پیام خود را بنویسید

مقدمه و معرفی واحد آموزش پاسخگو

 | تاریخ ارسال: 1392/11/21 | 

واحد آموزش پاسخگو
معرفی واحد:
 هدف این واحد آن است که آموزش حرفه پزشکی بر واقعیات جامعه انطباق یابد و به عبارت دیگر این واحد در پی آن است که با درگیر کردن دانشجویان و کارورزان با واقعیات و نیازهای اساسی محیط اطراف، آموزشها و یادگیریها را با مسایل، مشکلات و محیط ملموس جامعه مرتبط کند.
توجیه برنامه با توجه به اصول قانون اساسی:
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن محوری برشمردن سلامت کامل و جامع انسان، بهداشت و درمان را از جمله نیازهای اساسی می‌شناسد و دولت را مکلف کرده است تا تمامی منابع،  امکانات و ظرفیت‌های  خود را جهت تأمین، حفظ و ارتقای سطح سلامت افراد کشور بسیج کند (اصول ۳، ۲۹، ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران).
 توجیه برنامه با توجه به سند برنامه چهارم:
با توجه به سند ملی برنامه چهارم توسعه در بخش بهداشت و درمان کشور، نظام جامع سلامت به منظور  پاسخ به  نقش‌ها و نیازهای  جدید، توانمندسازی نیروی انسانی موجود و تربیت نیروی انسانی جدید اصلاحات آموزشی به عمل خواهد آورد.
توجیه برنامه با توجه به سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور:
یکی از پنج محور اصلی چشم‌انداز بیست‌ساله کشور در افق ۱۴۰۴، دستیابی به جایگاه اول علمی و فناوری در سطح منطقه، تعیین شده است. در چشم‌انداز بیست‌ساله، مشخصات جامعه سالم ایرانی چنین توصیف شده است:“. .. برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب.“چشم‌انداز بخش سلامت در برنامه چهارم عبارت است از: ۱ ـ تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت افراد جامعه، ۲ ـ پاسخگویی به نیازهای غیرپزشکی مردم و  ۳ ـ مشارکت عادلانه در تأمین منابع مالی.
چشم‌انداز برنامه: 
ما بر آنیم تا با اجرای این برنامه، نظام آموزش پزشکی کشور را در راستای پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه، و در راستای تحقق برنامه توسعه چهارم کشور در حوزه سلامت، ارتقا دهیم به‌گونه‌ای که در انتهای برنامه به یک ساختار مناسب و پویا در آموزش پزشکی در تمامی مقاطع در کشور دست یابیم.
اهداف برنامه:
 
هدف اصلی برنامه:
ارتقای نظام آموزش پزشکی کشور در راستای پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه
 اهداف اختصاصی  برنامه:
 تدوین کوریکولوم آموزشی در راستای پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی
طراحی نظام پایش کوریکولوم آموزش در راستای پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه به منظور حفظ پویائی آن.
طراحی شاخص‌های ارزشیابی برنامه آموزش در راستای پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه.
 طراحی نظام شناسایی و ارزیابی نیازهای واقعی جامعه در حوزه سلامت در کشور.
 طراحی برنامه‌های توانمندسازی در دانشگاه‌ها و گروه‌های آموزشی در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه.
اصلاح کوریکولوم آموزشی گروه‌های آموزشی در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه.
 طراحی نظام انگیزشی مناسب برای سیاست‌گذاران، اساتید، دانشجویان، ارائه‌کنندگان خدمات به منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه.
شرح وظایف واحد:
 ابلاغ برای اعضای کمیته آموزش پاسخگو طبق آیین‌نامه مربوط.
 ارسال دعوت‌نامه به اعضای کمیته و برگزاری جلسه رسمی آموزش پاسخگو.
 آشنا نمودن حوزه‌های معاونت دانشگاه با آیین‌نامه‌های برنامه آموزش پاسخگو.
 تصمیم‌گیری در خصوص توسعه برنامه پزشکی پاسخگو به سایر مراکز بهداشتی درمانی با در نظر گرفتن شرایط و امکانات و صلاحدید اعضای کمیته.
تصمیم‌گیری در خصوص معرفی و اجرایی نمودن برنامه آموزش پزشکی پاسخگو در سایر گروه‌ها.
 تصمیم‌گیری در خصوص برآورد بودجه برنامه پزشکی پاسخگو.
تصمیم‌گیری در خصوص تأمین محل پرداخت حق‌الزحمه کارکنان برنامه پزشکی پاسخگو.
 تصمیم‌گیری در خصوص تعیین وضعیت نسخ باطل شده پزشکان متخصص و ارجاع درآمد آن به مرکز.
 اجرای منظم برنامه طبق الگوی از پیش تعیین شده توسط اعضا هیئت علمی و حضور به‌موقع ایشان در مرکز و خودداری از تأخیر و جابجایی برنامه بدون هماهنگی با مدیر گروه.
 به‌کارگیری اهرم مناسب به منظور ایجاد انگیزه بیشتر در اعضا هیئت علمی در خصوص اجرای هرچه بهتر برنامه.
صدور گواهی آموزشی برای اساتید و کارکنان درگیر در اجرای برنامه با امضای معاون آموزشی و مدیر.EDC
 اعطای تقدیرنامه به کارکنان درگیر در برگزاری برنامه.
 ارزشیابی برنامه پزشکی پاسخگو از دیدگاه دانشجویان و اعضا هیئت علمی.
 ارزشیابی میزان موفقیت پزشک مرکز در اجرای برنامه از دیدگاه دانشجویان.
 پیگیری نامه تخصیص بودجه و پرداخت حق‌الزحمه به کارکنان و اعضا هیئت علمی.
فرایند انجام کار:
 تشکیل شورای دانشگاهی آموزش پزشکی پاسخگو.
 معرفی برنامه آموزش پزشکی پاسخگو.
 برگزاری جلسات با مجریان برنامه پزشکی پاسخگو
 طراحی کوریکولوم آموزشی رشته پزشکی با توجه به نیازهای بومی منطقه‌ای.
 تعامل و فعالیت مناسب کاری بین معاونت‌های آموزشی و بهداشتی در راستای اجرایی نمودن برنامه پزشکی پاسخگو.
انتخاب یک مرکز بهداشتی درمانی شهری به منظور اجرای برنامه.
ساماندهی امکانات و تجهیزات مرکز منتخب در راستای پیاده‌سازی برنامه آموزش پزشکی پاسخگو.
 طراحی course plan برنامه آموزش پزشکی پاسخگو.
ارائه گزارش پیشرفت کار به وزارتخانه و سعی در جهت دریافت بودجه اختصاص داده شده به واحد پزشکی پاسخگو.
 انجام ارزشیابی پایان دوره برنامه پزشکی پاسخگو.
 آنالیز برگه‌های ارزشیابی و ارائه فیدبک آن به معاونت آموزشی.
 


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2023 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)