بایگانی بخش معرفی واحد توانمندسازی اساتید

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ -

معرفی واحد توانمندسازی اساتید

اهداف واحد توانمندسازی اساتید: از  مهمترین اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ایجاد و ارتقاء قابلیتها و تقویت توانمندیهای اعضاء هیأت علمی دانشگاه در راستای ارتقای کیفیت آموزش و تدریس می باشد . واحد توانمندسازی اعضای هیات علمی مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه در راستای شرح وظایف مراکز توسعه دانشگاهها و با توجه به دستورالعمل اجرایی آیین نامه طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی موسسات آموزشی و پژوهشی، متولی برگزاری دوره های عمومی (مهارتی) توانمندسازی اساتید می باشد .   شرح وظایف دفتر توانمندسازی اساتید: ۱- برنامه ریزی و تعیین اهداف و چشم انداز واحد توانمند سازی در راستای اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و معاونت آموزشی دانشگاه ۲- تعیین حیطه های توانمند سازی اساتید با توجه به وظایف ضروری اعضای هیات علمی ۳- نیازسنجی و ارائه بازخورد نتایج نیاز سنجی به اساتید و برگزاری دوره های آموزشی با توجه به نیازهای آموزشی ۴. برنامه ریزی و هدفمند کردن برنامه های آموزشی با توجه به نیازها و توانمندی اعضای هیات علمی با سابقه و جدیدالورود و اطلاع رسانی مناسب ۵. شناسایی و جلب مشارکت اساتید علاقه مند به تدریس در برگزاری کارگاه ها ۶. استفاده از رویکردها و مکانیسم های انگیزشی جهت مشارکت اعضای هیات علمی در برگزاری دوره های آموزشی و شرکت در آنها ۷. همکاری با  سایر واحدهای EDCو EDOدانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی ۸. ارزشیابی کارگاههای  برگزار شده ۹. گزارش فصلی عملکرد واحد توانمند سازی به مدیر EDCدانشگاه    تماس  با واحد توانمندسازی اساتید: شماره تماس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه:        ۰۱۷۳۲۴۵۱۷۲۳ آدرس:گرگان-شصت کلا- مجموعه آموزشی عالی فلسفی  – معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان- مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)