بایگانی بخش مقدمه

img_yw_news
شنبه ۲۱ آذر ۱۳۸۸ -

تاریخچه

مرکز بهداشت استان گلستان به دنبال انتزاع دانشکده علوم پزشکی گرگان از سال 1376 از دانشگاه علوم پزشکی مازندران شروع بکار نمود.در سال 1376 حوزه مرکز بهداشت استان شامل مرکز بهداشت شهرستان گرگان و شبکه های بهداشت و درمان گنبد، علی آباد،ترکمن،کردکوی و مینودشت بود که با انتزاع شبکه بندرگز از شهرستان کردکوی در سال 1378،انتزاع شبکه آق قلا از شهرستان گرگان در سال 1379،انتزاع شبکه کلاله در سال 1380 از شهرستان مینودشت، انتزاع شبکه های آزادشهر و رامیان به ترتیب در سالهای 1382 و 1384 از شهرستان گنبد، انتزاع شبکه مراوه تپه در سال 1388 از شهرستان کلاله ، شهرستان گمیشان از شهرستان بندرترکمن و انتزاع شهرستان گالیکش در سال 1389 از شهرستان مینودشت در حال حاضر واحدهای تابعه مرکز بهداشت استان به یک مرکز بهداشت شهرستان و 13 شبکه بهداشت و درمان ارتقاء یافته است.مرکز بهداشت استان گلستان در حال حاضر به جمعیت استان به ارائه خدمت می پردازد که در این راستا گروهها و واحدهای فنی و اداری شامل توسعه شبکه و ارتقاء سلامت،سلامت خانواده و جمعیت،بهداشت محیط و حرفه ای،پیشگیری و مبارزه با بیماریها،آموزش بهداشت، سلامت روانی،اجتماعی و مدارس،سلامت دهان ودندان،امور دارویی، بهبود تغذیه جامعه،HSR ،آزمایشگاه،فناوری اطلاعات،امور مالی و امور اداری ارائه خدمات و ارتقاء شاخصهای بهداشتی استان در 137 مرکز بهداشتی درمانی،37 پایگاه و 614 خانه بهداشت عهده دار می باشند.