بایگانی بخش صورتجلسات سال 1399

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ -

صورتجلسات واحد در سال ۹۹

صورتجلسات برگزار شده شورای پژوهشی واحد در سال ۹۹ ۱ - صورتجلسه اردیبهشت ماه ۹۹ ۲ - صورتجلسه خرداد ماه ۹۹ ( ۱ ) ۳ - صورتجلسه خرداد ماه ۹۹ ( ۲ ) ۴ - صورتجلسه خرداد ماه ۹۹ ( ۳ ) ۵ - صورتجلسه تیرماه ۹۹ ۶ - صورتجلسه مرداد ماه ۹۹