بایگانی بخش مقالات

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ -

بررسی تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر خستگی بیماران تحت درمان با همودیالیز: یک کارآزمایی بالینی کنترل شده دارای گروه شم

  Effect of Foot Reflexology on Fatigue in Patients Undergoing Hemodialysis: A Sham-Controlled Randomized Trial  مقاله بررسی تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر خستگی بیماران تحت درمان با همودیالیز: یک کارآزمایی بالینی کنترل شده دارای گروه شم http://jmums.mazums.ac.ir/browse.php?a_id=7701&sid=1&slc_lang=fa   Roshanravan M, Jouybari L, Bahrami Taghanaki H, Vakili M, Sanagoo A, Amini Z. Effect of Foot Reflexology on Fatigue in Patients Undergoing Hemodialysis: A Sham-Controlled Randomized Trial. J Mazandaran Univ Med Sci. 2016; 26 (137) :32-41   http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-7701-fa.html

img_yw_news
جمعه ۲۸ اسفند ۱۳۹۴ -

مطالعه پدیدارشناسی تجربه یائسگی زنان ترکمن

مطالعه پدیدارشناسی تجربه یائسگی زنان ترکمنhttp://ijogi.mums.ac.ir/article_322_15.htmlA Phenomenological Study of Turkmen Women's in Menopause Experiencehttp://ijogi.mums.ac.ir/article_322_15.html

img_yw_news
دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۴ -

مقاله : نامه به سردبیر: اجرای پانل صدای بیماران در همایش .... آموزش پاسخگویی اجتماعی

مقالات  2016نامه به سردبیر: اجرای پانل صدای بیماران در همایش ....  آموزش پاسخگویی اجتماعی  مقالات  2015نامه به سردبیر: ..... دکتر اکرم ثناگو . دکتر لیلا جویباری.  فرآیند تدوین ساماندهی و اجرای روش تدریس یادگیری مبتنی بر تیم در درس روش تحقیق دانشجویان پرستاری دانشگاه گلستان.