۱۳۷۷-۱۳۸۱ : مقالات ۱۳۸۱-۱۳۷۷

 | تاریخ ارسال: 1401/7/26 | 
ردیف مقالات نویسندگان مجله انتشار
۱۳۷۷        
  ایجاد تجربی سندروم قوس اول برونشیال در اثر ازدیاد مصرف ویتامین  A مهدی جلالی، محمد جعفر گلعلی پور، علیرضا فاضل مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان پاییزو زمستان ۱۳۷۷، سال ششم، شماره ۱۱، ص ۳۸-۴۴.
  سندرم پرون بلی و گزارش یک مورد آن موسی احمدپور، محمدجعفر گلعلی پور فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار(اسرار) ۱۳۷۷، سال پنجم، شماره۱، ص ۶۷-۷۱.
  رحم دوشاخه :گزارش یک مورد آن محمد جعفر گلعلی پور، الهام مبشری مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) زمستان ۱۳۷۷، سال پنجم، شماره ۳، ص ۶۶- ۷۰.
۱۳۷۸        
  گزارش یک مورد از نوزاد مبتلا به بیماری هارلکوئین محمدجعفر گلعلی پور، سکینه محمدیان مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار(اسرار) بهار ۱۳۷۸، دوره ۶، شماره ۱، ص ۹۳-۸۷.
  شیوع کریپتورکیدیسم در نوزادان پسر متولد شده در مرکز آموزشی درمانی دزیانی گرگان در سال ۱۳۷۷ حمیدرضا تجری، محمدجعفر گلعلی پور، محمدعلی وکیلی ، شهاب اخوت مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان سال اول، شماره ۲، تابستان ۱۳۷۸ ، ص ۲۱-۲۷.
  بررسی قد و وزن بدو تولد نوزادان زنان چندم زا در شهرستان گرگان محمدجعفر گلعلی پور، محمدعلی وکیلی ، موسی احمدپورکچو مجله علمی دانشکده علوم پزشکی بابل سال اول، شماره ۳، پاییز ۱۳۷۸ ، ص ۱۸-۲۴.
  کرانیوراشی شیز و گزارش یک مورد آن الهام خوری، محمدجعفر گلعلی پور مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار(اسرار) پاییز و زمستان ۱۳۷۸. دوره ۶، شماره ۴-۳، ص۱۳۲- ۱۲۶.
  . میزان کم وزنی زمان تولد در شهر گرگان و برخی از عوامل مرتبط با آن الهام خوری، محمدعلی وکیلی ، محمدجعفر گلعلی پور مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان سال اول، شماره ۳-۴، پاییز و زمستان ۱۳۷۸ . ص ۴۶-۵۳.
۱۳۷۹        
  نشانگان نوار آمنیونی و گزارش یک مورد آن الهام خوری، محمد جعفر گلعلی پور ، کامران حیدری مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان سال دوم، شماره ۵، بهار و تابستان ۱۳۷۹ . ص ۵۴-۵۸.
  کیسه صفرای دوگانه و گزارش یک مورد آن بیژن آریا ، محمدجعفر گلعلی پور مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار(اسرار) تابستان ۱۳۷۹، دوره ۷، شماره ۲ (مسلسل ۱۶). ص ۶۱-۶۵.
  رابطه وزن و قد نوزادان با سن، قومیت، تعداد و نوع زایمان مادر محمدجعفر گلعلی پور، محمدعلی وکیلی ، موسی احمدپور مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین سال چهارم، شماره ۴ (پیاپی ۲۰)، زمستان ۱۳۷۹. ص ۵۸-۶۴.
۱۳۸۰        
  حدود ابعاد آناتومیک سر و صورت نوزادان پسر به روش سفالومتری در گروه های قومی فارس بومی و ترکمن در شهرستان گرگان محمدجعفر گلعلی پور، رضا ماستری فراهانی، کامران حیدری، مهرداد جهانشاهی، علیرضا محرری، محمدعلی وکیلی مجله علوم پایه پزشکی ایران. سال ۱۳۸۰. جلد ۴. شماره ۱. ص ۳۲-۳۷ .
  شیوع استافیلوکوکوس اوریوس در بینی دانش آموزان سالم دبستانی شهرستان گرگان علیجان تبرائی، عزت الله قائمی، محمدرضا فاضلی، سپیده بخشنده نصرت، ناصر بهنام پور، مسعود بازوری مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان پاییز و زمستان ۱۳۸۰. دوره ۳. شماره ۸ . ص ۶- ۱۱.
  مقایسه تاثیر تزریق پتیدین با شیاف دیکلوفناک سدیم در تسکین درد پس از عمل جراحی فتق مغبنی علی اکبر عبداللهی، بیژن آریا، محمدجعفر گلعلی پور، محمدعلی وکیلی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان سال سوم، شماره ۸، پاییز و زمستان۱۳۸۰ . ص ۲۵-۲۹.
  رابطه عامل قومیت با تنوع شکل سر و صورت نوزادان دختر در شهرستان گرگان محمدجعفر گلعلی پور،کامران حیدری، مهرداد جهانشاهی، محمدعلی وکیلی، علیرضا محرری مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان سال سوم، شماره ۸، پاییز و زمستان۱۳۸۰ . ص ۴۷-۵۲.
  فقدان عصب موسکولوکوتانئوس و عصب دهی عضلات کوراکوبراکیالیس محمدجعفر گلعلی پور، مهرداد جهانشاهی، علیرضا محرری فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) زمستان ۱۳۸۰ ، دوره ۸ ، شماره ۴ (مسلسل ۲۲). ص ۷۹-۸۲.
۱۳۸۱        
  مقایسه تاثیر تزریق پتیدین با شیاف ایندومتاسین در تسکین درد پس از عمل جراحی فتق مغبنی بیژن آریا ، علی اکبر عبدالهی ، حسین رحمانی انارکی ، محمدجعفر گلعلی پور ، محمدعلی وکیلی فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) بهار ۱۳۸۱، دوره ۹، شماره ۱ (مسلسل ۲۳). ص ۳۴-۳.
  سرواپیدمیولوژی آنتی بادی های ضد توکسوپلاسما در زنان مراجعه کننده برای مشاوره ازدواج محسن سعیدی، سپیده بخشنده نصرت، عزت الله قائمی، سیدمحمد هدایت مفیدی، فرامرز کوهسار، ناصر بهنام‌پور مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان بهار و تابستان ۱۳۸۱. دوره ۴. شماره ۹. ص ۶۴-۷۱.
  میزان شیوع باکتریوری بدون علامت در زنان باردار مراجعه کننده به مرکز آموزشی- درمانی دزیانی گرگان الهام مبشری، علیجان تبرائی، عزت الله شفائی، محمد موجرلو ، محمدعلی وکیلی، مرضیه دستفروشان، سیده مینا غلامی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان بهار و تابستان ۱۳۸۱. دوره ۴. شماره . ص۴۲- ۴۶.
  بررسی میزان مهارتهای عملی دانشجویان مقطع بالینی دانشکده پزشکی گرگان محمدجعفر گلعلی پور، بهناز خدابخشی، غلامرضا وقاری مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی ۱۳۸۱ ، دوره ۲ . شماره۲ (پیاپی ۸) (ویژه نامه) . ص ۲۶.
  بررسی آگاهیهای علمی کارورزان پزشکی در مورد ۴ بیماری سل، تب مالت، اسهال خونی و مننژیت بهناز خدابخشی ، محمدجعفر گلعلی پور ، غلامرضا وقاری مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی ۱۳۸۱ ، دوره ۲ . شماره۳ (پیاپی ۷) (ویژه نامه) . ص ۳۵-۳۶ .
  شیوع ناهنجاری های مادرزادی عمده ظاهری در میان ده هزار تولد در مرکز آموزشی درمانی دزیانی گرگان محمدجعفر گلعلی پور، موسی احمدپور، محمدعلی وکیلی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان سال چهارم، شماره ۱۰، پاییز و زمستان۱۳۸۱ . ص ۴۲-۴۷ .
  تاثیر عامل قومیت بر ظرفیت جمجمه و وزن مغز نوزادان دختر محمدجعفر گلعلی پور، کامران حیدری، مهرداد جهانشاهی، معصومه حاجی زاده، حسن مفیدپور مجله علمی پزشکی قانونی پزشکی قانونی. زمستان ۱۳۸۱. دوره ۸ . شماره ۲۸. ص۳۴- ۳۶.

دفعات مشاهده: 171 بار   |   دفعات چاپ: 44 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات ناهنجاریهای مادرزادی گرگان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved | Gorgan Congenital Malformations Research Center

Designed & Developed by : Yektaweb