پیام خود را بنویسید

اخبار جلسات دفاع : جلسات دفاع

 | تاریخ ارسال: 1401/7/12 | 

نام دانشجو

استاد راهنما

عنوان

ساعت

تاریخ جلسه دفاع

الهه ترکی

دکتر طیبه ضیائی

بررسی رابطه خطرپذیری با آلکسی تایمیا در نوجوانان فارس و ترکمن تحت پوشش مراکز جامع سلامت استان گلستان

۱۲

۲۹ بهمن ۱۴۰۲
جلسه دفاع پایان نامه

اشرف السادات علوی

دکتر فاطمه سیفی

بررسی تاثیر مداخله روانشناسی مثبت بر ترس از عود مجدد سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به کلینیک میرداماد در شهر گرگان

۱۲:۳۰

۲۳ بهمن ۱۴۰۲ 
جلسه دفاع پایان نامه

محدثه اسکندری

دکتر آسیه سادات بنی عقیل

بررسی اثر آموزش خود شفقتی بر خود پنداره جنسی زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز نهال بیمارستان صیاد شیرازی گرگان، ۱۴۰۲

۱۲:۳۰

۱۳دی ۱۴۰۲
جلسه دفاع از پروپوزال

کوثر امینی

دکتر آسیه سادات بنی عقیل

بررسی ارتباط خشونت خانگی در عاملین و قربانیان خشونت خانگی با تاب آوری آنان در زوجین تحت پوشش مراکز جامع سلامت شهر گرگان، ۱۴۰۱

۱۲:۳۰

۹ دی ۱۴۰۲
جلسه دفاع پایان نامه

زهرا فروغی

دکتر الهام خوری

بررسی ارتباط  سوگ حوالی تولد با  افسردگی در مادران تحت پوشش مراکز جامع سلامت شهر گرگان سال ۱۴۰۲

۱۲:۳۰

۲۳آبان۱۴۰۲
جلسه دفاع از پروپوزال

اکرم مکین

دکتر آسیه سادات بنی عقیل

بررسی تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر میزان درد زایمان زنان نخست زا مراجعه کننده به بیمارستان آل جلیل آق قلا در سال ۱۴۰۲ "

۱۲:۳۰

۲۶ مهر۱۴۰۲
جلسه دفاع از پروپوزال

طیبه تاواتاو

دکتر طیبه ضیائی

مقایسه عزت نفس و رضایت جنسی زوجین فارس با ترکمن تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت شهرگنبد کاووس، سال ۱۴۰۰

۱۰:۰۰

۲۸ شهریور ۱۴۰۲
جلسه دفاع پایان نامه

زینب خرمالی

دکتر صدیقه مقسمی

بررسی ارتباط رضایت از اندازه پستان با خودکارامدی شیردهی در زنان باردار تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت شهر گرگان سال ۱۴۰۱

۱۰:۰۰

۲۰شهریور ۱۴۰۲ جلسه دفاع پایان نامه

ساره ابراهیمی

دکتر نرجس سادات برقعی

اثر ذهن آگاهی مبتنی بر شفقت به خود بر ترس از زایمان زنان نخست زا مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر گرگان سال۱۴۰۲

۱۰:۰۰

۱ شهریور ۱۴۰۲
جلسه دفاع از پروپوزال

شهرزاد کاوه

دکتر الهام خوری

بررسی آگاهی نگرش عملکرد والدین کودکان پیش دبستانی نسبت به سواستفاده جنسی از کودکان در شهرستان گرگان سال ۱۴۰۰

۱۰:۰۰

۱۳ اردیبهشت۱۴۰۲
جلسه دفاع از پایان نامه

فرشته خان قیطاقی دکتر طیبه ضیائی  بررسی تاثیر آموزش گروهی مهارت جراتمندی بر میزان خطرپذیری نوجوانان مقطع متوسطه دوم مدارس شهرستان پاکدشت سال ۱۴۰۱ ۱۲:۳۰ ۶ اردیبهشت۱۴۰۲
جلسه دفاع از پایان نامه

فرزانه رحیمی اصیل

دکتر طیبه ضیائی

بررسی رابطه الکسی تایمیا و عملکرد جنسی در زنان شیرده تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت شهر گرگان در سال ۱۴۰۲

۱۲:۳۰

۲۴ اسفند۱۴۰۱
جلسه دفاع ازپروپوزال 

 ملیحه درویشی 

دکتر فاطمه سیفی

بررسی شیوع افکار خودکشی و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار تحت پوشش مراکز جامع سلامت شهری شهرستان علی آباد کتول در سال ۱۴۰۰

۰۸:۰۰

۲۴ اسفند۱۴۰۱
جلسه دفاع از پایان نامه

سپیده روشن نژاد

دکتر صدیقه مقسمی

بررسی رابطه عزت نفس با رضایت از اندازه پستان در زنان متاهل سنین باروری شهر گرگان ۱۴۰۰-۱۴۰۱

۱۴:۰۰

۲۱ اسفند۱۴۰۱
جلسه دفاع از پایان نامه

مهدیه ابوالحسنی

دکتر طیبه ضیائی

بررسی  خودپنداره جنسی، رضایت جنسی و رضایت زناشویی در زنان سنین باروری تحت پوشش مراکز جامع خدمات سلامت شهر گرگان با همسرانشان در دوران کرونا–سال۱۴۰۰

۱۳:۰۰

۲۰ اسفند۱۴۰۱
جلسه دفاع از پایان نامه

 فاطمه غلامیان 

دکتر آسیه سادات بنی عقیل

مقایسه ی رضایت زناشویی در زوجین دارای اعتیاد به اینترنت و بدون آن در مراکز جامع سلامت شهر گرگان، ۱۳۹۹

۱۲:۳۰

۱ اسفند۱۴۰۱
جلسه دفاع از پایان نامه

 فاطمه سمندری

دکتر فاطمه سیفی

بررسی عوامل موثر بر تاخیر در فرزندآوری دبیران زن شاغل در اداره آموزش و پرورش شهرستان گرگان ۱۴۰۱

۱۲:۳۰

۱۹ دی ۱۴۰۱
جلسه دفاع از پروپوزال

سیده سلما قرشی دکتر نرجس سادات برقعی بررسی ارتباط هوش معنوی با روش ترجیحی زایمان و نوع زایمان در زنان باردار تحت پوشش مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهری  شهر گرگان در سال ۱۴۰۲ ۱۲:۳۰ ۱۲ دی۱۴۰۱
جلسه دفاع از پروپوزال

فرزانه رحیمی اصیل

دکتر طیبه ضیائی

بررسی تاثیر مصرف هندوانه بر عملکرد جنسی دانشجویان متاهل مرد حوزه های علمیه قم  در سال ۱۴۰۱: مطالعه ی کارآزمایی در عرصه

۱۲:۳۰

۵ دی ۱۴۰۱
جلسه دفاع از پروپوزال

هانیه حمدی

دکتر آسیه سادات بنی عقیل

بررسی رابطه خطی تنظیم هیجان با خشونت خانگی در عاملین و قربانیان خشونت خانگی زوجین تحت پوشش مراکز جامع خدمات سلامت، شهر گرگان ۱۴۰۱

۱۲:۳۰

۲۷ آذر۱۴۰۱
جلسه دفاع از پروپوزال

 نسرین قدیمی قوینانلو

دکتر فاطمه سیفی

بررسی نگرش زنان نسبت به فرزند آوری در دبیران شاغل اداره آموزش و پرورش شهرستان گرگان در سال ۱۴۰۲

۱۲:۳۰

۲۳آذر۱۴۰۱
جلسه دفاع از پروپوزال

مهتاب رشوند

دکتر نرجس سادات برقعی

بررسی رابطه سبک والدینی با اضطراب اجتماعی نوجوانان تحت پوشش مراکز جامع خدمات سلامت شهر گرگان سال ۱۴۰۲

۱۳:۰۰

۲۰ اذر ۱۴۰۱
دفاع از پروپوزال

معصومه صیادکامه علیا 

دکتر طیبه ضیائی

بررسی مهارت خود آگاهی، خطرپذیری و الکسی تایمیا در نوجوانان مقطع متوسطه دوم شهر گرگان سال ۱۳۹۹

۱۲:۳۰

۱آذر ۱۴۰۱
جلسه دفاع از پایان نامه

 سارا قربانی

دکتر نرجس سادات برقعی

بررسی ارتباط هوش معنوی و سلامت معنوی با خودکارامدی شیردهی در زنان زایمان کرده بیمارستان های شهر گرگان سال ۱۴۰۱

۱۰:۳۰

۱۸ آبان ۱۴۰۱
جلسه دفاع از پروپوزال

مریم قنبر زاده

دکتر صدیقه مقسمی

مقایسه آگاهی و عملکرد مراقبت مادری کرامت محور ماماهای با و بدون گواهینامه دوره آموزشی زایمان فیزیولوژیک، شهرگرگان-سال ۱۴۰۱

۱۲:۳۰

۱۷ آبان ۱۴۰۱
جلسه دفاع از پروپوزال

تهمینه صبوری

دکتر صدیقه مقسمی

مقایسه درک زنان زائو از مراقبت های مادری کرامت مدار در دو گروه با و بدون مامای همراه در بیمارستان های شهر گرگان سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲

۱۲:۳۰

۱۴ آبان ۱۴۰۱
جلسه دفاع از پروپوزال

فریبا شیرمحمد لی 

دکتر الهام خوری

بررسی رابطه تاب آوری و رضایت از زندگی در نوجوانان فارس و ترکمن شهر گنبد 

۱۲:۳۰

۲۳مهر ۱۴۰۱
جلسه دفاع از پایان نامه 

اشرف السادات علوی

دکتر فاطمه سیفی

بررسی اثر مهارت مثبت اندیشی بر ترس از عود مجدد در زنان مبتلا به سرطان پستان

۱۲:۳۰

۱۲ مهر ۱۴۰۱
جلسه دفاع پروپوزال


دفعات مشاهده: 138 بار   |   دفعات چاپ: 50 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی می باشد.