شرح وظایف : شرح وظایف اداره دفترداری

 

اداره دفترداری وتنظیم حسابها
رئوس وظایف
  :
- تهیه وتنظیم صورت خلاصه های لازم وبررسی محاسبات انجام شده جهت صدور اسنادحسابداری .
- تشخیص حسابها.
- صدور اسناد حسابداری با توجه به نظام مالی وصنعتی مدون دانشگاه.
- اتخاذ ترتیبات لازم به منظور ثبت بموقع حسابها ونگهداری دفاتر قانونی .
- ارائه گزارشهای لازم به مراجع استفاده کننده.
- نگاهداری مناسب اسناد ومدارک مالی.
- ثبت ونگداری دفاتر قانونی وتهیه تراز آزمایشی ماهانه.

 



شرح وظایف :
1 - صدور اسناد حسابداری با توجه به نظام نوین مالی مدون دانشگاه
2 - ممهور نمودن کلیه مدارک وضمائم اسناد حسابداری به مهر<<ضمیمه سند حسابداری>>.
3 - بررسی کلیه محاسبات ضمائم اسناد حسابداری و حفظ و نگهداری اسناد مالی دانشگاه.
4 - تهیه اطلاعات مقطعی مورد نیاز معاون حسابداری مالی در خصوص اسناد حسابداری .
5 - دقت در تنظیم اسناد حسابداری وصدور بموقع سند حسابداری مربوطه وانتقال به سیستم مکانیزه در صورت مکانیزه شدن سیستم.
6 - کنترل اسناد حسابداری مکانیزه با پیش نویس مربوطه ورفع اشکالات احتمالی.
7 - همکاری با سایر واحدهای امور مالی در زمینه صدور اسناد حسابداری لازم.
8 - اتخاذ ترتیبات مناسب بمنظور تدارک و پلمپ بموقع دفاتر قانونی در اداره ثبت وتکمیل دانشگاه ها.
9 - ثبت دفاتر قانونی با رعایت آئین نامه مربوطه وبالاخص در مورد عدم تاخیر وصحت ثبت وتکمیل امضاهای مجاز.
نگهداری دفاتر کل وروزنامه براساس ضوبط قانونی.
10 - اخذ دفاتر تفصیلی سالیانه (پس از بستن حسابها ) ازسیستم مکانیزه ونگهداری مطلوب آن.
11 - اخذ وکنترل تراز آزمایشی مکانیزه ماهانه کل وکنترل آن با تراز دفتر کل پلمپ شده و دفتر روزنامه.
12 - نگاهداری آرشیو مناسب از دستورالعملها وآئین نامه های مالی،مکاتبات،گزارشهای مالی وسایر منابع واسناد ومدارک مالی.
13 - تهیه وتنظیم اطلاعات مقطعی مورد نیاز مسئولین مافوق ویا سایر ادارات مالی از دفاتر .
14 - همکاری با اداره حسابداری مدیریت بمنظور استخراج اطلاعات مورد نیاز آن اداره.
15 - انجام امور مربوط به بایگانی اسناد حسابداری صادره پس از ثبت در دفاتر قانونی.
16 - قراردادن مناسب اسناد حسابداری بترتیب شماره سریال در زونکن های مربوطه وشماره گذاری زونکن های مزبور.
17 - بایگانی مکاتبات مربوط به امور مالی در پرونده های مربوطه به ترتیب تاریخ.
18 - جمع آوری ونگهداری و به روز نمودن کلیه منابع،گزارشها، آئین نامه هاودستورالعملهای مالی.
19 - تحویل وتحول اسناد، مدارک،پرونده ها وسایر منابع موجوددرآرشیو مالی.
20 - صدوربرگ تحویل سند در خصوص ارائه اسناد حسابداری اخذ امضاء از تحویل گیرنده.
21 - انتقال اسناد ومدارک وپرونده های غیر ضروری  به بایگانی راکد.
22 - پیگیری در خصوص استرداد اسناد ومدارک وسایر منابع تحویلی از تحویل گیرندگان.
23 - نگهداری مناسب کلیه اسناد و مدارک وسایر منابع وانجام ترمیمهای لازم در این خصوص.
24 - انجام سایر وظایف مرتبط محوله از جانب معاون حسابداری مالی که با توجه به نوع وظایف، انجام آن توسط شخص دیگری امکان پذیر نباشد.


دفعات مشاهده: 12835 بار   |   دفعات چاپ: 563 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 24 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی گلستان می باشد.

Designed & Developed by : Golestan University of Medical Sciences