اساسنامه کمیته : اساسنامه

  بسمه تعالی

  اساسنامه کمیته های تحقیقات دانشجویی
دانشگاه های علوم پزشکی کشور

  فصل اول: کلیات
ماده ۱-تعریف :
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی که از این پس کمیته نامیده می شود، تحت نظارت معاونت پژوهشی دانشگاه و بر اساس قوانین و رسالت های دانشگاه و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی فعالیت میکند .

  ماده ۲-اهداف :
۱- ایجاد بستر مناسب برای رشد و اعتلای علمی و پژوهشی دانشجویان وتربیت پژوهشگران و مدیران آینده کشور

  ۲- ترویج و ارتقای مهارت و فرهنگ پژوهش در دانشجویان دانشگاه

  ۳- ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایتهای مادی و معنوی دانشگاه از فعالیتهای علمی دانشجویان و بهبود رابطه علمی اساتید و دانشجویان

  ماده ۳-ارکان :
ارکان کمیته شامل سرپرست،دبیر،شورای مرکزی،شورای پژوهشی و مجمع عمومی میباشد .

  فصل دوم: سرپرست
ماده ۴ -تعریف :
یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه/دانشکده بوده که با دانشجویان تناسب سنی و فکری داشته،با پژوهش دانشجویی آشنا بوده و وقت کافی به این امر اختصاص دهد .

  ماده ۵-انتخاب :
سرپرست با حکم معاون پژوهشی دانشگاه/دانشکده از میان ۲ نفر که توسط شورای مرکزی پیشنهاد کردیده برای مدت ۲ سال منصوب می شود .

  تبصره-انتخاب مجدد سرپرست بنا بر پیشنهاد مجدد شورای مرکزی بلامانع است .

  ماده ۶-وظایف :
۱- صدورحکم انتصاب دبیربنا به پیشنهاد شورای مرکزی

  ۲- نظارت بر حسن اجرای امور و هدایت علمی و عملی کمیته و واحد های تابعه

  ۳- ایجاد ارتباط با اساتید و مسئولین دانشگاه در جهت اهداف کمیته

  ۴- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه و کمیته

  ۵- پیگیری امور مربوط به ارتباط کمیته با نهادهای داخل و خارج دانشگاه

  ۶- گزارش عملکرد کمیته به شورای مرکزی و معاون پژوهشی دانشگاه

  فصل سوم: دبیر
ماده ۷- تعریف :
دبیر با حکم سرپرست از میان ۲ نفر از اعضای کمیته، که دارای سوابق پژوهشی بوده و توسط شورای مرکزی پیشنهاد میگردد، برای مدت ۱ سال منصوب شده و زیر نظر سرپرست انجام وظیفه می نماید .

  تبصره -انتخاب مجدد دبیر بلامانع است .

  ماده ۸-وظایف :
۱- انجام امور اداری و اجرایی داخلی کمیته

  ۲- اجرای مصوبات شورای مرکزی

  ۳- انتصاب مسئولین واحد های کمیته

  تبصره -تعداد و نوع واحد های کمیته ها ،با توجه به شرایط هر دانشگاه از سوی شورای مرکزی تعیین خواهد شد .

  ۴- ارائه برنامه یکساله کمیته بر اساس سیاستهای شورای مرکزی

  ۵- ارائه گزارش عملکرد ۶ ماهه فعالیت های کمیته به سرپرست و شورای مرکزی

  ۶- هماهنگی بین واحد های کمیته و نظارت بر فعالیت های واحد ها

  فصل چهارم: شورای مرکزی
ماده ۹-تعریف :
شورای منتخب از اعضای کمیته است که مرجع سیاستگذاری و تصمیم گیری کمیته در چهارچوب سیاستهای وزارت متبوع و دانشگاه میباشد

  ماده ۱۰-انتخاب :
اعضای شورای مرکزی توسط مجمع عمومی به مدت یک سال انتخاب می شوند .

  تبصره۱-تعداد اعضای شورای مرکزی با توجه به تعداد دانشکده ها و دانشجویان هر دانشگاه با نظر سرپرست ،به نحوی تعیین شود که حداقل یک نفر از هر دانشکده عضو آن و حداکثر تعداد اعضای شورا ۱۵ نفر باشد .

  تبصره۲-ریاست جلسات شورای مرکزی به عهده سرپرست است لذاحضور سرپرست در جلسات شورای مرکزی ضروری است .

  تبصره ۳-جلسات شورا ی مرکزی با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت میابد و رای گیری موارد و پیشنهادات مخفیانه است .

  ماده ۱۱-وظایف :
۱- تصمیم گیری در باره مسائل مربوط به کمیته و نیز موارد پیش بینی نشده در اساسنامه

  ۲- سیاستگذاری سالیانه کمیته در چهارچوب سیاستهای وزارت متبوع و دانشگاه

  ۳- پیشنهاد انتخاب دبیر به سرپرست

  ۴- پیشنهاد انتخاب سرپرست به معاون پژوهشی

  ۵- تعیین و نوع واحد های زیرمجموعه کمیته بر اساس شرایط دانشگاه

  ۶- برگزاری جلسات سالیانه مجمع عمومی و در صورت ضرورت به پیشنهاد شورای مرکزی در هر موقع

  فصل پنجم:شورای پژوهشی
ماده ۱۲- تعریف :
شورای پژوهشی کمیته، شورایی است تحت نظارت شورای پژوهشی دانشگاه که در محدوده اختیارات تفویض شده از طرف شورای پژوهشی دانشگاه ،امور مربوط به بررسی ، تصویب و پایش طرح های تحقیقات دانشجویی را به عهده دارد .

  تبصره -شورا میتواند بر حسب ضرورت و نیاز با هماهنگی لازم از خدمات کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه برای بررسی اخلاقی برخی از طرح ها ، بهره مند شود .

  ماده ۱۳-ترکیب
شامل سرپرست،دبیر،۳ نفر از دانشجویان به انتخاب شورای مرکزی،۴ نفراز اعضای هیئت علمی به انتخاب معاون پژوهشی

  تبصره۱ – احکام اعضای شورا توسط معاون پژوهشی دانشگاه صادر میشود .

  تبصره۲-جلسات شورا با نصف به علاوه یک اعضا رسمیت میابد .

  تبصره۳-ریاست شورا به عهده سرپرست کمیته و دبیری آن به عهده دبیر کمیته است .

 
فصل ششم:مجمع عمومی
ماده ۱۴-تعریف :
متشکل از تمام دانشجویان دانشگاه که حداقل۳ ماه از عضویت آنها در کمیته گذشته باشد .

  تبصره۱-کمیته ای۳ نفره متشکل از سرپرست،نماینده معاون پژوهشی ونماینده شورای مرکزی مسئولیت برگزاری مجمع عمومی را برای انتخابات شورای مرکزی جدید به عهده دارند .

  تبصره۲-جلسات مجمع عمومی به صورت سالیانه وبه ریاست سرپرست تشکیل میگردد .

  ماده ۱۵-وظایف :
انتخاب شورای مرکزی

  ۲- استماع گزارش عملکرد یک سال گذشته که توسط دبیر ارائه میگردد .

  فصل هفتم: پشتیبانی
ماده ۱۶-حمایت و پشتیبانی کمیته و جلب حمایتهای سایر نهادها و سازمانهای داخل و خارج دانشگاه به عهده معاونت پژوهشی دانشگاه است .

  این اساسنامه در ۷ فصل و ۱۶ ماده و ۱۲ تبصره در تاریخ ۲۷/۶/۸۵ به تصویب شورای سیاستگذاری تحقیقات دانشجویی کشور قرار گرفت.

جهت دریافت فایل PDF اساسنامه کلیک نمائید.


دفعات مشاهده: 2168 بار   |   دفعات چاپ: 472 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 88 بار   |   0 نظر