بایگانی بخش شرح وظایف

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷ -

وظایف

سوپر واریز بالینی سرپرست پرستاری (سوپر واریز)مرکز اموزشی . درمان . بهداشتی . توانبخشیو پژوهشی پرستاری است که مسولیت نظارت مستیقم بر ارائه خدمات  تشخیصی بالینیو مراقبتی را برعهده دارد . شرح وظایف سرپرست  براساس اصول مدیریت و با تیکه ب رعایت  منشور حقوق  مدد جو مبتنی  بر فرایند پرستاری و استاندارهایئ مراقبتی به شرح وظایف  زیز میباشد. 1-نظارت و کنترل  مسمتر بر رفتار شغلی  پرستار  تحت سرپرستی  ( رعایت مقرارت اداری . رعایت ضوابط  کاری و اخلاقیو نظایر ان ) 2-نظارت  و کنترل  مستمر بر نحوه ارئه خدمات بالینی و مراقبتی مبتنی یر شواهد و استاندارها با استفاده از ابزار مناسب (چک لیست و نظایر آن) 3-بازدید  مستمر از واحد های مرتبط به من منظور حصول اطمینان از حس ارئه خدمات و ارائه گزارش 4- ثبت حوادث ووقایع غیر متبرقه و تهیه امار (بیماران بد حال . پذیرش شذه . ترخیص . اعزام (موقت/دایم)و فوت شده )و ارائه گزارش  به مقام  مافوق و همکاران در شیفت بعد جهت پیگیری 5- مشارکت در ارزشیابی مستمر کارکنان پرستاری و مامایی یر طیق عملکرد و رفتار هایی شغلی و اخلاقی 6-تهیه تنظیم  گزارش باردید ها از نظر کمی و کیفی از وضعیت موجود گیرندگان. ارائه دهندگان  خدمت و عملکرد واحد های ذیر بظ 7- ارائه پیشنهاد بودجه به مدیر خدمات  پرستاری درمورد نیازهایی و الویت بندی انها جهت اجرای برنامه هایی پرستاری                    8- همکاری با مدیر پرستاری  در تنظیم و تدوین اهداف کوتاه مدت . میان مدت بلند مدت 9-همکاری با مدیر خدمات پرستاری در تعین خط مشی ها . ارزیابی ها . توزیع و انتصاب نیروی انسانی . اموزشی.اموزش و فعالیت های مرتبط 10-شرکت در کلیه جلسات برنامه ریزی شده تعیین شده  توسط مقام مافوق 11-پاسخگویی به مراجع مختلف در رابطه با مرکز باتوجه به اختیارات و مسولیت ها 12-مشارکت در شناسایی نیاز های اموزشی کادر پرستاری و ارائه گزارش  به مدیر  خدمات پرستاری و هماهنگی با سوپر واریز اموزشی جهت اموزش  13-مدیریت  برخی از داروهایی  خاص از جمله داروهایی مخدر در طول شیفت بر حسب خط مشی بیمارستان 14-مشارکت در برنامه های ارزیابی بیمارستان مسئولیت : 1-شرکت  در کمیته هایی بیمارستان بر حسب دستور مقام مافوق 2-مداخله و تامین شرایط مناسب  در زمان بروز فوریت ها (تامین نیروی انسانی. تجهیزات .امکانات و نظایران) 3-هدایت مستمر کارکنان پرستاری در جهت ارتقاء سطح کیفی مراقبت های پرستاری 4- همکاری و مشارکت در ارزشیابی کیفیت ارائه خدمات پرستاری 5-کنترل و نظارت مستمر برچگونگی  مصرف و نگهداری دستگاه ها و تجهیزات 6-تشخیص نیازهاو مشکلات موجود در واحد های مرتبط پرستاری (کارکنان . مددجویان .محیط و نظایر ان)و اقدام جهت رفع ان 7-ارائه راهنمایی هایی لازم به کارکنان پرستاری و گروه های وابسته .کمک و حمایت از انها 8- هدایت کارکنان در انجام وظایف محوله 9-رعایت قوانین و دستور العمل ها ی علمی . اداری و اخلاقی اختیارات: 1-توزیع کارکنان کادر پرستاری و مامایی براساس توانایی ها و نیاز ها در واحد ها و شیفت های مختلف در صورت لزوم 2-هماهنگی در نقل وانتقالات بین بخشی و اعزام و یا رجوع بیماران 3- تامین و ایجاد شرایط مناسب و اقدام در زمان بروز فوریت ها(تامین نیروی انسانی .تجهیزات . امکانات و نظایر ان) 4-پیشنهاد به  مدیر پرستاری در انتصاب و انتقال کارکنان 5- برنامه ریزی و هماهنگی در پذیرش و ترخیص مدد جویان 6-مسولیت کلیه  امور مرکز در زمان عدم حضور مسولان ارشد (ریاست .مدیریت.مدیر پرستاری و نظایر ان)


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان امام رضا خان ببین می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | emamreza-hosp

Designed & Developed by : Yektaweb