بهداشت محیط و حرفه ای : بهداشت محیط و حرفه ای

 

  جدول شماره 80 : آمار خدمات بهداشت محیط و حرفه ای ارائه شده

  جدول شماره 81: درصد خانوارهای روستایی که به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند

  جدول شماره 82: درصد خانوارهای روستایی که از شبکه عمومی آب آشامیدنی برخوردار می باشند .

  جدول شماره 83: درصد خانوارهای روستایی که آب آشامیدنی خود را با جوشندن یا کلبرینه کردن ضدعفونی می کنند .

  جدول شماره 84و85 : نمونه برداری و آزمایشات باکترولوژیمی آب شرب در مناطق ( شهری / روستایی ) استان به تفکیک شهرستان

  جدول شماره 86و87 : نمونه برداری و آزمایشات کلرسنجی آب شرب در مناطق ( شهری /روستایی ) استان به تفکیک شهرستان

  جدول شماره 84و85و86و87 : نمونه برداری و آزمایشات ( باکتروبولوژیکی /کلرسنجی ) آب شرب در مناطق ( شهری /روستایی ) استان به تفکیک شهرستان

  نمودار شماره 37و38و39و40 : مقایسه درصد نمونه های مطلوب آزمایشات باکترووژیکی آب شرب در مناطق ( شهری / روستایی ) استان به تفکیک شهرستان

    جدول شماره 84و85و86و87 : نمونه برداری و آزمایشات ( باکتروبولوژیکی /کلرسنجی ) آب شرب در مناطق ( شهری / روستایی ) به تفکیک شهرستان

  جدول شماره 88: درصد خانوارهای روستایی تحت پوشش دارای توالت بهداشتی و با بهسازی شده

  جدول شماره 89: درصد خانوارهای روستایی تحت پوشش که زباله را به روش بهداشتی جمع آوری و دفع می کنند

  جدول شماره 90 : درصد خانوارهای روستایی تحت پوشش که فضولات حیوانی را به روش بهداشتی جمع آوری و دفع می کنند

  نمودار شماره 41: مقایسه درصد خانوارهای روستایی تحت پوشش دارای توالت بهداشتی و با بهسازی شده به استان به تفکیک شهرستان

  نمودار شماره 42: مقایسه درصد خانوارهای روستایی تحت پوشش که زباله را به روش بهداشتی جمع آوری و دفع می کنند به تفکیک شهرستان

  جداول شماره 91و93 : درصد اماکن عمومی دارای معیار بهداشتی در مناطق ( شهری / روستایی ) استان به تفکک شهرستان

  جداول شماره 95و97 : درصد ومراکز تهیه و توزیع و فروش مواد خوراکی و بهداشتی دارای معیار بهداشتی در مناطق ( شهری/روستایی ) استان به تفکیک شهرستان

  جداول شماره 92و94 : درصد اماکن عمومی دارای معیار بهسازی در مناطق ( شهری / روستایی ) در استان به تفکیک شهرستان

  جداول شماره 96و98 ک درصد مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد خوراکی و بهداشتی دارای معیار بهسازی در مناطق

  نمودار شماره 43و44و45و46 : درصد ( اماکن عمومی /مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد خوراکی و بهداشتی دارای معیار بهداشتی در مناطق ( شهری /روستایی ) استان به تفکیک شهرستان ارسال شده توسط رابط آماری

  جدول شماره 99: درصد کارکنان مراکز تهیه ، توزیع و فروش مواد خوراکی و بهداشتی و اماکن عمومی دارای کارت بهداشت معتبر در مناطق شهری استان به تفکیک شهرستان

  جدول شماره 100 : درصد کارکنان مراکز تهیه توزیع و فروش مواد خوراکی و بهداشتی و اماکن عمومی دارای بهداشت معتبر در مناطق شهری استان به تفکیک شهرستان

  نمودار شماره 47و48 : مقایسه درصد کارکنان مراکز تهیه ،؛ توزیع و فروش مواد خوراکی و بهداشتی واکامن عمومی دارای کارت بهداشت معتبر در مناطق ( شهری / روستایی ) استان به تفکیک شهرستان

  جدول شماره 101 :" درصد نمونه های مواد خوراکی و بهداشتی با نتیجه مطلوب در استان به تفکیک شهرستان

  جدول شماره 106 : درصد کارگاه های شناسایی شده استا به تفکیک شهرستان

  جدول شماره 107 : درصد کارگاه های تحت پوشش بازدید استان به تفکیک شهرستان

  جدول شماره 108 : درصد کارگاه های دارای تشکیلات بهداشت حرفه ای استان به تفکیک شهرستان

  جدول شماره 109 : درصد شاغلین که به تشکیلات بهداشت حرفه ای در کارگاه ها دسترسی دارند استان به تفکیک شهرستان

  جدول شماره 110 : درصد شاغلین شناسایی شده استن به تفکیک شهرستان

  جدول شماره 111: درصد شاغلین تحت پوشش معاینات کارگری استان به تفکیک شهرستان

  نمودار شماره 49 : مقایسه درصد کارگاه های تحت پوشش بازدید استان به تفکیک شهرستان

  نمودار شماره 50: مقایسه درصد شاغلین تحت پوشش معاینات کارگری استان به تفکیک شهرستان

  جدول شماره 112تا 116 : درصد کارگاههای دارای عامل زیان آور خاص برحسب نوع عامل در استان به تفکیک شهرستان

  جدول شماره 112تا 116 (2) : مقایسه درصد کارگاههای دارای عامل زیان آور خاص برحسب نوع عامل در استان به تفکیک شهرستان

  جدول شماره 117 تا 121 : درصد شاغلین در معرض عامل زیان آور خاص به تفکیک نوع عامل در استان به تفکیک شهرستان

  جدول شماره 117 تا 121 : مقایسه سالانه درصد شاغلین در معرض عامل زیان آور خاص برحسب نوع عامل در استان به تفکیک شهرستان

  جدول شماره 122 و 126 : درصد کارگاه های دارای تاسیسات بهداشتی مناسب به تفکیک نوعتاسیسات در استان به تفکیک شهرستان

  جدول شماره 122 تا 126 (2) : مقایسه سالانه درصد کارگاه های دارای تاسیسات بهداشتی مناسب برحسب نوع تاسیسات در استان به تفکیک شهرستان

 

  جدول شماره 127 تا 130 : درصد شاغلین که به تاسیسات بهداشتی مناسب دسترسی دارند به تفکیک نوع تاسیسات در استان به تفکیک شهرستان

  جدول شماره 127 تا 130 (2) : مقایسه درصد شاغلین که به تاسیسات بهداشتی مناسب دسترسی دارند به تفکیک نوع تاسیسات در استان به تفکیک شهرستان

  جدول شماره 131 تا 138 : درصد کارگاهائیکه عامل زیان آور آن کنترل یا حذف گردیده به تفکیک گروه عامل در استان به تفکیک شهرستان

  جدول شماره 131 تا 138 (2) : مقایسه درصد کارگاهائیکه عامل زیان آور آن کنترل یا حذف گردیده برحسب گروه عامل در استان به تفکیک شهرستان

  جدول شماره 139 و 140 : درصد کارگاهائیکه حداقل یک نوع تاسیسات کارگاهی یا جنبی آن بهسازی شده در استان به تفکیک شهرستان

  جدول شماره 141 : درصد کارگاهائیکه آب آشامیدنی آن بهداشتی شده در استان به تفکیک شهرستان

  جدول شماره 142 : درصد کارگاهائیکه دفع زباله یا فاضلاب آن بهداشتی شده در استان به تفکیک شهرستان

  جدول شماره 143 : درصد شاغلین که از وسیله حفاظت فردی مناسب استفاده می کنند در استان به تفکیک شهرستان

 

 


دفعات مشاهده: 1763 بار   |   دفعات چاپ: 496 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 15 بار   |   0 نظر