بایگانی بخش هفته سلامت 94

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۴ -

هفته سلامت 94

1 محتوای بهداشتی متناسب با شعار سال 2 محتوای پمفلت روز جهانی 3 سخنرانی دکتر رفیعی فر 4 تولیدات وزارتخانه 5 دستورالعمل اجرای هفته سلامت 94 6 سخنرانی دکتر رفیعی فر در خصوص شعار سال 7 شعار هفته سلامت و روز شمار 94 8 صورتجلسه مدیران شهرستان 94/1/15 9 صورتجلسه هفته سلامت 94 10 صورتجلسه ستاد هفته سلامت 94/1/9 11 امنیت وایمنی غذا 12 صورتجلسه کمیته فنی ستاد هفته سلامت مورخ  16/1/94 13 صورتجلسه ستاد هفته سلامت دانشگاه با  سایر سازمانهای مرتبط با سلامت 14 صورتجلسه دومین نشست ستاد هفته سلامت94 دانشگاه 15 صورتجلسه سومین نشست ستاد هفته سلامت 16 صورتجلسه هفته سلامت 94 کمیته فنی 17 رهنمود های برپایی نمایشگاه های هفته سلامت به منظور هدفمند نمودن بیشتر این برنامه درراستای شعار روز جهانی بهداشت و شعار هفته سلامت و رعایت هزینه -اثربخشی 18 معرفی خدمات سلامت در نمایشگاهها 19 روز شمار برنامه های هفته سلامت