شرح وظایف مرکز

 | تاریخ ارسال: 1399/12/16 | 
شرح وظایف مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) دانشگاه علوم پزشکی گلستان
الف) شرح وظایف ابلاغی مرکز مطالعات وزارت
 1. مشارکت در تصمیم سازی سیاست‌های آموزشی نهادهای سیاست گذار دانشگاه اعم از شورای آموزشی دانشگاه،  شورای دانشگاه ، هیات رئیسه ، هیات امناء و هیات ممیزه دانشگاه.
 2. ارائه مشاوره به معاون آموزشی دانشگاه برای برنامه ریزی و عملیاتی کردن برنامه ها و سیاست های کلان آموزشی دانشگاه.
 1. عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی و پژوهشی دانشگاه.
 2.   ارائه گزارش فعالیت ها به تصمیم گیرندگان آموزشی در سطح دانشگاه و وزارت متبوع.
 3. همکاری با EDC دانشگاه های علوم پزشکی به منظور تبادل تجربیات ، اطلاعات و بهره مندی از پتانسیل های موجود در هر مرکز.
 4. طراحی و مدیریت برنامه های نوآورانه آموزشی در زمینه  روش تدریس ، ارزشیابی ، مشاوره  و رهبری و مدیریت در محدوده اختیارات دانشگاه و مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه.
 5. پایش ،  ارزشیابی ، معرفی و انتشار برنامه های نوآورانه در حوزه علوم پزشکی در سطح ملی و بین المللی.
 6. نیازسنجی آموزشی اعضاء هیات علمی .
 7.   توانمندسازی اعضای هیات علمی در حیطه های مختلف آموزش علوم پزشکی بر اساس نتایج نیازسنجی، سیاست ها و اولویت های آموزشی دانشگاه.
 8. توانمند سازی ، حمایت و هدایت دفاتر توسعه دانشکده ها) (EDO و واحدهای توسعه آموزش بیمارستانها در اجرای وظایف و برنامه های مربوطه.
 9. توانمندسازی مدیران آموزشی دانشگاه اعم از معاونین آموزشی دانشگاه ،دانشکده ، بیمارستان ها و گروههای آموزشی در زمینه رهبری و مدیریت آموزشی.
 10. برنامه ریزی درسی در چارچوب اختیارات داده شده به دانشگاههای علوم پزشکی
 11.  طراحی ، مشاوره و مشارکت در اجرای ارزشیابی برنامه درسی ، استاد و دانشجو.
 12.   طراحی، مشاوره و مشارکت در اعتباربخشی مراکز آموزشی دانشگاه.
 13.    ارزشیابی عملکرد و فعالیت های دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها  و واحدهای توسعه آموزش بیمارستانها. 
 14.  تعیین اولویت های پژوهش در آموزش دانشگاه و حمایت از اجرای پروژه های تصویب شده.
 15.   ایجاد و فعال کردن کمیته های مشورتی دانشجویی، استعدادهای درخشان و دانش آموختگان با هدف بهره گیری از نظرات و پیشنهادات دانشجویان در راستای ارتقاء کیفی آموزش مطابق باضوابط و مقررات مربوطه.
ب) سایر وظایف مرکز مطالعات دانشگاه علوم پزشکی گلستان
 1. نظارت بر ساختار سوالات در طراحی سوالات آزمون‌های مختلف دستیاری، گواهی نامه‌ی ارتقا و ...
 2. نظارت بر برگزاری آزمون‌های صلاحیت حرفه‌ای مانند OSCE

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2022 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)