مقالات فارسی : مقالات چاپ شده فارسی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/12 | 

ردیف

مقالات

نویسندگان

مجله

انتشار

۱۳۷۷

 

 

 

 

 

ایجاد تجربی سندروم قوس اول برونشیال در اثر ازدیاد مصرف ویتامین  A

مهدی جلالی، محمد جعفر گلعلی پور، علیرضا فاضل

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان

پاییزو زمستان ۱۳۷۷، سال ششم، شماره ۱۱، ص ۳۸-۴۴.

 

سندرم پرون بلی و گزارش یک مورد آن

موسی احمدپور، محمدجعفر گلعلی پور

فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار(اسرار)

۱۳۷۷، سال پنجم، شماره۱، ص ۶۷-۷۱.

 

رحم دوشاخه :گزارش یک مورد آن

محمد جعفر گلعلی پور، الهام مبشری

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار)

زمستان ۱۳۷۷، سال پنجم، شماره ۳، ص ۶۶- ۷۰.

۱۳۷۸

 

 

 

 

 

گزارش یک مورد از نوزاد مبتلا به بیماری هارلکوئین

محمدجعفر گلعلی پور، سکینه محمدیان

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار(اسرار)

بهار ۱۳۷۸، دوره ۶، شماره ۱، ص ۹۳-۸۷.

 

شیوع کریپتورکیدیسم در نوزادان پسر متولد شده در مرکز آموزشی درمانی دزیانی گرگان در سال ۱۳۷۷

حمیدرضا تجری، محمدجعفر گلعلی پور، محمدعلی وکیلی ، شهاب اخوت

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

سال اول، شماره ۲، تابستان ۱۳۷۸ ، ص ۲۱-۲۷.

 

بررسی قد و وزن بدو تولد نوزادان زنان چندم زا در شهرستان گرگان

محمدجعفر گلعلی پور، محمدعلی وکیلی ، موسی احمدپورکچو

مجله علمی دانشکده علوم پزشکی بابل

سال اول، شماره ۳، پاییز ۱۳۷۸ ، ص ۱۸-۲۴.

 

کرانیوراشی شیز و گزارش یک مورد آن

الهام خوری، محمدجعفر گلعلی پور

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار(اسرار)

پاییز و زمستان ۱۳۷۸. دوره ۶، شماره ۴-۳، ص۱۳۲- ۱۲۶.

 

. میزان کم وزنی زمان تولد در شهر گرگان و برخی از عوامل مرتبط با آن

الهام خوری، محمدعلی وکیلی ، محمدجعفر گلعلی پور

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

سال اول، شماره ۳-۴، پاییز و زمستان ۱۳۷۸ . ص ۴۶-۵۳.

۱۳۷۹

 

 

 

 

 

نشانگان نوار آمنیونی و گزارش یک مورد آن

الهام خوری، محمد جعفر گلعلی پور ، کامران حیدری

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

سال دوم، شماره ۵، بهار و تابستان ۱۳۷۹ . ص ۵۴-۵۸.

 

کیسه صفرای دوگانه و گزارش یک مورد آن

بیژن آریا ، محمدجعفر گلعلی پور

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار(اسرار)

تابستان ۱۳۷۹، دوره ۷، شماره ۲ (مسلسل ۱۶). ص ۶۱-۶۵.

 

رابطه وزن و قد نوزادان با سن، قومیت، تعداد و نوع زایمان مادر

محمدجعفر گلعلی پور، محمدعلی وکیلی ، موسی احمدپور

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

سال چهارم، شماره ۴ (پیاپی ۲۰)، زمستان ۱۳۷۹. ص ۵۸-۶۴.

۱۳۸۰

 

 

 

 

 

حدود ابعاد آناتومیک سر و صورت نوزادان پسر به روش سفالومتری در گروه های قومی فارس بومی و ترکمن در شهرستان گرگان

محمدجعفر گلعلی پور، رضا ماستری فراهانی، کامران حیدری، مهرداد جهانشاهی، علیرضا محرری، محمدعلی وکیلی

مجله علوم پایه پزشکی ایران.

سال ۱۳۸۰. جلد ۴. شماره ۱. ص ۳۲-۳۷ .

 

شیوع استافیلوکوکوس اوریوس در بینی دانش آموزان سالم دبستانی شهرستان گرگان

علیجان تبرائی، عزت الله قائمی، محمدرضا فاضلی، سپیده بخشنده نصرت، ناصر بهنام پور، مسعود بازوری

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

پاییز و زمستان ۱۳۸۰. دوره ۳. شماره ۸ . ص ۶- ۱۱.

 

مقایسه تاثیر تزریق پتیدین با شیاف دیکلوفناک سدیم در تسکین درد پس از عمل جراحی فتق مغبنی

علی اکبر عبداللهی، بیژن آریا، محمدجعفر گلعلی پور، محمدعلی وکیلی

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

سال سوم، شماره ۸، پاییز و زمستان۱۳۸۰ . ص ۲۵-۲۹.

 

رابطه عامل قومیت با تنوع شکل سر و صورت نوزادان دختر در شهرستان گرگان

محمدجعفر گلعلی پور،کامران حیدری، مهرداد جهانشاهی، محمدعلی وکیلی، علیرضا محرری

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

سال سوم، شماره ۸، پاییز و زمستان۱۳۸۰ . ص ۴۷-۵۲.

 

فقدان عصب موسکولوکوتانئوس و عصب دهی عضلات کوراکوبراکیالیس

محمدجعفر گلعلی پور، مهرداد جهانشاهی، علیرضا محرری

فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار)

زمستان ۱۳۸۰ ، دوره ۸ ، شماره ۴ (مسلسل ۲۲). ص ۷۹-۸۲.

۱۳۸۱

 

 

 

 

 

مقایسه تاثیر تزریق پتیدین با شیاف ایندومتاسین در تسکین درد پس از عمل جراحی فتق مغبنی

بیژن آریا ، علی اکبر عبدالهی ، حسین رحمانی انارکی ، محمدجعفر گلعلی پور ، محمدعلی وکیلی

فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار)

بهار ۱۳۸۱، دوره ۹، شماره ۱ (مسلسل ۲۳). ص ۳۴-۳.

 

سرواپیدمیولوژی آنتی بادی های ضد توکسوپلاسما در زنان مراجعه کننده برای مشاوره ازدواج

محسن سعیدی، سپیده بخشنده نصرت، عزت الله قائمی، سیدمحمد هدایت مفیدی، فرامرز کوهسار، ناصر بهنام‌پور

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

بهار و تابستان ۱۳۸۱. دوره ۴. شماره ۹. ص ۶۴-۷۱.

 

میزان شیوع باکتریوری بدون علامت در زنان باردار مراجعه کننده به مرکز آموزشی- درمانی دزیانی گرگان

الهام مبشری، علیجان تبرائی، عزت الله شفائی، محمد موجرلو ، محمدعلی وکیلی، مرضیه دستفروشان، سیده مینا غلامی

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

بهار و تابستان ۱۳۸۱. دوره ۴. شماره . ص۴۲- ۴۶.

 

بررسی میزان مهارتهای عملی دانشجویان مقطع بالینی دانشکده پزشکی گرگان

محمدجعفر گلعلی پور، بهناز خدابخشی، غلامرضا وقاری

مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

۱۳۸۱ ، دوره ۲ . شماره۲ (پیاپی ۸) (ویژه نامه) . ص ۲۶.

 

بررسی آگاهیهای علمی کارورزان پزشکی در مورد ۴ بیماری سل، تب مالت، اسهال خونی و مننژیت

بهناز خدابخشی ، محمدجعفر گلعلی پور ، غلامرضا وقاری

مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

۱۳۸۱ ، دوره ۲ . شماره۳ (پیاپی ۷) (ویژه نامه) . ص ۳۵-۳۶ .

 

شیوع ناهنجاری های مادرزادی عمده ظاهری در میان ده هزار تولد در مرکز آموزشی درمانی دزیانی گرگان

محمدجعفر گلعلی پور، موسی احمدپور، محمدعلی وکیلی

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

سال چهارم، شماره ۱۰، پاییز و زمستان۱۳۸۱ . ص ۴۲-۴۷ .

 

تاثیر عامل قومیت بر ظرفیت جمجمه و وزن مغز نوزادان دختر

محمدجعفر گلعلی پور، کامران حیدری، مهرداد جهانشاهی، معصومه حاجی زاده، حسن مفیدپور

مجله علمی پزشکی قانونی

پزشکی قانونی. زمستان ۱۳۸۱. دوره ۸ . شماره ۲۸. ص۳۴- ۳۶.

۱۳۸۲

 

 

 

 

 

همانژیوم سرویکس و گزارش یک مورد آن

رامین آذرهوش، سپیده بخشنده نصرت

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

بهار و تابستان ۱۳۸۲. دوره ۵. شماره ۱۱. ص ۹۱- ۹۴.

 

عدم تطابق وزن دوقلوها و خطر زایمان زودرس

الهام مبشری، محمدجعفر گلعلی پور، محمدعلی وکیلی.

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

سال پنجم، شماره ۱۱، بهار و تابستان ۱۳۸۲. ص ۴۲- ۴۶.

 

شکاف لب و کام در گرگان

محمدحسین تازیکی، آزادرضا منصوریان، محمدجعفر گلعلی پور.

مجله گوش، حلق، بینی و حنجره ایران

سال پانزدهم. شماره۱ (پیاپی ۳۱) . بهار ۱۳۸۲ . ص ۴۷- ۵۰.

 

گزارش یک مورد سندرم گلدنهار

علی اکبر عبدالهی ، محمدجعفر گلعلی پور، محمدحسین تازیکی

فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار)

بهار ۱۳۸۲،دوره ۱۰، شماره ۱ (مسلسل ۲۷). ص ۸۴-۸۸ .

 

مقایسه تاثیر تزریق عضلانی پتیدین با شیاف ایندومتاسین و شیاف دیکلوفناک سدیم در تسکین درد پس از عمل جراحی فتق مغبنی

علی اکبر عبدالهی، بیژن آریا ، محمدجعفر گلعلی پور، محمدعلی وکیلی

مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک

سال ششم، شماره ۳ (پیاپی ۲۴)، پاییز ۱۳۸۲. ص ۴۰-۴۴.

 

تاثیر هیستوپاتولوژیک بخار فرمالدهید بر مخاط تنفسی نای موش صحرایی

محمدجعفر گلعلی پور، رامین آذرهوش، سید امیرحسین فاضلی، علی داوریان

مجله پزشکی قانونی

سال نهم، شماره ۳۲، زمستان ۱۳۸۲. ص ۱۸۵-۱۸۹.

 

تنوع قومی شکل سر در مردان جوان ترکمن و فارس بومی (۲۰-۱۷ ساله)

محمدجعفر گلعلی پور ، مهرداد جهانشاهی، کامران حیدری

مجله علوم تشریح ایران

سال اول، شماره ۴، پاییز ۱۳۸۲. ص ۴۱-۴۴.

 

عوامل اتیولوژیک عفونت‌های واژینال در زنان مراجعه کننده به کلینیک زنان بیمارستان دزیانی گرگان

سپیده بخشنده نصرت، عزت الله قائمی، ناصر بهنام پور، مریم رضایائی

فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار)

پاییز ۱۳۸۲. دوره ۱۰. شماره ۳ (مسلسل ۲۹) . ص ۵۸- ۶۵.

 

ناهنجاری لوله عصبی و ارتباط آن با ازدواج فامیلی ، قومیت و سن مادر در شهر گرگان

محمدجعفر گلعلی پور، الهام مبشری، آرزو میرفاضلی، محمدعلی وکیلی، فاطمه کلنگی میاندره

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

سال پنجم، شماره ۱۲، پاییز و زمستان ۱۳۸۲. ص ۳۰-۳۵.

 

بررسی فراوانی لنفادنیت گرانولوماتوزی سروگردن و نتایج رنگ آمیزی زیل نلسون

محمدحسین تازیکی، رامین آذرهوش، محمدجعفر گلعلی پور

فصلنامه افق دانش(دانشگاه گناباد)

سال نهم، شماره ۴، پاییز و زمستان ۱۳۸۲. ص ۵-۱۱.

۱۳۸۳

 

 

 

 

 

بررسی مقاومت دارویی ضد سل در بیماران اسمیر مثبت

عبداله عباسی، محمدجعفر گلعلی پور

فصلنامه افق دانش، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گناباد

سال دهم، شماره ۱، بهار ۱۳۸۳. ص ۳۸-۴۱.

 

تعیین سطح شنوایی در بیماران تالاسمی ماژور

محمدحسین تازیکی، محمد جعفر گلعلی پور، ناصر بهنام پور

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

سال ششم، شماره ۱۳، بهار و تابستان ۱۳۸۳. ص ۳۵-۳۹.

 

بررسی آگاهی دانشجویان مونث، پرسنل درمانی و مراجعه کنندگان به مرکز آموزشی درمانی دزیانی گرگان نسبت به خود آزمایی پستان

سیما بشارت، سپیده بخشنده نصرت، محمدرضا ربیعی

نشریه پرستاری ایران

پاییز ۱۳۸۳. دوره ۱۷. شماره ۳. ص ۷۱ - ۸۰ .

 

گزارش یک مورد واریاسیون: عصب گیری قوس آگزیلاری عضله لاتیسیموس دورسی توسط حلقه عصبی پکتورال

محمد افشار، محمد جعفر گلعلی پور

مجله علمی پژوهشی علوم تشریح ایران

سال ۲، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۳. ص ۶۷-۷۷.

 

بررسی میزان عفونت ادراری در زنان باردار روستایی شهرستان کلاله و ارتباط آن با برخی نتایج بارداری

صبا بشارت، سیما بشارت، سپیده بخشنده نصرت، محمدرضا ربیعی

مجله علمی - پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه مازندران (شکیبا)

پاییز و زمستان ۱۳۸۳. سال چهارم. شماره ۶-۷. ص ۶۷-۷۲.

 

واکنش توبر کولینی در شیرخواران ۴.۵ ماهه و کودکان ۷ ساله واکسینه شده با    BCG  در بدو تولد

عزت الله قائمی، محمدعلی وکیلی، بهناز خدابخشی، سپیده بخشنده نصرت، سعید آقاپور، محمد نعیمی طبیعی، علیجان تبرائی، سیدابراهیم حسینی

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

پاییز و زمستان ۱۳۸۳. دوره ۶. شماره ۱۴. ص ۲۶- ۳۱.

 

ارزیابی ید ادراری و TSH خون در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه سرپایی مرکز آموزشی - درمانی دزیانی گرگان در سال ۱۳۸۲

سپیده بخشنده نصرت، حمیدرضا بذرافشان، محمدرضا ربیعی، نرجس سادات عقیلی

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

پاییز و زمستان ۱۳۸۳. دوره ۶. شماره ۱۴. ص ۷۸-۸۲.

 

مقایسه میزان دفع پروتئین ادرار ۲۴ ساعته و نسبت پروتئین به کراتینین در یک نمونه ادرار تصادفی در زنان مشکوک به پره اکلامپسی

الهام مبشری، رامین آذرهوش، حمیرا خدام، محمدرضا ربیعی، مختار تازیک

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

پاییز و زمستان ۱۳۸۳. سال ششم، شماره ۳-۴ (پیاپی ۱۴). ص ۹۷-۱۰۲.

 

تاثیر مصرف داروی فنوباربیتال در دوران حاملگی بر تکامل لوله عصبی و اسکتی در موش

محمد افشار، محمدجعفر گلعلی پور، پیمان مالکی نژاد، هنگامه کلالی

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال سیزدهم، شماره ۵۲، زمستان ۱۳۸۳. ص ۸-۱۴.

۱۳۸۴

 

 

 

 

 

بررسی اپیدمیولوژیک شکاف کام و لب در یک دوره شش ساله درگرگان(۸۲- ۱۳۷۶)

محمدجعفر گلعلی پور، سکینه محمدیان، محمدحسین تازیکی، الهام مبشری، افسانه برقعی

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

بهار ۱۳۸۴، دوره ۷ ، شماره ۲ (پی در پی ۲۶). ص ۴۱- ۴۷.

 

تعیین حجم جمجمه در بالغین ۲۰-۱۷ ساله گروه قومی ترکمن در شهرستان گرگان

محمدجعفر گلعلی پور، مهرداد جهانشاهی، کامران حیدری، نوراله رضایی

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

سال هفتم، شماره ۱ (پیاپی ۱۵)، بهار و تابستان ۱۳۸۴. ص ۳۱-۳۳

 

بررسی عوامل زمینه ‌‌ای مرتبط با اندیکاسیون و روش زایمان

نرجس السادات برقعی، افسانه برقعی، محمدجعفر گلعلی پور، الهام کاشانی

مجله علمی پزشکی جندی شاپور (اهواز)

خرداد ۱۳۸۴ ، دوره ۴، شماره ۱ (مسلسل ۴۴). ۵۱-۶۰.

 

بررسی مقایسه ای تاثیر میزان روی پلاسمای خانم های باردار بر بروز پارگی زودرس کیسه آب حاملگی ترم و پره ترم

سپیده بخشنده نصرت، نرجس سادات برقعی، آزادرضا منصوریان، افسانه برقعی

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

تابستان ۱۳۸۴. دوره ۱۰. شماره ۲(مسلسل ۳۶). ص ۱۹- ۲۵.

 

اثرات تراتوژنیک گاباپنتین بر تکامل لوله عصبی واسکلتی جنین های موش سوری

محمد افشار، محمدجعفر گلعلی پور ، محمد حسن پور

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران

سال پانزدهم، شماره ۴۸، مهر و آبان ۱۳۸۴. ص ۱۱-۱۷.

 

تغییرات هیستولوژیک بیضه موش صحرایی پس از مواجهه تحت حاد با سرب و درمان آن با دی- پنی سیلامین

دانیال روشندل، مرگن کلوی، ثریا غفاری، محمد غراوی، غلامرضا روشندل، محمدجعفر گلعلی پور

مجله علوم تشریح ایران

سال سوم، شماره ۳ (پیاپی ۱۲)، پاییز ۱۳۸۴. ص ۲۰۳-۲۱۱.

 

تاثیر هیستوپاتولوژیک بخار فرمالدهید بر کبد موش صحرایی

علی داوریان، رامین آذر هوش، سید امیر حسین فاضلی، محمدجعفر گلعلی پور، حانیه خراشادی زاده، سمیه سدنی

مجله علوم تشریح ایران

سال سوم، شماره ۳ (پیاپی ۱۲)، پاییز ۱۳۸۴. ص ۲۱۳-۲۱۹.

 

گزارش یک مورد از همراهی مدل هیداتیدیفرم با جنین در حاملگی دو قلو

سپیده بخشنده نصرت، رامین آذرهوش

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

پاییز و زمستان ۱۳۸۴. دوره ۷. شماره ۲ (پی در پی ۱۶). ص ۶۸- ۷۰.

 

تعیین شکل صورت در دختران ۲۰-۱۷ ساله فارس بومی و ترکمن شهرستان گرگان

مهرداد جهانشاهی، محمدجعفر گلعلی پور، کامران حیدری

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

سال هفتم، شماره ۲ (پیاپی ۱۶)، پاییز و زمستان ۱۳۸۴. ص ۱۹-۲۱.

 

ارجحیت تشخیصی رنگ آمیزی آلیزارین رداس جهت تشخیص کلسیفیکاسیون های عروقی ناشی از مونکبرگ اسکلروزیس

محمد افشار، ناصر طیبی، محمدجعفر گلعلی پور، سکینه عموئیان

مجله علمی پژوهشی علوم تشریحی ایران

سال سوم، زمستان ۱۳۸۴، شماره۴، ص ۲۸۷-۲۸۱.

 

بررسی اثرات مزمن عصاره هیدروالکلی برگ گیاه گزنه در بازسازی سلول ‌های بتا موش ‌های صحرایی هیپرگلیسمیک ناشی از استرپتوزوتوسین

وحید خوری، محمدجعفر گلعلی پور

فصلنامه گیاهان دارویی

زمستان ۱۳۸۴ ، دوره ۵ ، شماره ویژه نامه دیابت. ص ۲۳-۳۰ .

۱۳۸۵

 

 

 

 

 

تعیین سطوح سرمی روی در مادران ناهنجاری های لوله عصبی در گرگان

آزادرضا منصوریان، محمدجعفر گلعلی پور، الهام مبشری، محمدعلی وکیلی

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال پانزدهم، شماره ۵۸، تابستان ۱۳۸۵. ص ۲۱- ۲۶.

 

سطح سرمی روی در نوزادان مبتلا به ناهنجاری های لوله عصبی در گرگان

محمدجعفر گلعلی پور ، آزاد رضا منصوریان، عباسعلی کشتکار

مجله بیماری های کودکان ایران

پاییز ۱۳۸۵، دوره ۱۶ ، شماره ۳ ص ۲۹۵- ۳۰۰.

 

همه گیری شناسی خودکشی در استان گلستان (سال ۱۳۸۲)

محمدحسین تازیکی، شهریار سمنانی، محمدجعفر گلعلی پور، ناصر بهنام پور، صادق علی تازیکی، سیامک رجائی، خداداد ایزد، تقی گرزین

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران

سال شانزدهم، شماره ۵۵، آذر و دی ۱۳۸۵. ص ۷۲-۷۷.

 

تاثیر هیستوپاتولوژیک بخار فرمالدهید بر کلیه موش صحرایی

علی داوریان، رامین آذرهوش، سیدامیرحسین فاضلی، حنیف هاشم نژاد، محمدجعفر گلعلی پور

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران

بهمن و اسفند ۱۳۸۵ ، دوره ۱۶ ، شماره ۵۶. ص ۱۰۱- ۱۰۷.

۱۳۸۶

 

 

 

 

 

اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه گزنه ( Urtica dioica ) بر غلظت گلوکز خون و سلول های بتا موش های صحرایی هیپرگلیسمیک

محمدجعفر گلعلی پور ، وحید خوری

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۶ ، دوره ۹ ، شماره ۱ (پیاپی ۳۶). ص ۷- ۱۳ .

 

کمپلکسی از واریاسیونهای مربوط به مسیر و شاخه های شریان رادیال

محمد افشار، محمد جعفر گلعلی پور، محمد جواد حامی

مجله علوم تشریح ایران

سال پنجم، شماره ۱ (پیاپی ۱۸)، بهار ۱۳۸۶. ص ۷۶-۸۰.

 

فراوانی آنتی بادی ضد HTLV-۱ در بیماران تالاسمیک شهرستان گرگان

عبدالوهاب مرادی، علیرضا احمدی، سپیده بخشنده نصرت، اسماعیل صانعی مقدم ، محسن سعیدی

مجله علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی گلستان

بهار و تابستان ۱۳۸۶. سال اول. شماره ۱. ص ۲۲- ۲۶.

 

اثر غلظت های مختلف گلوکز بر بلوغ تخمک کومولوس دار مدل گاوی، لقاح و تکوین پیش از لانه گزینی آن در شرایط آزمایشگاه

نوراله رضایی ، سیدمحمدباقر هاشمی سوته ، محمدجعفر گلعلی پور ، چین ری چنگ

مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود).

پاییز ۱۳۸۶، دوره ۱۱، شماره ۳ (پیاپی ۳۴). ص ۲۴۵- ۲۵۶.

 

تعیین سطح آگاهی و نگرش مدیران مراکز درمانی در خصوص کاربردهای سیستم های اطلاعات بیمارستانی

مهدی حبیبی کولایی، کنیزرضا حسین پور، الهام مبشری، ناصر بهنام پور

فصلنامه مدیریت سلامت

زمستان ۱۳۸۶. سال دهم. شماره ۳۰. ص ۴۳- ۵۰.

 

رابطه جنس جنین با برخی عوامل پری ناتال

الهام مبشری، حمیرا خدام، لیلا شریعتی

مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل

بهمن و اسفند ۱۳۸۶. سال نهم، شماره ۶ (پیاپی ۴۱). ص ۳۹- ۴۳.

۱۳۸۷

 

 

 

 

 

تاثیر شروع زودهنگام قطره آهن در پیشگیری از کم خونی فقرآهن در کودکان پره ترم

نرگس بیگم میربهبهانی، آرزو میرفاضلی، محمدرضا ربیعی، وحیده کاظمی نژاد، شهاب الدین توسلی

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

بهار ۱۳۸۷. دوره ۱۰. شماره ۱. ص ۶۰- ۶۵.

 

مقایسه دو روش ماساژ پروستات و نمونه قطرات اولیه ادرار در جداسازی مایکوپلاسماهومینیس و اوره آپلاسما اوره آلیتیکوم در مجاری ادراری

کیومرث قاضی سعیدی، فرحدخت فاطمی نسب، شیده وطنی، یاسمن عظیمی، سپیده بخشنده نصرت، مریم محمدی

مجله علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی گلستان

بهار و تابستان ۱۳۸۷. سال دوم، شماره ۱(پیاپی ۳)، ص ۱۴-۱۸.

 

فراوانی آنتی بادی های TORCH در نوزادان با ناهنجاری مادرزادی و مادران آنان در گرگان

محمدجعفر گلعلی پور، بهناز خدابخشی، عزت اله قائمی

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

پاییز ۱۳۸۷ ، دوره ۱۰، شماره ۳ (پیاپی ۲۷). ص ۴۵- ۵۰.

 

مدل جدید استفاده از تحلیل رایانه ای جهت ارزیابی اثرات ضایعات ایجاد شده توسط ولتاژ مستقیم در گره دهلیزی- بطنی خرگوش

وحید خوری، سیدمحسن نایب پور، محمدجعفر گلعلی پور، سیدمحمد پورمیرجعفری فیروزآبادی

فصلنامه فیزیولوژی و فارماکولوژی

زمستان ۱۳۸۷، دوره ۱۲ ، شماره ۴. ص ۲۷۷- ۲۸۶.

 

قومیت و شکل صورت پسران ۱۷ تا ۲۰ ساله شهرستان گرگان

مهرداد جهانشاهی، محمدجعفر گلعلی پور، کامران حیدری

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

زمستان ۱۳۸۷، دوره ۱۵، شماره ۴ (پیاپی ۳۷). ص ۱۰۰- ۱۰۳.

 

اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه گزنه بر تغییرات هیستولوژیک و مورفومتریک کلیه در موش های صحرایی هیپرکلیسمیک

محمدجعفر گلعلی پور، آنه محمد غراوی، ثریا غفاری، رامین آذرهوش

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

سال دهم، شماره ۶ (پیاپی۴۷)، بهمن و اسفند ۱۳۸۷. ص ۱۴- ۲۲.

۱۳۸۸

 

 

 

 

 

مقایسه اثرات تراتوژنیک مصرف خوراکی و تزریق داخل صفاقی داروی گاباپنتین به روی سیستم اسکلتی موش های Balb/c با استفاده از رنگ آمیزی آلیزارین رد اس و آلسین بلو

محمد افشار، محمد مهدی حسن زاده طاهری، سیدعادل معلم، آزاده تمیزی، محمدجعفر گلعلی پور

مجله علوم پزشکی رازی

سال شانزدهم، شماره ۶۸، ۱۳۸۸. ص ۷-۱۸.

 

شاخص‌های رشد بدو تولد نوزادان در گرگان (۱۳۸۲)

آرزو میرفاضلی، سیما بشارت، آناهیتا راشدی ، محمدرضا ربیعی

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

بهار ۱۳۸۸. شماره ۱۱. دوره ۱. ص ۷۱-۷۵.

 

تاثیر زمان شروع قطره آهن در پیشگیری از آنمی فقر آهن در شیرخواران ترم

آرزو میرفاضلی، نرگس بیگم میربهبهانی، محمدرضا ربیعی، وحیده کاظمی‌نژاد، محسن شهابی

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان

تابستان ۱۳۸۸. دوره ۱۸. شماره ۷۰. ص ۷۴-۷۹.

 

مولکولار اپیدمیولوژی پاپیلوماویروس انسانی و انواع پرخطر آن   HPV-۱۶/۱۸ در بافت سرطانی پستان به روش PCR در استان گلستان

عبدالوهاب مرادی، الهام مبشری، علیجان تبرائی، سپیده بخشنده نصرت، وحیده کاظمی نژاد، رامین آذرهوش، شهریار علیزاده ، مسعود بازوری

مجله علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی گلستان

بهار و تابستان ۱۳۸۸. سال سوم. شماره ۱ (پیاپی ۵). ص ۹- ۱۴.

 

مقایسه میزان بروز علایم فلبیت در سه روش پانسمان کاتتراسیون محیطی

علی اکبر عبدالهی، مهناز رضاییان ، ناصر بهنام پور ، علی عباسی و الهام مبشری

مجله دانشگاه علوم پزشکی پارس (دانشگاه علوم پزشکی جهرم)

پاییز ۱۳۸۸. دوره ۷. شماره ۲. ص ۶۷- ۷۴.

 

مقایسه عفونتهای سیتومگالو ویروس ،لیستریا منوسیتوژن و توکسوپلاسما در خانمهای با باردار موفق و ناموفق در شهر گرگان

محسن سعیدی، سپیده بخشنده نصرت، عبدالوهاب مرادی، سیدمحمد هدایت مفیدی ، ناصر بهنام پور

مجله علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی گلستان

بهار و تابستان ۱۳۸۸. سال سوم. شماره ۱ (پیاپی ۵). ص ۲۵-۳۰.

 

علل هیپربیلی روبینمی شدید غیر مستقیم در نوزادان رسیده بستری در بیمارستان کودکان طالقانی گرگان

آرزو میرفاضلی، لیلی نجفی، امیرحسین نوحی، روزبه چراغعلی

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

زمستان ۱۳۸۸. دوره ۱۱. شماره ۴. ص ۸۲- ۸۶.

۱۳۸۹

 

 

 

 

 

اثر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه گزنه (Urtica dioica)   بر ساختار هیستولوژیکی کلیه در موش صحرایی دیابتی

محمدجعفر گلعلی پور، آنه محمد غراوی، ثریا غفاری، رامین آذرهوش، محمد افشار

مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران)

بهار ۱۳۷۹. دوره ۹. شماره ۳ (پیاپی ۳۳). ص ۲۱۸-۲۲۶.

 

مقایسه میزان عملکرد و خودایمنی تیروئید در زنان باردار مبتلا و غیرمبتلا به گواتر

سپیده بخشنده نصرت، حمیدرضا بذرافشان، رامین آذرهوش، شرابه هزارخوانی، مریم السادات میرکریمی، ندا مختاری، سیما بشارت، مصطفی قربانی

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان.

تابستان ۱۳۸۹. دوره ۱۲. شماره ۲ (پی در پی ۳۴). ص ۴۲-۴۷.

 

مقایسه تخمیر قند‏ در ایزوله‏ های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم و حساس به متی‏ سیلین

ابوالفضل امینی، خسرو عیسی زاده، سمیه رحیمی النگ، حمید واعظ، سپیده بخشنده نصرت، فاطمه چراغعلی ، عزت الله قائمی

مجله میکروب شناسی پزشکی ایران

پاییز ۱۳۸۹. سال ۴ - شماره ۳. ص ۲۱-۲۸.

۱۳۹۰

 

 

 

 

 

توزیع فراوانی مایکوپلاسماهای تناسلی در عفونتهای واژینال در شهر گرگان

سپیده بخشنده نصرت، کیومرث قاضی‌سعیدی، صدیقه لیوانی، تینا دادگر، مسعود بازوری، هانیه باقری، ناصربهنام‌پور، عزت‌الله قائمی

مجله زنان، مامایی و نازایی ایران

مرداد و شهریور ۱۳۹۰. دوره ۱۴. شماره ۳. ص ۲۰-۲۸.

 

ارتباط اختلالات هورمونی با اختلالات قاعدگی

سپیده بخشنده نصرت، فرناز ثمره محمدیان، عزت اله قائمی، افسانه برقعی، حمیدرضا جوشقانی

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

تابستان ۱۳۹۰. دوره ۱۳. شماره ۲ (پی در پی ۳۸). ص ۸۶-۹۲.

۱۳۹۱

 

 

 

 

 

اثر دیابت بارداری بر تعداد آستروسیت های ناحیه  CA۱  و  CA۳ هیپوکامپ نوزادان نر موش صحرایی

سکینه کابلی کفشگیری، ثریا غفاری، ویدا حجتی، ابراهیم اسدی، محمدجعفر گلعلی پور

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

بهار ۱۳۹۱ ، دوره ۱۴ ، شماره ۱ (پی در پی ۴۱). ص ۱۹-۲۵.

 

ارزش تشخیصی تست بدون استرس در پیشگویی بروز عواقب نامطلوب جنینی در زنان باردار پرخطر مراجعه کننده به بیمارستان دزیانی گرگان طی سال های ۱۳۸۹-۱۳۸۸

مریم کبوتری، الهام مبشری، مصطفی قربانی، حمید آسایش

مجله زنان، مامائی و نازائی ایران

۱۳۹۱. سال ششم، شماره ۱۱، ص ۳۸-۴۴. سال پانزدهم، شماره ۷ (پیاپی ۴۷)، ص ۱۷.

 

آگاهی نسبت به اسید فولیک و مصرف آن در زنان باردار ساکن مناطق روستایی استان گلستان - ۱۳۸۷

الهام مبشری، ملیحه سدهی، محمد جعفر گلعلی پور

مجله زنان‏، مامائی و نازائی ایران

آذر ۱۳۹۱. دوره ۱۵، شماره ۳۰، ص ۱-۷.

 

شیوع دیابت بارداری و عوامل خطرساز آن در زنان باردار شهر گرگان در سال ۹۱-۱۳۹۰

فاطمه محمدزاده، الهام مبشری، سمیرا عشقی‌نیا، وحیده کاظمی‌نژاد ، محمدعلی وکیلی

مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران)

بهمن و اسفند ۱۳۹۱. دوره ۱۲. شماره ۳(پیاپی ۴۹). ص ۲۰۴- ۲۱۰.

۱۳۹۲

 

 

 

 

 

مروری بر جنبه های مختلف گیاه دارویی گزنه Urtica dioica L و یافته های تحقیقات نوین

مرضیه باباش پور اصل، مهرانگیز بالغی، پروین سجادی، محمدجعفر گلعلی پور

مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل

زمستان(ویژه نامه) ۱۳۹۲. دوره ۱۶ ، شماره ۱، ص۴۷-۵۴.

۱۳۹۳

 

 

 

 

 

اثر دیابت بارداری بر تعداد نورون های حرکتی شاخ قدامی نخاع در زاده های ۴، ۸ و ۱۲ هفته ای موش صحرایی

محمدجعفر گلعلی پور ، ثریا غفاری ، علیرضا محرری

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

بهار ۱۳۹۳، دوره ۱۶، شماره ۱ (پیاپی ۴۹). ص ۲۹- ۳۴.

 

فراوانی عفونت های سرویکوواژینال و ارتباط آن با برخی عوامل در نمونه های پاپ اسمیر در زنان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی در سال ۱۳۹۱

مهدیه مرگدری نژاد، لیلا (مهستی) جویباری، اکرم ثناگو، زینب حق دوست، الهام مبشری

مجله زنان مامائی و نازائی ایران

۱۳۹۳. سال هفدهم، شماره ۱۱۰ (پیاپی ۱۴۸)، ص ۱۶-۲۱.

 

رابطه شاخص توده بدنی سه ماهه سوم بارداری با نوع زایمان

سروش امین الشریعه نجفی، مهین نوملی، زهرا گودرزی، آزیتا مصلحتی ، الهام مبشری

مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۳۹۳. دوره ۷۲، شماره ۱۲، ص ۸۳۱- ۸۳۷.

 

تاثیر شیردهی بر فشار نبض شریان بازویی مادر

سیدمهران حسینی، سپیده بخشنده نصرت، رضا رحمتی، زینب سیاه مرزکوهی، رسول محمدی

مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی (مجله دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان)

بهار و تابستان ۱۳۹۳. سال یازدهم. شماره ۱ (پیاپی ۲۶). ص ۱۷-۲۳.

 

الگو و عوامل خطرساز بروز کریپتورکیدیسم در گرگان

آرزو میرفاضلی، نفیسه کاویانی، محمدعلی وکیلی، حمیدرضا تجری، محمدجعفر گلعلی پور

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

سال شانزدهم، شماره ۲ (پیاپی ۵۰)، تابستان ۱۳۹۳. ص ۶۹-۷۳.

 

ناهنجاری‌های همراه با مقعد بسته در نوزادان شهر گرگان (۸۹-۱۳۸۵)

آرزو میرفاضلی، احمد محمدی پور، علی بقائیان، اکرم ثناگو ، مهین نوملی

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

سال شانزدهم، شماره ۳ (پیاپی ۵۱)، پاییز ۱۳۹۳. ص ۱۱۱- ۱۱۶.

 

فراوانی علایم بالینی سندرم پیش از قاعدگی و سندرم ملال پیش از قاعدگی دانشجویان رشته پزشکی (۱۳۸۹)

سپیده بخشنده نصرت، محمد صالحی، الهام مبشری، زینب اصغری، مریم محمدخانی

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

پاییز ۱۳۹۳. سال شانزدهم. شماره ۳ (پیاپی ۵۱). ص ۱۲۷- ۱۳۲.

 

ارتباط شاخص توده بدنی سه ماهه سوم زنان باردار قومیت های مختلف با عوارض مادری و نوزادی

سروش امین الشریعه نجفی، فاطمه محمدزاده، الهام مبشری، محمدعلی وکیلی

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

پاییز ۱۳۹۳. سال شانزدهم. شماره ۳ (پیاپی ۵۱). ص ۶۹- ۷۵.

۱۳۹۴

 

 

 

 

 

بروز ناهنجاری های مادرزادی در استان گلستان

نفیسه کاویانی، آرزو میرفاضلی، محمد آریایی، کنیزرضا حسین پور، محمدجعفر گلعلی پور

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

سال هفدهم، شماره ۴ (پیاپی ۵۶)، زمستان ۱۳۹۴، صص ۷۳-۷۷.

۱۳۹۶

 

 

 

 

 

دیدگاه کارورزان، دستیاران و اعضای هیات علمی بخش زنان در خصوص عوامل موثر بر شکل گیری اخلاق حرفه ای در بالین

لیلا پاداش، اکرم ثناگو، لیلا جویباری، الهام مبشری

مجله زنان مامائی و نازائی ایران

سال بیستم، شماره ۵ (پیاپی ۲۶۵)، مرداد ۱۳۹۶، صص ۳۹-۴۷.

 

ارزیابی دقت و صحت تشخیص شاخص های محصول تجمع لیپید، مقاومت به انسولین، دورکمر و نسبت دورکمر به دور باسن در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

الهام زارعی، حسن مهاجری شهربابکی، فاطمه محمدزاده، سپیده بخشنده نصرت، آزادرضا منصوریان

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

سال نوزدهم، شماره ۴ (پیاپی ۶۴)، زمستان ۱۳۹۶، صص ۴۶-۵۳.

۱۳۹۷

 

 

 

 

 

بیان ژن هایBMP۲, BMP۴  در تکوین قلب رویان موش های C۵۷BL/۶ مبتلا به دیابت بارداری

فاطمه قاسم زاده، مسعود گلعلی پور، کامران حیدری، زهرا نظری، محمدجعفر گلعلی پور

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

سال بیستم، شماره ۳ (پیاپی ۶۷)، پاییز ۱۳۹۷، صص ۱۹-۲۳.

 

فراوانی اختلالات آنزیم های کبدی و پیامد بارداری در مراجعین به مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی گرگان (ششماه اول سال ۱۳۹۴)

سارا استوار، علیرضا نوروزی، الهام مبشری، غلامرضا روشندل، سیما بشارت

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

سال بیستم، شماره ۳ (پیاپی ۶۷)، پاییز ۱۳۹۷، صص ۱۰۴-۱۰۹.

۱۴۰۰

 

 

 

 

 

 فراوانی ناهنجاری‌های قلبی ارزیابی شده با اکوکادیوگرافی و همراهی آن با سایر ناهنجاری‌های مادرزادی در مرکز آموزشی درمانی طالقانی گرگان (۹۶-۱۳۹۱)

محسن ابراهیمی ،حسن اسمعیلی، احمد محمدی پور، احمد رستمی.

 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

 دوره ۲۲، شماره ۴، صص ۱۳۲-۱۳۷.

اثر دیابت بارداری القا شده بر بیان ژن TBX۲۰ در قلب رویان ۱۱.۵ روزه موش آزمایشگاهی نژاد C۵۷BL/۶
 
زینب علی نژاد ، مسعود گلعلی پور ، محمدجعفر گلعلی پور مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره ۲۲، شماره ۴، صص ۴۸-۵۳. 
بررسی الگوی توارثی و غیر توارثی انواع ناشنوایی در استان گلستان مرتضی اولادنبی ، الهام هاشمی نسب گرجی ، مهدی محمدی ، سهند لطفی و همکاران مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندر دوره ۳۱، شماره ۱۹۹، صص ۱۷۴-۱۷۸

 


دفعات مشاهده: 417 بار   |   دفعات چاپ: 155 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات ناهنجاریهای مادرزادی گرگان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved | Gorgan Congenital Malformations Research Center

Designed & Developed by : Yektaweb