آیین نامه ها واحد آموزش پاسخگو

 | تاریخ ارسال: 1399/12/13 | 

چک لیست پایش برنامه راهبردی عملیاتی واحد آموزش پاسخگو

 | تاریخ ارسال: 1399/12/13 | 

برنامه عملیاتی واحد آموزش پاسخگو

 | تاریخ ارسال: 1399/12/13 | 


مقدمه و معرفی

 | تاریخ ارسال: 1399/12/13 | 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2022 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)