بایگانی بخش تماس با ما

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶ -

تماس با ما

۰۱۷ - ۳۲۲۰۲۷۹۱      :شماره تلفن مستقیم مرکز     ۷۱۸۵                     : شماره تلفن داخلی واحد     آدرس: بلوار صیاد شیرازی، مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی، جنب بخش دیالیز Email : Crdc . sayyadgmail.com