاه ( خرداد ماه ۱۳۹۹ ) آئین نامه جامع کمیته تحقیقات دانشجویی