پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش مراکز تحقیقاتی

img_yw_news
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۸۷ -

مراکز تحقیقاتی

      مراکز و پایگاههای اطلاع رسانی آدرس مراکز و پایگاههای اطلاع رسانی http://www.Freemedicaljournals.com سایت مجلات مجانی پزشکی  http://www.hic.hbi.irپایگاه اطلاع رسانی عرضه اطلاعات پزشکی http://www.irandoc.ac.irمرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران http://www.npjm.org   نوین پزشکی http://www.nli.ir کتابخانه ملی ایران http://www.sci.or.ir مرکز آمار ایران http://www.iaeh.org انجمن علمی بهداشت محیط ایران http://www.hbi.ir/hosting/sicr مرکز تحقیقات سرطان در شیراز http://www.hbi.ir/hosting/tb_darc/index.htm مرکز تحقیقات علوم کاربردی دارویی تبریز http://www.hbi.ir/hosting/m_medplant/INDEX.htm مرکز تحقیقات دارو سازی بوعلی مشهد http://www.imp.irost.net/ پژوهشکده گیاهان دارویی http://www.hbi.ir/bsi/INDEXf.htm انحمن بیوشیمی جمهوری اسلامی ایران http://www.hbi.ir/hosting/nursing/index.htm سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران http://www.hbi.ir/hosting/IRSPP/index.html انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران http://www.hbi.ir/isia/ انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران http://www.airsm.hbi.ir/airsm3.htm انجمن رزیدنت های پزشکی اجتماعی در ایران http://www.hbi.ir/hosting/bioterrorism/LIBRARY.htm جنبه های پزشکی و بهداشتی بیو تروریسم http://www.hbi.ir/hosting/disasters/default.htm مرکز اطلاع رسانی کمیته فرعی - تخصصی بهداشت و درمان کاهش اثرات بلایای طبیعی http://www.hbi.ir/hosting/ihf/ihf.htm بنیاد قلب ایران http://www.hbi.ir/ihhp/ برنامه بین المللی کنترل وجلوگیری از بیماریهای قلبی در ایران http://www.rcgld.org/farsi/index.htm مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی http://www.hbi.ir/hosting/shb_nrc/Default.htm مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی http://www.hbi.ir/hosting/shb_frc/index.htm انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی http://www.yazdivf.org مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری یزد http://www.hbi.ir/hosting/referance/findex.htm آزمایشگاه های رفرانس ایران http://www.hbi.ir/hosting/dpic/index.htm مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم وزارت بهداشت http://www.hbi.ir/hosting/bt_pasteur/index.htm مرکز تحقبقات بیو تکنولوژی انستیتو پاستور ایران http://www.hbi.ir/hosting/t_valiasr/persian/f_index.html مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولی عصر http://www.hbi.ir/hosting/shb_drc/index.html مرکز تحقیقات دندانپزشکی ایران http://www.royaninstitute.org/ مرکز تحقیقات ناباروری رویان http://www.pasteur.ac.ir/ مرکز تحقیقات انستیتو تحقیقات پاستور ایران http://www.erc-iran.com/farsi/index.htm مرکز تحقیقات غدد درونریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی http://www.hbi.ir/hosting/kr_nerve/index.htm مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان http://www.endocrineweb.org مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران http://www.hbi.ir/hosting/ir_cochlea/persian/f_cochleaimplnt.htm مرکز کاشت حلزون شنوایی ایران http://www.hbi.ir/hosting/t_horc/persian/f-index.htm مرکز تحقیقات هماتولوژی ‚ انکولوژی و پیوند مغز استخوان http://www.hbi.ir/hosting/isf_emrc/index.htm مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان http://www.avesina.org مرکز تحقیقات ناباروری و بیوتکنولوژی اوسینا http://www.hbi.ir/hosting/t_crtl/index.htm   مرکز تحقیقات آموزشی بیماریهای پوست و جذام http://www.salamatiran.comپایگاه اطلاع رسانی سلامت ایران http://www.mediciran.comبانک اطلاعات دارو،تجهیزات پزشکی و بیمارستانی مدیسیران http://www.atgci.orgموسسه فرهنگی ابن سینا http://www.ippi.ac.irپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران http://www.rrciran.org مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران