بایگانی بخش طرح های در حال بررسی

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵ -

طرح های در حال اجرا

ردیف عنوان طرح مجری هزینه طرح (ریال) وضعیت 1 بررسی خصوصیات و به کارگیری شربت سورگوم شیرین به عنوان شیرین کننده طبیعی مغذی در فراورده های آردی(بیسکویت و نان قندی) جواد زنگانه جلال محمدزاده علیرضا صابری 77/000/000 در حال اجرا 2 بررسی تاثیر و بهینه سازی مصرف کودهای ریز مغذی سولفات آهن، روی و منگنز بر ویژگی­های تغذیه­ای و کیفیت نانوایی در رقم گندم مروارید جلال محمدزاده علیرضا قدس ولی دکتر سلگی 87/000/000 در حال اجرا 3 بررسی  میزان اکراتوکسین A  در گندم سیلو های استان گلستان سال 1394-1395 رضا سلگی یلدا شیخ 114/190/000 در حال اجرا 4 از بررسی میزان پاتولین در آب سیب گازدار و بدون گاز جمع آوری شده سطح عرضه گرگان با استفاده از HPLC-UV جواد زنگانه سمیه احمدنژاد 74/030/000 در حال اجرا 5 جداسازی باکتری­های اسید لاکتیک غالب موجود در اوجی "یک حریره تخمیری مبتنی بر غلات" و ارزیابی خصوصیات ضد میکروبی آنها مجتبی رئیسی مریم ابراهیمی 49/256/000 در حال اجرا 6 ارزیابی تاثیر تخمیر تصادفی و کنترل شده خمیرترش­های سبوس گندم و شلتوک برنج­ بر قابلیت تولید اگزوپلی­ساکاریدهای میکروبی در جدایه­های لاکتیکی غالب و مطالعه خصوصیات کیفی نان­ حجیم تولیدی مرضیه حسینی نژاد مجتبی رئیسی 125/624/000 در حال اجرا 7 بررسی میزان افلاتوکسین M1 در پنیر تولید شده به روش اولترافیلتراسیون در کارخانجات فرآورده های لبنی استان گلستان بوسیله HPLC رضا سلگی مفید قدس مفیدی 142/370/000 در حال اجرا

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵ -

طرح های در حال بررسی

ردیف عنوان طرح مجری هزینه طرح (ریال) وضعیت 4 مقایسه اثرات آنتاگونیسمی باکتری­های اسید لاکتیک جدا شده از بوزا "نوشیدنی تخمیری مبتنی بر غلات"، علیه چند سویه باکتریایی مقاوم به آنتی­ بیوتیک مجتبی رئیسی 49/020/000 ارسال فایل اصلاح شده به داور نهایی 5 استفاده از آرد حبوبات در تولید نان سنتی و ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و کیفی محصول تولیدی سید مهدی جعفری مهدی صادقی 49/060/000 ارسال فایل اصلاح شده به داور نهایی 6 ارزیابی تاثیر گاز ازن بر ویژگی های کیفی انبار مانی ذرت و جو در استان گلستان جلال محمدزاده علیرضا قدس ولی جواد زنگانه 77/000/000 ارسال فایل اصلاح شده به داور نهایی 7 رزیابی تاثیر گاز ازن بر ویژگی های کیفی انبار مانی گندم و برنج در استان گلستان علیرضا قدس ولی جلال محمدزاده رضا سلگی 78/000/000 ارسال فایل اصلاح شده به داور نهایی 8 بررسی ارتباط بیماری بادزدگی فوزاریومی سنبله گندم با شرایط آب و هوایی و زراعی محمدعلی آقاجانی  فرهاد نیک نژاد 69/100/000 ارسال نتایج داوری برای مجری 2 بررسی همزمان میزان افلاتوکسین ها((B2,B1,G2,G1 ، اکراتوکسین A  و زیرالنون  درگندم های استان گلستان  با استفاده از HPLC/FLD رضا سلگی یلدا شیخ 206/170/000 ارسال نتایج داوری به مجری 3 بررسی میزان اسید فیتیک  و روی درآرد، خمیرو نان های مسطح شهر گرگان  در زمستان 1394 فرشته کیقبادی شیوا شعبانی 21/970/000 ارسال نتایج داوری به مجری 9 تولید جوانه گندم بدون آنزیم با استفاده از سامانه مادون قرمز مهدی کاشانی نژاد، مجتبی رئیسی 48/500/000 ارسال نتایج داوری به مجری 10 بررسی آلودگی میکروبی آردهای استان گلستان به کپک آسپرژیلووس فلاووس، شمارش کلی میکروارگانیسم و باسیلوس سوبتیلیس حسینعلی طبرسا 35/850/000 در حال داوری 11 بررسی آلودگی میکروبی شیرینی خامه‌ای در قنادی های استان گلستان به باکتری‌های استافیلوکوکوس او رئوس ،اشریشیاکلی،باسیلوس سرئوس و سالمونلا حسینعلی طبرسا 49/909/000 در حال بررسی و تعیین داور


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات سلامت فراورده های غذایی، دارویی و طبیعی می باشد.