بایگانی بخش دروس PhD پرستاری

img_yw_news
دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۴ -

شیوه های نوین تدریس

طرح درس دوره  شیوه های نوین تدریس دانشجویان دکترای پرستاری - دانشگاه  علوم پزشکی گلستان -  1394 

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۴ -

فایل دروس

img_yw_news
چهارشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۴ -

درس پرستاری

1/1/94

img_yw_news
چهارشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۴ -

درس پرستاری

1/1/94

img_yw_news
چهارشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۴ -

درس پرستاری

۱/۱/۹۴