پیام خود را بنویسید

دانشگاه های دولتی : وب سایتهای دانشگاه های دولتی ایران

  دانشگاه آبادان

  http://www.put.ac.ir

  دانشگاه اراک

  http://www.araku.ac.ir

  دانشگاه ارومیه

  http://www.urmia.ac.ir

  دانشگاه اصفهان

  http://www.ui.ac.ir

  دانشگاه الزهرا (سلام الله علیها )

  http://www.alzahra.ac.ir

  دانشگاه امام رضا ع

  http://www.imamreza.ac.ir

  دانشگاه امیرکبیر

  http://www.aut.ac.ir

  دانشگاه ایلام

  http://www.ilam.ac.ir

  دانشگاه بوعلی سینا همدان

  http://www.basu.ac.ir

  دانشگاه بیرجند

  http://www.birjand.ac.ir

  دانشگاه بین المللی امام خمینی

  http://www.ikiu.ac.ir

  دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

  www.iniu.ac.ir

  دانشگاه بین المللی چاه بهار

  http://www.iuc.ac.ir

  دانشگاه تبریز

  http://www.tabrizu.ac.ir

  دانشگاه تربیت مدرس

  http://www.modares.ac.ir

  دانشگاه تربیت معلم

  http://www.tmu.ac.ir

  دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

  http://www.azaruniv.edu

  دانشگاه تربیت معلم سبزوار

  http://www.sttu.ac.ir

  دانشگاه تهران

  http://www.ut.ac.ir

  دانشگاه جامع علمی کاربردی

  http://www.uast.ac.ir

  دانشگاه جامع علمی کاربردی جهاد دانشگاهی شیراز

  http://www.shirazjju.ac.ir

  دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان

  http://www.isatc.ac.ir

  دانشگاه خلیج فارس

  http://www.pgu.ac.ir

  دانشگاه خواجه نصیر طوسی

  http://www.kntu.ac.ir

  دانشگاه رازی کرمانشاه

  http://www.razi.ac.ir

  دانشگاه زابل

  http://www.zabol.ac.ir

  دانشگاه زنجان

  http://www.znu.ac.ir

  دانشگاه سمنان

  http://www.semnan.ac.ir

  دانشگاه سهند تبریز

  http://www.sut.ac.ir

  دانشگاه سیستان و بلوچستان

  http://www.usb.ac.ir

  دانشگاه شاهد

  http://www.shahed.ac.ir

  دانشگاه شمال

  http://www.shomal.ac.ir

  دانشگاه شهرکرد

  http://www.sku.ac.ir

  دانشگاه شهید باهنر کرمان

  www.uk.ac.ir

  http://www.sbuk.ac.ir

  دانشگاه شهید بهشتی

  http://www.sbu.ac.ir

  دانشگاه شهید بهشتی لرستان

  http://www.tu.ac.ir

  دانشگاه شهید چمران اهواز

  http://www.cua.ac.ir

  دانشگاه شهید چمران شعبه دزفول

  http://www.nbd.ac.ir

  دانشگاه شهید رجایی

  http://www.srttu.ac.ir

  دانشگاه شیخ مفید قم

  http://www.mofidu.ac.ir

  دانشگاه شیراز

  http://www.shirazu.ac.ir

  دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

  http://www.pwit.ac.ir

  دانشگاه صنعت نفت

  http://www.put.ac.ir

  دانشگاه صنعتی اصفهان

  http://www.iut.ac.ir

  دانشگاه صنعتی شاهرود

  http://www.shahroodut.ac.ir

  دانشگاه صنعتی شریف

  http://www.sharif.ac.ir

  دانشگاه صنعتی مالک اشتر

  www.mut.ac.ir

  دانشگاه علامه طباطبائی

  http://www.atu.ac.ir

  دانشگاه علم و صنعت اراک

  http://www.iustarak.ac.ir

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  http://www.iust.ac.ir

  دانشگاه علم و صنعت بهشهر

  http://www.bust.ac.ir

  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

  http://www.uswr.ac.ir

  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اصفهان

  http://www.iuwrs.ac.ir

  دانشگاه علوم پایه دامغان

  http://www.dubs.ac.ir

  دانشگاه علوم حدیث

  http://www.hadith.ac.ir

  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

  http://www.gau.ac.ir

  دانشگاه علوم و تکنولوژی ایران

  www.iust.ac.ir

  دانشگاه علوم و فنون مازندران

  www.peysab.ac.ir

  دانشگاه فردوسی مشهد

  http://www.um.ac.ir

  دانشگاه فنی حرفه‌ای

  http://www.uast.ac.ir

  دانشگاه قشم

  http://www.qeshm.ac.ir

  دانشگاه قم

  http://www.qom.ac.ir

  دانشگاه کاشان

  http://www.kashanu.ac.ir

  دانشگاه کردستان

  http://www.uok.ac.ir

  دانشگاه گرگان

  http://www.gau.ac.ir

  دانشگاه گیلان

  http://www.guilan.ac.ir

  دانشگاه لرستان

  http://www.lu.ac.ir

  http://www.lu.irost.net

  دانشگاه مازندران

  http://www.umz.ac.ir

  http://www.umcc.ac.ir

  دانشگاه مجازی شریف

  http://vu.aictc.com/vu-iran.htm

  دانشگاه محقق اردبیلی

  http://uma.ac.ir

  دانشگاه مفید

  http://www.mofidu.ac.ir

  دانشگاه ولی عصر رفسنجان

  http://www.vru.ac.ir

  دانشگاه هرمز گان

  http://www.hormozgan.ac.ir

  دانشگاه هنر

  http://www.art.ac.ir

  دانشگاه هنر اسلامی تبریز

  http://www.tiartuni.ac.ir

  دانشگاه یاسوج

  http://213.176.47.10

  http://www.yu.ac.ir

  دانشگاه یزد

  http://www.yazduni.ac.ir

  دانشگاه‌های پیام نور

  دانشگاه پیام نور

  http://www.pnu.ac.ir

  دانشگاه پیام نور اسفراین

  http://www.pnues.ac.ir

  دانشگاه پیام نور بوشهر

  http://www.pnu5b.ac.ir

  دانشگاه پیام نور جهرم

  http://www.pnuj.ac.ir

  دانشگاه پیام نور سرخس

  http://www.pnus.ac.ir

  دانشگاه پیام نور شیراز

  http://www.spnu.ac.ir

  دانشگاه پیام نور قم

  http://www.qum.pnu.ac.ir

  دانشگاه پیام نور نیشابور

  http://www.neyshabur-pnu.ac.ir

  دانشگاه‌های علوم پزشکی

  دانشگاه ‌بهداشت ‌و انستیتو ‌تحقیقات ‌بهداشتی‌ دانشگاه‌ علوم ‌پزشکی ‌تهران

  www.sphtums.ac.ir

  آکادمی علوم پزشکی ایران

  http://www.ams.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی اراک

  http://www.arakmu.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

  http://www.arums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

  http://www.umsu.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  http://www.mui.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی اهواز‏

  http://www.aums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی ایران

  http://www.iums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی ایلام

  http://www.medilam.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی بابل

  http://www.mubabol.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله تهران

  http://www.bmsu.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

  http://www.hums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

  http://www.bpums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی بهزیستی

  http://behzisty.ir

  دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

  http://www.bums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی تبریز

  http://www.tbzmed.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس

  http://www.medicine.mainpage.net

  دانشگاه علوم پزشکی تهران

  http://www.tums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

  http://www.rums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

  http://www.zdmu.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی زنجان

  http://www.zums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان

  http://www.medsab.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی سمنان

  www.sem-ums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  http://www.sbmu.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

  http://www.ssu.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی شیراز

  http://www.sums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی فسا

  http://www.fums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی قزوین

  http://www.qums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  http://www.kaums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی کردستان

  www.muk.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی کرمان

  http://www.kmu.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

  http://www.kums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  http://www.golestangums.ir

  دانشگاه علوم پزشکی گیلان

  http://www.gums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی لرستان

  http://www.lums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی مازندران

  http://www.mmsu.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  http://www.mums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

  http://www.hums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی همدان

  http://www.umsha.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

  http://www.yums.ac.ir

  دانشکده پزشکی، موسسه سرطان دانشگاه تهران

  http://www.cancer-institute.ac.ir

 

 

 

 


دفعات مشاهده: 1707 بار   |   دفعات چاپ: 575 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 63 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شبکه بهداشت و درمان بندرگز می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved |

Designed & Developed by : Yektaweb