بایگانی بخش رسالت گروه

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ -

رسالت گروه

تاریخچه   سابقه فعالیت های متمرکز این گروه به عنوان یکی از واحدهای معاونت بهداشتی از سال 1376 بوده است . از آن زمان به علت تغییر ساختاری دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان و ایجاد تشکیلات جدید ، این گروه بعنوان یکی ازگروههای اصلی درراستای نیل به اهداف بهداشتی درراستای تامین سلامت گروههای هدف وآحادجامعه از جمله سلامت مادران ، کودکان ، باروری سالم ، سالمندان ومیانسالان از متولیان اصلی سلامت مردم استان بوده و گستره جغرافیایی فعالیت آن از شهرستان بندرگز در غرب تا شهرستان مراوه تپه در شرق استان می باشد..   رسالت واهداف   برنامه های این گروه برآن است تا با استفاده از نیروهای کارآمد، تقویت هماهنگی های بین بخشی، فن آوری اطلاعات و جلب مشارکت جامعه، موجبات نیل به اهداف کلان و دستیابی به چشم انداز خود را فراهم آورد . لذا با توجه به الزامات و برنامه های راهبردی وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی اهداف خود را در چهار چوب اهداف خط مشی کیفیت مرکز بهداشت استان پیگیری مینماید.   گروه سلامت خانواده و جمعیت یکی از بزرگترین گروههای فنی مرکز بهداشت استان بوده وباتوجه به رسالت خاصی که دارد، وظیفه اصلی آن کاهش مرگ ومیر مادران و کودکان و فراهم کردن مراقبت های اساسی برای جوانان ، زنان و سالمندان میباشد.   این گروه متولی طراحی ، سیاستگزاری ، نظارت براجرای برنامه های بهداشتی اولویت دار برای گروه های آسیب پذیر جامعه نظیر مادران ، نوزادان ، کودکان ، زنان ،سالمندان و میانسالان استان و همچنین مجری برنامه های باروری سالم نیز میباشد. برای رسیدن به این رسالت عظیم تمام تصمیم گیری ها و باید و نباید ها را با اصول کلی زیر که همان ارزش های سازمان هستند مقایسه و سپس تصمیم گیری های اساسی انجام میشود: • همواره رضایت وتقاضای گیرنده خدمت را مورد توجه قرار دهیم . • همواره به کیفیتی بیشتر از کیفیت موجود در ارائه خدمات بیاندیشیم . • همواره کیفیت را همگام با کیفیت خدمات مد نظر قرار دهیم. • با ارتقای علمی پرسنل و تامین شرایط مناسب محیط در حیطه اختیار آنان به ایجاد انگیزه و افزایش حسن مسئولیت پذیری پرسنل جامه عمل بپوشانیم. • با توجه به محدودیت همیشگی منابع ملی و بین المللی که در اختیار مان قرار می گیرد بهترین وجه ممکن صیانت کنیم.   . خانواده به عنوان یک نهاد که افراد مختلفی تشکیل دهنده آن هستند یکی از اساسی ترین اجزای جامعه محسوب میشود وخصوصیات و ویژگی های همین افراد دارای امتیازاتی است که آن را از دیگر نهادها با تشکیلات مشابه مجزا میسازد .   یکی از این امتیازات وجود همگونی نسبی در انسان هایی است که اعضای خانواده را تشکیل میدهند. بنابراین در برنامه ریزی های کلان اجتماعی برای ایجاد توسعه ورفاه که نیازمند بستری مناسب برای اقدام وتداوم است، این امتیازدر خانواده باعث میشود که اثربخشی فعالیت ها درآن با توجه به ارتباطات ذاتی که در بین اعضای خانواده برقرار است بیشتر و بهتر شود. بنا براین کارآیی برنامه های سلامت که محور توسعه اجتماعی است در محیط خانواده بیشتر واثربخش ترخواهدبود. این نهاد میتواند شامل گروه های سنی متفاوتی باشد.بنابراین در بخش سلامت لازم است به نیاز های اساسی کلیه گروه های سنی به عنوان گروه های هدف در برنامه های الویت دار توجه کرد. در این زمینه بهداشت خانواده به عنوان یکی از متولیان امرسلامت دراستان با تعیین الویت های اساسی بهداشت ودرمان و توجه به حقوق اساسی کلیه آحاد مردم ، از طریق سیاستگزاری های کلان در واحد سلامت خانواده و جمعیت با همکاری سایر ادارات در واحدهای تابعه بهداشت خانواده در شهرستانها ،سعی در ساماندهی و تامین سلامت گروههای هدف تحت پوشش دارد. وظایف : در گروه سلامت خانواده وجمعیت عملکرد های ویژه براساس فعالیت های این گروه شکل میگیرد.البته تغییر شاخص هایی مثل مرگ ومیر کودکان ، مادران ،افزایش باروری کلی و ارتقاء وضعیت سلامت برای افراد خانواده نه تنها به عنوان شاخص های بهداشتی یک کشور اهمیت دارد بلکه بعنوان معیار توسعه نیز در نظر گرفته می شود بنابراین عملکرد بسیاری از نهادهای مرتبط با رفاه اجتماعی و اقتصادی در این زمینه تاثیرگذار است. بیش از 50 درصد خدمات جاری مراکز ارایه دهنده خدمات در بخش دولتی (مراکز بهداشت شهرستانها) به نوعی به فعالیت های این گروه باز می گردد لذا توجه و دقت کافی به آنچه در سطوح مرکزی ومحیطی ارائه خدمات ،از سیاستـــــگزاری گرفته تا اجرای دقیق دستورالعمل های فنی و پیدا کردن نقاط قوت ، ضعف فرصت ها و محدودیت ها واز همه مهمتر پیش بینی آینده با توجه به تغییرات سریع شرایط ووضعیت موجود رمز موفقیت وهدایت صحیح مجموعه ارائه دهنده خدمات است .   بایدتوجه داشت خدماتی که امروزه در سیستم درحال ارائه میباشد شامل مجموعه ای از فعالیت های مرتبط در قالب برنامه های بهداشتی است که هریک هدف خاصی را توصیف می کند و چنانچه این برنامه ها اصلاح شوند ، تکلیف ارائه دهنده خدمت و گیرنده خدمت برای اینکه چه خدمتی را برای کدام گروه وچگونه وچه موقع انجام دهند روشنتر خواهد شد.