پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش کارگاه پکس

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵ -

کارگاه پکس

محورهای کارگاه ۱-  معرفی محیط کاربری سامانه ۲-  معرفی ابزارهای اندازه گیری و دانسیتومتری در محیط  Workstation و WEB با قابلیت کالیبراسیون ۳-  انجام فرآیند های post processing  در محیط  Workstation و وب  (MPR ,MIP) ۴-  قابلیت ویژه window Level   و window Whith  در محیط  Workstation و WEB ۵-  قابلیت volume rendering در سه بعدی سازی تصاویر و ایجاد توپوگرافی از بیمار ۶-  معرفی ویژگی Surface Rendering و بازسازی بافت مورد نظر ۷-  دموی فرآیندهای کولونوسکوپی  و آندوسکوپی مجازی (Virtual Colonoscopy و Virtual Endoscopy)   ۸-  قابلیت فرآیند CPR در بازسازی عروق و شریان ها