بایگانی بخش بهورزی

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ -

دستورالعمل آموزش تیم سلامت

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ -

وظایف مرکز آموزش بهورزی

img_yw_news
شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹ -

دستورالعمل بهورزی ۹۸

مقدمه: به منظور اجرای تعهد اجتماعی و سیاسی وزارت بهداشت در تامین نیروی انسانی مورد نیاز مناطق روستایی دستورالعمل اجرایی برای جذب بهورزان در خانه های بهداشت با رعایت اصول زیر جهت اجرا به دانشگاهها ابلاغ میشود: · رعایت اصل بومی گزینی · اولویت در استخدام پیمانی و در صورت عدم تخصیص مجوز استخدام پیمانی استخدام قرارداد کار معین برای جذب نیروی ماندگار · اجرای دوره آموزش و مهارت آموزی مبتنی بر شرح وظایف برای گزینش شدگان توسط مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی برنامه های سلامت مطابق با برنامه های جاری حوزه بهداشت · پایه ریزی نظام ارتقا و پرداخت مبتنی بر عملکرد و تمدید و ارتقای قراردادهای پیمانی و کار معین منوط به کسب موفقیت در ارزشیابی کمی و کیفی عملکرد که توسط معاونت بهداشت ابلاغ میشود. به منظور اجرایی نمودن اصول فوق و جذب افراد با صلاحیت و توانمند، دانشگاهها مکلف خواهند بود تلاش نمایند تا با جذب افراد بومی با مدرک کاردانی و کارشناسی بهداشتی مرتبط که در این دستورالعمل آمده است و اجرای دورههای آموزش و مهارت آموزی مبتنی بر شرح وظایف شغلی و برنامه های سلامت نسبت به تامین نیروی انسانی بهورز مورد نیاز در خانه های بهداشت اقدام نمایند.