جمعیت و سلامت خانواده : ادامه شاخص ها

 | تاریخ ارسال: 1392/9/19 | 

نمودار شماره 8 : علل مهم مرگ کودکان زیر 5 سال در مناطق روستایی در سال

جدول شماره 38 : میزان مرگ مادران به دلیل بارداری و زایمان در منطقه روستایی

نمودار شماره 15 : مقایسه روند سالانه میزان مرگ مادران به دلیل عوارض بارداری و زایمان در مناطق روستایی

نمودار شماره 16 : میزان مرگ مادران به دلیل عوارض بارداری و زایمان در مناطق روستایی

جدول شماره 40: میزان تولد خام در مناطق روستایی به تفکیک شهرستان

نمودار شماره 17 : مقایسه روند سالانه میزان تولد خام در مناطق روستایی به تفکیک شهرستان

نمودار شماره 18 : میزان تولد خام در مناطق روستایی به تفکیک شهرستان

جدول شماره 42 : میزان باروری عمومی در مناطق روستایی به تفکیک شهرستان

جدول شماره 43 : میزان تجدید نسل ناخالص در مناطق روستایی به تفکیک شهرستان

جدول شماره 44 : نسبت جنسی در بدو تولد در مناطق روستایی

نمودار شماره 15 : مقایسه روند سه ساله میزان مرگ مادران باردار در مناطق روستایی

نمودار شماره 16 : مقایسه روند سه ساله میزان مرگ مادران باردار در مناطق روستایی

جدول شماره 39 : میزان مرگ خام در منطقه روستایی استان

نمودار شماره 9 : مقایسه روند سالانه میزان مرگ نوزادان کمتر از یک ماه در مناطق روستایی به تفکیک شهرستان

نمودار شماره 10 : مقایسه میزان مرگ نوزادان کمتر از یک ماه در مناطق روستایی به تفکیک شهرستان

نمودار شماره 11: مقایسه روند سالانه میزان مرگ نوزادان کمتر از یکسال در مناطق روستایی به تفکیک شهرستان

نمودار شماره 12 : مقایسه میزان مرگ نوزادان کمتر از یکسال در مناطق روستایی به تفکیک شهرستان

نمودار شماره 13 : مقایسه روند سالانه میزان مرگ نوزادان کمتر از5 سال در مناطق روستایی به تفکیک شهرستان و جنسیت

نمودار شماره 14 : مقایسه میزان مرگ نوزادان کمتر از 5 سال در مناطق روستایی به تفکیک شهرستان

جدول شماره 45 : وضعیت انجام زایمان براساس محل انجام زایمان و فرد کمک کننده در مناطق روستایی استان به تفکیک شهرستان


دفعات مشاهده: 1715 بار   |   دفعات چاپ: 290 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 17 بار   |   0 نظر

جمعیت و سلامت خانواده : جمعیت و سلامت خانواده

جدول 2-توزیع جمعیت به تفکیک شهرستان 

 جدول شماره 3-توزیع سنی و جنسی جمعیت در سال 

 جدول شماره 4- اطلاعات گروه های هدف به تفکیک شهرستان در سال ... 

 جدول شماره 13- درصد زنان شوهر دار در گروه سنی 10 تا 49 سال به تفکیک شهرستان در سال .... 

 جدول شماره 14- جمعیت شهری / روستایی به تفکیک شهرستان در سال ... 

 جدول شماره 15-بعد خانوار به تفکیک شهرستان در سال ... 

 جدول شماره 16- رشد طبیعی جمعیت در منطقه روستایی به تفکیک شهرستان در سال ... 

جدول شماره 17-درصد بی سوادی مرد / زن به تفکیک شهرستان در سال ... 

جدول شماره 17(تست داده ها ) : تعداد افراد بالای 6 سال برحسب شهری و روستایی و جنسیت 

نمودار شماره 1: هرم سنی جمعیت ( مردان / زنان ) به تفکیک شهری و روستایی در سال ... 

نمودار شماره 1: هرم سنی جمعیت ( مردان / زنان ) به تفکیک شهری و روستایی در سال .... (2) 

نمودار شماره (2)- مقایسه جمعیت شهرستان های استان در سال ... 

نمودار شماره 3- مقایسه روند سالانه رشد طبیعی جمعیت  در منطقه روستایی استان به تفکیک شهرستان 

نمودار شماره (4) – مقایسه رشد طبیعی جمعیت در منطقه روستایی استان به تفکیک شهرستان در سال .. 

جدول شماره 12- نسبت جنسی جمعیت به تفکیک شهرستان 

جدول شماره 2- توزیع جمعیت به تفکیک شهرستان 

جدول شماره 13- درصد زنان شوهردار در گروه سنی 10 تا 49 سال به تفکیک شهرستان

جدول شماره 32 : مقایسه ده علت اصلی مرگ در سال

جدول شماره 34 : میزان مرگ نوزدان کمتر از یک ماه در مناطق روستایی به تفکیک شهرستان

جدول شماره 35 : میزان مرگ نوزدان کمتر از یکسال در مناطق روستایی به تفکیک شهرستان

جدول شماره 37 : میزان مرگ نوزدان کمتر از 5 سال در مناطق روستایی به تفکیک شهرستان

جدول شماره 5 : مقایسه علل مرگ نسبت به کل مرگ ثبت شده ، موارد مبهم و ثبت نشده

جدول شماره 6 : مقایسه علل مرگ نسبت به کل علل مرگ ثبت شده ، موارد مبهم و ثبت نشده

جدول شماره 33 : مقایسه علل شایع مرگ در گروه های در معرض خطر

نمودار شماره 7 : مقایسه علل مرگ کودکان زیر 5 سال در طی سالهای مختلف در مناطق روستایی


دفعات مشاهده: 2009 بار   |   دفعات چاپ: 405 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 14 بار   |   0 نظر