بایگانی بخش فرم های واحد برنامه ریزی درسی

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ -

فرم ها، فرایندها و آیین نامه های واحد برنامه ریزی درسی

.ywtab { position: relative; overflow: hidden; margin: 10px auto; width: 100%; font-family: iransans; } /* Nav */ .ywtab nav { text-align: center; } .ywtab nav ul { position: relative; display: -ms-flexbox; display: -webkit-flex; display: -moz-flex; display: -ms-flex; display: flex; margin: 0 auto; padding: 0; max-width: 1200px; list-style: none; -ms-box-orient: horizontal; -ms-box-pack: center; -webkit-flex-flow: row wrap; -moz-flex-flow: row wrap; -ms-flex-flow: row wrap; flex-flow: row wrap; -webkit-justify-content: center; -moz-justify-content: center; -ms-justify-content: center; justify-content: center; } .ywtab nav ul li { position: relative; z-index: 1; display: block; margin: 0; text-align: center; -webkit-flex: 1; -moz-flex: 1; -ms-flex: 1; flex: 1; background: none; } .ywtab nav ul li{ padding: 0 5px 0 0; } .ywtab nav ul li:first-child{ padding: 0; } .ywtab nav li span { position: relative; display: block; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; line-height: 2.5; background-color: #eee; border-radius: 10px 10px 0 0; -webkit-border-radius: 10px 10px 0 0; -moz-border-radius: 10px 10px 0 0; padding: 0.7em 0.4em; color: #1487d8; font-size: 16px; font-weight: 500; line-height: 1; line-height: 20px !important; cursor: pointer; } .ywtab nav a span { vertical-align: middle; } .ywtab nav a:hover, .ywtab nav a:focus , .ywtab nav li.tab-current span { background-color: #1487d8; color: #fff; } .ywtab .content-wrap { position: relative; min-height: 100px; background-color: #fff; border: 1px solid #eee; } .ywtab .content-wrap section { display: none; margin: 0 auto; padding: 1em; max-width: 1200px; } .ywtab .content-wrap section.content-current { display: block; } @media screen and (max-width: 58em) { } فرم های برنامه ریزی درسیفرایندهای برنامه ریزی درسیآیین نامه های برنامه ریزی درسی فرم خام طرح درس روزانه فرم خام طرح دوره (ترمی) فرم پیشنهادی طرح درس ترکیبی (حضوری-مجازی) فرم درخواست ایجاد برنامه های درسی (ویژه ضرورت سنجی) فرمت تدوین برنامه های درسی جدید فرمت بازنگری برنامه های درسی فرم درخواست مشاوره فرم گواهی طرح درس فرایند تدوین برنامه درسی جدید فرایند بازنگری برنامه درسی موجود فرایند ضرورت سنجی رشته جدید فرایند بررسی و تصویب طرح درس و دوره   شیوه نامه جامع تدوین، بازنگری، طراحی و ارزشیابی برنامه‌های درسی دانشگاه علوم پزشکی گلستان   $( ".XQWTGywtab nav li" ).click(function() { $(".XQWTGywtab nav li").removeClass("tab-current"); $(this).addClass("tab-current"); var num = $(this).attr("data-num"); $(".XQWTGywtab .content-wrap section").removeClass("content-current"); $(".XQWTGywtab .content-wrap section").eq( num).addClass("content-current"); }); برنامه های درسی دایر در دانشگاه علوم پزشکی گلستان 


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)