پیام خود را بنویسید

مدیریت بازرسی و رسیدگی به شکایات : وظایف و اهداف اداره بازرسی و پاسخگوئی به شکایات

وظایف و اهداف اداره بازرسی و پاسخگوئی به شکایات

وظایف بازرسی :
1- تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر ، دوره ای و موردی از واحدهای تابعه در سطح استان جهت سنجش میزان " مطابقت عمل و عملکرد " اقدام کنندگان با اهداف برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخصهای مورد ارزیابی دانشگاه.
2- نظارت بر حسن انجام امور دستگاه.
3- بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان.
4- سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران وکارکنان با ارباب رجوع.
5- تهیه گزارشات دوره ای فصلی (سه ماهه – شش ماهه....) جهت اطلاع مدیر کل محترم بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات وزارت متبوع و بالاترین مقام اجرائی دستگاه از عملکرد واحدهای مختلف دانشگاه.
6- برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ، کمیسیون اصل 88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظر سنجی دستگاهها و رسانه های جمعی ومطبوعات.
7- کشف مفاسد مالی و اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مراجع ذیصلاح و بالاترین مقام اجرائی دستگاه.
8- تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ، مدیریت ها و کارکنان براساس بازرسی های انجام شده.
9- اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران به واحد امور اداری برای اعمال در وضعیت و میزان استخدام آنها در چارچوب قوانین و مقرارت.
10- اعلام موارد تخلف اداری مشهود کارکنان و مسئولان در حین بازرسی به هیئت تخلفات.
11- تدوین و ارائه چک لیست های مورد نیاز بازرسی.
12- پیشنهاد برپائی جلسات پرسش و پاسخ واحدهای تابعه دانشگاه بر حسب نیاز و ضرورت و حضور فعال بازرسان جهت شناخت مشکلات مدیریتی و پرسنلی و ارائه راهکارهای مناسب جهت حل مشکلات.

ارزیابی عملکرد
ارزیابی : فرآیند سنجش ، ارزش گذاری و قضاوت.
عملکرد : چگونگی انجام وظایف ، فعالیتها و نتایج حاصل.

هدف از ارزیابی عملکرد :
سنجش ، ارزش گذاری و قضاوت در خصوص عملکرد واحدها براساس قوانین و مقررات مربوط با رویکرد معیارهای اثربخشی ، کارائی ، اقتصادی و اخلاقی به منظور ارتقاء کیفیت خدمات دولتی.

اهداف کلی ارزیابی عملکرد دانشگاهها :
1- ایجاد فضای رقابتی مثبت در جهت تعالی سازمانی
2- ایجاد فضای مناسب برای تبادل تجربیات موفق
3- بهبود کیفیت ، کارائی ، اثربخشی خدمات ارائه شده

اهداف اختصاصی ارزیابی عملکرد دانشگاه :
1- شناسائی و تعیین ظرفیتها و تواناییهای بالقوه و بالفعل.
2- شناسائی و تعیین فاصله بین اهداف و واقعیتها.
3- آگاهی از عملکرد ، دستاوردها ، نوآوریها ، موفقیتها ، محدودیتها ، ضعفها و مشکلات.
4- آگاهی از اطلاعات و برنامه های اختصاصی که امکان دسترسی به آنها در محل ستاد مرکزی وزارت متبوع مقدور نمی باشد.
5- تعیین میزان انحراف از مسیر سیاستها ، طرحها و برنامه ها.
6- آگاهی از اثرات سیاستهای ابلاغی ستاد مرکزی و ارزیابی نتایج حاصله در جهت تعدیل برنامه ها و سیاستهای آتی.
7- برقراری ارتباط مناسب و منطقی با مسئولین ، مدیران و کارشناسان دانشگاهی.
8- ایجاد انگیزش در مدیران و کارکنان محیطی.

وظایف ارزیابی عملکرد :
1- همکاری در تهیه و تدوین شاخصهای اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد واحدها.
2- اجرای دستورالعمل های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرم های مربوطه.
3- پیگیری و اجرای ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به بالاترین مقام مسئول دستگاه.
4- نظارت بر حسن اجرای برنامه هاو عملکرد واحدهای تابعه و تحلیل ارزیابی های انجام شده و ارائه پیشنهادات لازم.
5- انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه های ارزیابی عملکرد و شاخصهای مورد عمل در واحدهای اجرائی و ارائه یپشنهادهای لازم.
6- تهیه و تنظیم چک لیست های مورد نیاز جهت ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه.

پاسخگوئی به شکایات
پاسخگوئی : عبارت است از پذیرش مسئولیت نتایج و پیامدهای حاصل از عملکرد دستگاه و ارائه پاسخ شفاف در قبال وظایف انجام شده و نشده به ذینفعان.
شکایات : درخواست احقاق حق شهروندان از نقض یا نقص قوانین و مقررات ، عدم اجرای ضوابط در دستگاه اجرائی و میزان کمیت و کیفیت ارائه خدمات در مقایسه با استانداردهای خدمات عمومی.
استاندارد : حد مطلوب تعیین شده برای سنجش شاخصهای پاسخگوئی به شکایات.

اهداف پاسخگوئی به شکایات :
- ارتقاء سطح پاسخگوئی واحدهای تابعه به کارکنان و ارباب رجوع.
- افزایش میزان رضایتمندی شهروندان از طریق پاسخگوئی سریع ، به موقع و جامع.
- توسعه و بهبود استانداردهای ارائه خدمات.
- سیاست گذاری برای کاهش عوامل بروز نارضایتی از طریق مستند سازی ، طبقه بندی و اولویت بندی شکایات واصله.
- تجزیه و تحلیل و بازنگری کارآمدی قوانین و مقررات و ضوابط اجرائی مورد عمل در واحدهای تحت پوشش.
- آسیب شناسی سازمانی و رفع نقاط ضعف از طریق تجزیه و تحلیل شکایات.
- کاهش میزان شکایات.
- پاسخگو نمودن واحدهای تابعه دانشگاه در مقابل شکایات شهروندان و کارکنان.

وظایف پاسخگوئی به شکایات :
1- دریافت شکایات حضوری و مکتوب ارباب رجوع و کارکنان از واحدهای تابعه.
2- بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهائی به منظور پاسخگوئی به شاکی.
3- بررسی و پاسخگوئی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور.
4- پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکی.
5- جمع بندی شکایت در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای بالاترین مقام مسئول دستگاه به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد.
6- پیگیری از نتایج گزارش های تهیه شده.
7- پیگیری برای ارسال پاسخ به شاکیان.


دفعات مشاهده: 77570 بار   |   دفعات چاپ: 2365 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 202 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به حوزه ریاست می باشد.

© 2023 All Rights Reserved | chancellor