چک لیست پایش برنامه راهبردی عملیاتی واحد آموزش پاسخگو

 | تاریخ ارسال: 1399/12/13 | 
چک لیست پایش برنامه راهبردی عملیاتی واحد آموزش پاسخگو
هدف اختصاصی راهبرد اقدامات انجام شده اقدامات انجام نشده علت انجام نشدن اقدامات درصد پیشرفت اقدامات شاخص عملکردی میزان شاخص عملکردی وضعیت رسیدن به شاخص
تدوین کوریکولوم آموزشی در راستای پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی جلب مشارکت سایر معاونتهای دانشگاه به منظور شناسایی و ارزیابی نیازهای واقعی جامعه در حوزه سلامت  و جلوگیری از موازی کاری .
 
تشکیل شورای دانشگاهی آموزش پزشکی پاسخگو. - - ۱۰۰% تعداد برنامه های درسی بررسی شده جهت بازنگری مبتنی بر آموزش پاسخگو - مطلوب
برگزاری جلسه رسمی آموزش پاسخگو با مجریان برنامه - - ۱۰۰% تعداد جلسات رسمی برگزار شده با مجریان برنامه - مطلوب
ارسال آیین‌نامه‌ برنامه آموزش پاسخگو به سایر معاونتهای دانشگاه - - ۱۰۰% تعداد مکاتبات انجام شده - مطلوب
جمع آوری بازخورد در خصوص آیین نامه  - - ۱۰۰% تعداد بازخوردهای دریافت شده - مطلوب

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2022 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)