پیام خود را بنویسید

اهداف کمیته : اهداف و برنامه های کمیته

 | تاریخ ارسال: 1393/4/11 | ارسال‌کننده: مدير سايت | نویسنده: روابط عمومی-مازندرانی | 

 

اهداف و برنامه های کمیته های بیمارستان امام خمینی (ره) ترکمن

 

جهت تحقق اهداف بیمارستان و کمک به برنامه‌ریزی ، سازماندهی و هماهنگی فعالیت‌های بیمارستانی و ایجاد زمینه جهت مشارکت فعال همه پرسنل کمیته‌های بیمارستانی تشکیل می‌گردد . فعالیت تمام کمیته‌های بیمارستانی ضروریست و کمیته‌ها به منزله بازوی مدیریت بیمارستان و مکمل آن خواهند بود .

 

وظایف کلی و اهداف اصلی کمیته ها:

 

1- تعیین خط مشی و زمینه های عملکرد بیمارستان برای تحقق اهداف و براساس موازین و رهنمودهای وزارت متبوع و دانشگاه

 

2- طراحی و برنامه ریزی اجرایی جهت تحقق اهداف مزبور

 

3- شناسایی مشکلات و معضلات اصلی در عملکرد بیمارستان و رهیابی جهت حل آنها

 

4- تلاش مستمر در جهت افزایش کیفیت و بهبود عملکرد بیمارستان و رضایت گیرندگان خدمات

 

5- پیشنهاد اعضا و ترکیب زیر کمیته های بیمارستانی براساس موازین و رهنمودهای وزارت متبوع و دانشگاه و دستورالعمل اجرایی ارزشیابی

 

6- پیگیری روند ارتقاءکیفیت خدمات بیمارستانی و ارزشیابی منظم و مستمر درونی بیمارستان

 

چگو نگی سازماندهی جلسات کمیته های بیمارستانی:

 

مهمترین وظایف ریاست :

 

1 - صیانت از دستورکار جلسه

 

2- تلاش مدبرانه جهتمشارکت کلیهاعضا

 

3- پرهیز از غرقشدن دربحث

 

4- تصمیم گیری مناسبو سریعبرای مواردغیر منتظره

 

5- جمع بندی مطالبمطرح شدهو پیگیری مصوبات

 

6- تعامل عادلانه باکلیه اعضاء

 

7- پرهیز از خودمحوری

 

مهمترین وظایف دبیر کمیته :

 

1- برنامه ریزی برایتشکیل جلسات

 

2- تنظیم دستور کارجلسات

 

3- پیگیری امور اجرایی مربوطه

 

4- مساعدت و همکاری با رئیس

 

مهمترین وظایف اعضاء :

 

1 - مشارکت فعال دربحث کارشناسی و ارائهبحث رسا، جامع وموثر وگویا

 

2- پرهیز از خروجاز دستورکار ومطالب جانبیو حاشیهای غیرمرتبط باموضوع

 

3- مساعدت و همکاری با رئیسو دبیر

 

4- در صورت نیاز انجام مطالعه جهت اظهار نظر کارشناسی

 

ویژگیهای یک جلسه مفید و موثر:

 

1- حضور به موقع اعضاء

 

2- فضای فیزیکی مناسب

 

3- اطلاع قبلی اعضاء از جلسه و دستور کار آن

 

4- حضور کارشناسان اجرایی و علمی موضوع جلسه

 

5- همه اعضاء امکان و فرصت اظهارنظر داشته باشند

 

6- همه اعضاء علاقمند و مشتاق اظهارنظر کارشناسی باشد

 

7-اظهارات کارشناسی توسط منشی ، جامع و مانع در صورتجلسه منعکس شود

 

8- مباحث جاری در کمیته سیر منطقی داشته و جمع بندی و نتیجه گیری به خوبی انجام می شود.

 

9- مباحث فرعی و حاشیه ای به کلی مطرح نشود و چنانچه سهواً مطرح گردید به سرعت جریان بحث توسط رئیس جلسه به سوی دستور کار هدایت شود.

 

10- تصمیمات و نظرات کارشناسی اعضاء چنانچه منع منطقی نداشته باشد پیگیری و به مورد اجرا گذاشته شود.

 

11- درصورت نیاز به تشکیل کمیته های ویژه در موضوعات خاص این کار انجام و مباحث عقیم و ابتر نماند.

 

12-همه اعضاء شرح وظایف کمیته را به خوبی بدانند و ملکه ذهن و حافظه خود نموده باشد.

 

13- در صورت برخورد با موضوعاتی خارج شرح وظایف کمیته چنانچه در شرح وظایف کمیته های دیگر است به آنها ارجاع گردد و اگر در شرح وظایف کمیته های دیگر نبوده و موضوع با آنها نزدیکی نداشته و با کمیته قرابت بیشتری دارد به شرح وظایف آن کمیته اضافه شود ((لازم است ابتدا پیشنهاد و پس از قبول پیشنهاد اقدام شود)

 

14- سازماندهی جلسه و نقش و تکالیف اعضاء مشخص باشد.

 

15- ریاست جلسه با تسلط کارشناسی بر مباحث جاری جریان آن را به خوبی هدایت نماید.

 

16-اغراض و حب و بغض های شخصی عرصه حضور نیابند.

 

17-اهداف عالی سازمانی به عنوان هدف نهایی تمام فعالیت ها در کمیته همواره مدنظر باشند.

 

18- تمامی اعضاء از نقش و حضور خود و دیگران در جلسه احساس رضایت داشته باشند

 

19- وجود برنامه مدون برگزاری جلسات.

 

آفات برگزاری جلسات کمیته های بیمارستانی:

 

1- عدم اطلاع قبلی اعضاء از زمان و دستور کار جلسه

 

2- مشخص نمودن دستور کار جلسه

 

3- تأخیر در شروع جلسه

 

4- عدم حضور به موقع اعضاء جلسه

 

5- طولانی شدن زمان جلسه

 

6- عدم حضور کارشناسان خبره کمیته و موضوع دستور جلسه

 

7- انحراف بحث از دستور کار جلسه و مطرح نمودن مباحث حاشیه ای

 

8- تشکیل جلسات در ساعات نامطلوب و به گونه ای که شرکت کنندگان از آرامش کامل روانی برخوردار نباشند.

 

9- عدم تعهد مدیریت بیمارستان به نظرات کارشناسی.

 

-10انتظار اعضاء کمیته که همه مصوبات بلااستثناء و بدون توجه به سایر محدودیتها اجرا گردد.

 

11 -ترک جلسات توسط اعضاء بدون عذر موجه یا بدون توضیح علت آن.

 

12- عدم وجود فضای فیزیکی مناسب.

 

13- عدم وجود دیدگاه صحیح مدیریت بیمارستان به مدیریت مشارکتی و عدم اعتقاد به برگزاری کمیته ها.

 

-14 عدم پیش بینی منابع لازم جهت برگزاری کمیته ها.

 

15-عدم توجیه و آموزش کافی اعضاء کمیته ها برای فعالیت موفق در کمیته ها.

 

16- سرپوش گذاشتن برروی معایب به جای چاره جویی برای رفع آنها.

 

17- عدم توجیه مسئولین در سطوح مختلف.

 

18- برخورد سلیقه ای مدیران با کمیته ها.

 

19- عدم انگیزش مثبت پرسنل توسط مدیریت برای برگزاری کمیته های بیمارستانی.

 

20-درگیری بیش از حد یا اعمال نظر مسئولین در کمیته ها.

 

21- نقص حضور اعضاء و از جمله مسئولین اجرایی در کمیته ها.

 

22- عدم اجرای دقیق مصوباتی که باید توسط پزشکان رعایت شود.

 

23-عدم اجرای مصوبات کمیته ها.

 

24- تشکیل جلسات زائد و یا هدایت نشده که منجر به فوت وقت گردد.

 

25- فقدان نظام پاداش دهی متناسب با فعالیت اعضاء .

 

26-عدم پیگیری مصوبات کمیته ها تا حصول نتیجه.

 

27-عدم اداره صحیح و سازماندهی جلسات )مشخص بودن رئیس ، منشی ، ناظر ، دبیر و سایر اعضاء و توجیه ایشان نسبت به وظایف خود(

 

برنامه ریزی برای بهبود کیفی کمیته های بیمارستان:

 

در راستای تحقق اهداف بیمارستان و اجرای استانداردهای اعتباربخشی خواهشمند است دبیران محترم کمیته ها در برگزاری جلسات مرکز به نکات ذیل توجه فرمایند:

 

1- کمیته ها طبق جدول زمانبندی به طور منظم تشکیل و تمامی صورتجلسات در هفته اول برگزاری تنظیم و یک نسخه در اختیار مسول واحد بهبود کیفیت مرکز گذاشته شود.

 

2- دبیران کمیته ها در جهت کیفی نمودن جلسات مستند سازی و پایش عملکرد کمیته ها برنامه ریزی نمایند.

 

3- دبیران کمیته ها باید با توجه به اهداف و رسالت تعیین شده کمیته ها را برگزار و برای اعضا دعوتنامه کتبی با درج دستور جلسه و زمان شروع و پایان جلسه داده شود.

 

4- صورتجلسات باید در فرمت مخصوص ثبت و نوشتن افراد حاضر و غایبین جلسه الزامی می باشد.

 

5- تصمیمات متخذه در جلسات باید در جلسات بعدی پیگیری شوند و تحقق یا عدم تحقق مصوبات قبلی کمیته ها مشخص شوند و مصوبات کمیته ها دارای نتیجه مشخص در جلسات بعدی باشد.

 

 

 


دفعات مشاهده: 733 بار   |   دفعات چاپ: 208 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 5 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان امام خمینی بندر ترکمن می باشد.

© 2023 All Rights Reserved | emam-hosp

Designed & Developed by : Yektaweb