بایگانی بخش کارگاه های سال 1399

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

کارگاه های برگزار شده در سال ۹۹

img_yw_news
یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۳ -

۱۳۹۳

صورتجلسات جلسه مورخ ۹۳/۵/۲۰ جلسه مورخ ۹۳/۷/۷ جلسه مورخ ۹۳/۹/۱۱ جلسه مورخ ۹۳/۱۲/۱۱ جلسه مورخ ۹۴/۲/۳۰