پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش کلیات و برنامه عملیاتی

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸ -

کلیات و برنامه عملیاتی

اعتباربخشی[1]: اعتباربخشی فرآیندی است که در آن یک گروه یا سازمان، از طریق ارزیابی بوسیله چک لیست هایی مشخص، بر اساس استاندارد و سنجه هایی مشخص و از قبل تعیین شده، به یک بیمارستان، شهرت، اعتبار و رسمیت به منظور توانایی انجام خدمات خاصی به صورت استاندارد را اعطا می نماید.   انواع اعتبار بخشی:    ارزیابی درونی (خودارزیابی) ارزیابی بیرونی   فواید اعتباربخشی: 1- افزایش اعتماد جامعه نسبت به کیفیت و ایمنی مراقبت، درمان و خدمات مراکز ارائه دهنده مراقبت سلامت 2- فراهم سازی مزیت رقابتی در بازار 3- بهبود مدیریت خطرات احتمالی و کاهش خطر 4- برقراری فرایندهای مناسب برای اصلاح فعالیت ها 5- شناسایی مراکز معتبر توسط بیمه گران و سایر گروه ها 6- اجرای الزامات قانونی در مراکز   [1] Accreditation   برنامه اقدامات راهبردی برای اجرایی سازی بسته اعتباربخشی برنامه ها، موسسات و بیمارستان های آموزشی سال 1395 سال 1396 سال 1397 سال 1398 افزایش سطح اجرای الگوهای اعتباربخشی آموزشی دانشگاه و دانشکده‌های علوم پزشکی طراحی و اجرای برنامه اعتباربخشی موسسه ای دانشگاه و دانشکده‌های علوم پزشکی استمرار اجرای برنامه اعتباربخشی موسسه ای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی استمرار اجرای برنامه اعتباربخشی موسسه ای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی افزایش سطح اجرای الگوهای اعتباربخشی آموزشی بیمارستان‎ها و مراکز آموزشی طراحی و اجرای برنامه ای مراکز اعتباربخشی موسسه آموزشی درمانی (مراکز ارائه خدمت) استمرار اجرای برنامه اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی (مراکز ارائه خدمات آموزشی) استمرار اجرای برنامه اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی (مراکز ارائه خدمات آموزشی) ارتقاء بیمارستان‎های آموزشی جهت ورود به عرصه اعتباربخشی‎های بین‎المللی استانداردسازی فرایندهای آموزش علوم پزشکی اعتباربخشی برنامه های آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور اعتباربخشی برنامه های آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور ارتقاء دانشگاه و دانشکده‎های علوم پزشکی جهت ورود به عرصه اعتباربخشی‎های بین‎المللی اجرای نظام اعتباربخشی آموزشی مراکز و برنامه های آموزش مداوم و آموزش های مهارتی و حرفه ای در نظام سلامت اجرای نظام اعتباربخشی آموزشی مراکز و برنامه های آموزش مداوم و آموزش های مهارتی و حرفه ای در نظام سلامت


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی گلستان - معاونت آموزشی می باشد.