۱۳۸۲-۱۳۸۶ : مقالات ۱۳۸۶-۱۳۸۲

 | تاریخ ارسال: 1401/7/26 | 
ردیف مقالات نویسندگان مجله انتشار
۱۳۸۲        
  همانژیوم سرویکس و گزارش یک مورد آن رامین آذرهوش، سپیده بخشنده نصرت مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان بهار و تابستان ۱۳۸۲. دوره ۵. شماره ۱۱. ص ۹۱- ۹۴.
  عدم تطابق وزن دوقلوها و خطر زایمان زودرس الهام مبشری، محمدجعفر گلعلی پور، محمدعلی وکیلی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان سال پنجم، شماره ۱۱، بهار و تابستان ۱۳۸۲. ص ۴۲- ۴۶.
  شکاف لب و کام در گرگان محمدحسین تازیکی، آزادرضا منصوریان، محمدجعفر گلعلی پور. مجله گوش، حلق، بینی و حنجره ایران سال پانزدهم. شماره۱ (پیاپی ۳۱) . بهار ۱۳۸۲ . ص ۴۷- ۵۰.
  گزارش یک مورد سندرم گلدنهار علی اکبر عبدالهی ، محمدجعفر گلعلی پور، محمدحسین تازیکی فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) بهار ۱۳۸۲،دوره ۱۰، شماره ۱ (مسلسل ۲۷). ص ۸۴-۸۸ .
  مقایسه تاثیر تزریق عضلانی پتیدین با شیاف ایندومتاسین و شیاف دیکلوفناک سدیم در تسکین درد پس از عمل جراحی فتق مغبنی علی اکبر عبدالهی، بیژن آریا ، محمدجعفر گلعلی پور، محمدعلی وکیلی مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک سال ششم، شماره ۳ (پیاپی ۲۴)، پاییز ۱۳۸۲. ص ۴۰-۴۴.
  تاثیر هیستوپاتولوژیک بخار فرمالدهید بر مخاط تنفسی نای موش صحرایی محمدجعفر گلعلی پور، رامین آذرهوش، سید امیرحسین فاضلی، علی داوریان مجله پزشکی قانونی سال نهم، شماره ۳۲، زمستان ۱۳۸۲. ص ۱۸۵-۱۸۹.
  تنوع قومی شکل سر در مردان جوان ترکمن و فارس بومی (۲۰-۱۷ ساله) محمدجعفر گلعلی پور ، مهرداد جهانشاهی، کامران حیدری مجله علوم تشریح ایران سال اول، شماره ۴، پاییز ۱۳۸۲. ص ۴۱-۴۴.
  عوامل اتیولوژیک عفونت‌های واژینال در زنان مراجعه کننده به کلینیک زنان بیمارستان دزیانی گرگان سپیده بخشنده نصرت، عزت الله قائمی، ناصر بهنام پور، مریم رضایائی فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) پاییز ۱۳۸۲. دوره ۱۰. شماره ۳ (مسلسل ۲۹) . ص ۵۸- ۶۵.
  ناهنجاری لوله عصبی و ارتباط آن با ازدواج فامیلی ، قومیت و سن مادر در شهر گرگان محمدجعفر گلعلی پور، الهام مبشری، آرزو میرفاضلی، محمدعلی وکیلی، فاطمه کلنگی میاندره مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان سال پنجم، شماره ۱۲، پاییز و زمستان ۱۳۸۲. ص ۳۰-۳۵.
  بررسی فراوانی لنفادنیت گرانولوماتوزی سروگردن و نتایج رنگ آمیزی زیل نلسون محمدحسین تازیکی، رامین آذرهوش، محمدجعفر گلعلی پور فصلنامه افق دانش(دانشگاه گناباد) سال نهم، شماره ۴، پاییز و زمستان ۱۳۸۲. ص ۵-۱۱.
۱۳۸۳        
  بررسی مقاومت دارویی ضد سل در بیماران اسمیر مثبت عبداله عباسی، محمدجعفر گلعلی پور فصلنامه افق دانش، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گناباد سال دهم، شماره ۱، بهار ۱۳۸۳. ص ۳۸-۴۱.
  تعیین سطح شنوایی در بیماران تالاسمی ماژور محمدحسین تازیکی، محمد جعفر گلعلی پور، ناصر بهنام پور مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان سال ششم، شماره ۱۳، بهار و تابستان ۱۳۸۳. ص ۳۵-۳۹.
  بررسی آگاهی دانشجویان مونث، پرسنل درمانی و مراجعه کنندگان به مرکز آموزشی درمانی دزیانی گرگان نسبت به خود آزمایی پستان سیما بشارت، سپیده بخشنده نصرت، محمدرضا ربیعی نشریه پرستاری ایران پاییز ۱۳۸۳. دوره ۱۷. شماره ۳. ص ۷۱ - ۸۰ .
  گزارش یک مورد واریاسیون: عصب گیری قوس آگزیلاری عضله لاتیسیموس دورسی توسط حلقه عصبی پکتورال محمد افشار، محمد جعفر گلعلی پور مجله علمی پژوهشی علوم تشریح ایران سال ۲، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۳. ص ۶۷-۷۷.
  بررسی میزان عفونت ادراری در زنان باردار روستایی شهرستان کلاله و ارتباط آن با برخی نتایج بارداری صبا بشارت، سیما بشارت، سپیده بخشنده نصرت، محمدرضا ربیعی مجله علمی - پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه مازندران (شکیبا) پاییز و زمستان ۱۳۸۳. سال چهارم. شماره ۶-۷. ص ۶۷-۷۲.
  واکنش توبر کولینی در شیرخواران ۴.۵ ماهه و کودکان ۷ ساله واکسینه شده با    BCG  در بدو تولد عزت الله قائمی، محمدعلی وکیلی، بهناز خدابخشی، سپیده بخشنده نصرت، سعید آقاپور، محمد نعیمی طبیعی، علیجان تبرائی، سیدابراهیم حسینی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان پاییز و زمستان ۱۳۸۳. دوره ۶. شماره ۱۴. ص ۲۶- ۳۱.
  ارزیابی ید ادراری و TSH خون در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه سرپایی مرکز آموزشی - درمانی دزیانی گرگان در سال ۱۳۸۲ سپیده بخشنده نصرت، حمیدرضا بذرافشان، محمدرضا ربیعی، نرجس سادات عقیلی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان پاییز و زمستان ۱۳۸۳. دوره ۶. شماره ۱۴. ص ۷۸-۸۲.
  مقایسه میزان دفع پروتئین ادرار ۲۴ ساعته و نسبت پروتئین به کراتینین در یک نمونه ادرار تصادفی در زنان مشکوک به پره اکلامپسی الهام مبشری، رامین آذرهوش، حمیرا خدام، محمدرضا ربیعی، مختار تازیک مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان پاییز و زمستان ۱۳۸۳. سال ششم، شماره ۳-۴ (پیاپی ۱۴). ص ۹۷-۱۰۲.
  تاثیر مصرف داروی فنوباربیتال در دوران حاملگی بر تکامل لوله عصبی و اسکتی در موش محمد افشار، محمدجعفر گلعلی پور، پیمان مالکی نژاد، هنگامه کلالی مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال سیزدهم، شماره ۵۲، زمستان ۱۳۸۳. ص ۸-۱۴.
۱۳۸۴        
  بررسی اپیدمیولوژیک شکاف کام و لب در یک دوره شش ساله درگرگان(۸۲- ۱۳۷۶) محمدجعفر گلعلی پور، سکینه محمدیان، محمدحسین تازیکی، الهام مبشری، افسانه برقعی مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل بهار ۱۳۸۴، دوره ۷ ، شماره ۲ (پی در پی ۲۶). ص ۴۱- ۴۷.
  تعیین حجم جمجمه در بالغین ۲۰-۱۷ ساله گروه قومی ترکمن در شهرستان گرگان محمدجعفر گلعلی پور، مهرداد جهانشاهی، کامران حیدری، نوراله رضایی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان سال هفتم، شماره ۱ (پیاپی ۱۵)، بهار و تابستان ۱۳۸۴. ص ۳۱-۳۳
  بررسی عوامل زمینه ‌‌ای مرتبط با اندیکاسیون و روش زایمان نرجس السادات برقعی، افسانه برقعی، محمدجعفر گلعلی پور، الهام کاشانی مجله علمی پزشکی جندی شاپور (اهواز) خرداد ۱۳۸۴ ، دوره ۴، شماره ۱ (مسلسل ۴۴). ۵۱-۶۰.
  بررسی مقایسه ای تاثیر میزان روی پلاسمای خانم های باردار بر بروز پارگی زودرس کیسه آب حاملگی ترم و پره ترم سپیده بخشنده نصرت، نرجس سادات برقعی، آزادرضا منصوریان، افسانه برقعی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان تابستان ۱۳۸۴. دوره ۱۰. شماره ۲(مسلسل ۳۶). ص ۱۹- ۲۵.
  اثرات تراتوژنیک گاباپنتین بر تکامل لوله عصبی واسکلتی جنین های موش سوری محمد افشار، محمدجعفر گلعلی پور ، محمد حسن پور مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران سال پانزدهم، شماره ۴۸، مهر و آبان ۱۳۸۴. ص ۱۱-۱۷.
  تغییرات هیستولوژیک بیضه موش صحرایی پس از مواجهه تحت حاد با سرب و درمان آن با دی- پنی سیلامین دانیال روشندل، مرگن کلوی، ثریا غفاری، محمد غراوی، غلامرضا روشندل، محمدجعفر گلعلی پور مجله علوم تشریح ایران سال سوم، شماره ۳ (پیاپی ۱۲)، پاییز ۱۳۸۴. ص ۲۰۳-۲۱۱.
  تاثیر هیستوپاتولوژیک بخار فرمالدهید بر کبد موش صحرایی علی داوریان، رامین آذر هوش، سید امیر حسین فاضلی، محمدجعفر گلعلی پور، حانیه خراشادی زاده، سمیه سدنی مجله علوم تشریح ایران سال سوم، شماره ۳ (پیاپی ۱۲)، پاییز ۱۳۸۴. ص ۲۱۳-۲۱۹.
  گزارش یک مورد از همراهی مدل هیداتیدیفرم با جنین در حاملگی دو قلو سپیده بخشنده نصرت، رامین آذرهوش مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان پاییز و زمستان ۱۳۸۴. دوره ۷. شماره ۲ (پی در پی ۱۶). ص ۶۸- ۷۰.
  تعیین شکل صورت در دختران ۲۰-۱۷ ساله فارس بومی و ترکمن شهرستان گرگان مهرداد جهانشاهی، محمدجعفر گلعلی پور، کامران حیدری مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان سال هفتم، شماره ۲ (پیاپی ۱۶)، پاییز و زمستان ۱۳۸۴. ص ۱۹-۲۱.
  ارجحیت تشخیصی رنگ آمیزی آلیزارین رداس جهت تشخیص کلسیفیکاسیون های عروقی ناشی از مونکبرگ اسکلروزیس محمد افشار، ناصر طیبی، محمدجعفر گلعلی پور، سکینه عموئیان مجله علمی پژوهشی علوم تشریحی ایران سال سوم، زمستان ۱۳۸۴، شماره۴، ص ۲۸۷-۲۸۱.
  بررسی اثرات مزمن عصاره هیدروالکلی برگ گیاه گزنه در بازسازی سلول ‌های بتا موش ‌های صحرایی هیپرگلیسمیک ناشی از استرپتوزوتوسین وحید خوری، محمدجعفر گلعلی پور فصلنامه گیاهان دارویی زمستان ۱۳۸۴ ، دوره ۵ ، شماره ویژه نامه دیابت. ص ۲۳-۳۰ .
۱۳۸۵        
  تعیین سطوح سرمی روی در مادران ناهنجاری های لوله عصبی در گرگان آزادرضا منصوریان، محمدجعفر گلعلی پور، الهام مبشری، محمدعلی وکیلی مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال پانزدهم، شماره ۵۸، تابستان ۱۳۸۵. ص ۲۱- ۲۶.
  سطح سرمی روی در نوزادان مبتلا به ناهنجاری های لوله عصبی در گرگان محمدجعفر گلعلی پور ، آزاد رضا منصوریان، عباسعلی کشتکار مجله بیماری های کودکان ایران پاییز ۱۳۸۵، دوره ۱۶ ، شماره ۳ ص ۲۹۵- ۳۰۰.
  همه گیری شناسی خودکشی در استان گلستان (سال ۱۳۸۲) محمدحسین تازیکی، شهریار سمنانی، محمدجعفر گلعلی پور، ناصر بهنام پور، صادق علی تازیکی، سیامک رجائی، خداداد ایزد، تقی گرزین مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران سال شانزدهم، شماره ۵۵، آذر و دی ۱۳۸۵. ص ۷۲-۷۷.
  تاثیر هیستوپاتولوژیک بخار فرمالدهید بر کلیه موش صحرایی علی داوریان، رامین آذرهوش، سیدامیرحسین فاضلی، حنیف هاشم نژاد، محمدجعفر گلعلی پور مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران بهمن و اسفند ۱۳۸۵ ، دوره ۱۶ ، شماره ۵۶. ص ۱۰۱- ۱۰۷.
۱۳۸۶        
  اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه گزنه ( Urtica dioica ) بر غلظت گلوکز خون و سلول های بتا موش های صحرایی هیپرگلیسمیک محمدجعفر گلعلی پور ، وحید خوری مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۶ ، دوره ۹ ، شماره ۱ (پیاپی ۳۶). ص ۷- ۱۳ .
  کمپلکسی از واریاسیونهای مربوط به مسیر و شاخه های شریان رادیال محمد افشار، محمد جعفر گلعلی پور، محمد جواد حامی مجله علوم تشریح ایران سال پنجم، شماره ۱ (پیاپی ۱۸)، بهار ۱۳۸۶. ص ۷۶-۸۰.
  فراوانی آنتی بادی ضد HTLV-۱ در بیماران تالاسمیک شهرستان گرگان عبدالوهاب مرادی، علیرضا احمدی، سپیده بخشنده نصرت، اسماعیل صانعی مقدم ، محسن سعیدی مجله علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی گلستان بهار و تابستان ۱۳۸۶. سال اول. شماره ۱. ص ۲۲- ۲۶.
  اثر غلظت های مختلف گلوکز بر بلوغ تخمک کومولوس دار مدل گاوی، لقاح و تکوین پیش از لانه گزینی آن در شرایط آزمایشگاه نوراله رضایی ، سیدمحمدباقر هاشمی سوته ، محمدجعفر گلعلی پور ، چین ری چنگ مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود). پاییز ۱۳۸۶، دوره ۱۱، شماره ۳ (پیاپی ۳۴). ص ۲۴۵- ۲۵۶.
  تعیین سطح آگاهی و نگرش مدیران مراکز درمانی در خصوص کاربردهای سیستم های اطلاعات بیمارستانی مهدی حبیبی کولایی، کنیزرضا حسین پور، الهام مبشری، ناصر بهنام پور فصلنامه مدیریت سلامت زمستان ۱۳۸۶. سال دهم. شماره ۳۰. ص ۴۳- ۵۰.
  رابطه جنس جنین با برخی عوامل پری ناتال الهام مبشری، حمیرا خدام، لیلا شریعتی مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل بهمن و اسفند ۱۳۸۶. سال نهم، شماره ۶ (پیاپی ۴۱). ص ۳۹- ۴۳.

دفعات مشاهده: 95 بار   |   دفعات چاپ: 30 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات ناهنجاریهای مادرزادی گرگان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved | Gorgan Congenital Malformations Research Center

Designed & Developed by : Yektaweb