بایگانی بخش شیوه ی درج افیلیشن واحد توسعه تحقیقات شهید صیاد شیرازی

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ -

شیوه ی صحیح

- نحوه نگارش نام واحد در مقالات فارسی. واحد توسعه تحقیقات بالینی، مرکزآموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.   - نحوه نگارش نام واحد در مقالات لاتین . Clinical Research Development Unit (CRDU), Sayad Shirazi Hospital, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.   - نحوه نگارش تقدیر و تشکر از خدمات ارائه شده در واحد: نویسندگان برخود لازم می دانند از واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی دانشگاه علوم پزشکی گلستان جهت ( ارائه مشاوره و ....) تقدیر و تشکر نمایند.  <<  از واحد حمایت از توسعه ی تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی گرگان و معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان جهت ارائه مشاوره و راهنمایی در اجرای  این تحقیق تقدیر و تشکر بعمل می آید. >>