بایگانی بخش تولیدات آموزشی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹ -

ویژگی های رسانه

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹ -

شیوه نامه ارزشیابی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹ -

شیوه نامه تولید رسانه

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹ -

راهنمای طراحی پوستر