بایگانی بخش Affiliation

img_yw_news
پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ -

Affiliation

- نحوه نگارش نام واحد در مقالات فارسی واحد توسعه تحقیقات بالینی، مرکزآموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران   - نحوه نگارش نام واحد در مقالات لاتین  Clinical Research Development Unit (CRDU), Sayad Shirazi Hospital, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran   - نحوه نگارش تقدیر و تشکر از خدمات ارائه شده در واحد: نویسندگان برخود لازم می دانند از واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی دانشگاه علوم پزشکی گلستان جهت   ( ارائه مشاوره و ....) تقدیر و تشکر نمایند.  <<  از واحد حمایت از توسعه ی تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی گرگان و معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان جهت ارائه مشاوره و راهنمایی در اجرای  این تحقیق تقدیر و تشکر بعمل می آید. >>