پیام خود را بنویسید

جلسات دفاع 98 : جلسات دفاع ۹۸

 | تاریخ ارسال: 1399/6/10 | 


جلسات دفاع برگزار شدهدر سال  ۱۳۹۸

 
 

ردیف نام پزشک تاریخ
دفاع
استاد راهنما عنوان
۱ دکتر مریم نصرآبادی ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ دکترعلیرضا
نوروزی
بررسی میزان شیوع آدنوم روده در مراجعین به بخش کولونوسکوپی بیمارستان صیاد شیرازی
۲ دکتر نعمت تقوی کوتنایی ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ دکتر سمیه
لیوانی
بررسی ارتباط ویژگیهای سونوگرافی ضایعات تیروئید در سیستم TIRADSوپاتولوژیک در سیستم BETHESDA
۳ دکتر زینب جلالی ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ دکتر محیا
شیرنگی
مقایسه دو رژیم پروفیلاکسی سفازولین به تنهایی و سفازولین به همراه آزیترومایسین در پیشگیری از عفونت ناشی از زایمان سزارین در بیمارستان شهید صیاد شیرازی
۴ دکتر نیلوفر فاضلی ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ دکتر علیرضا نوروزی بررسی سیر بالینی بیماران مبتلا به بیماری های کلیوی
 
۵ دکتر مهدیه حاتمی ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ دکتر نفیسه عبدالهی بررسی کلینیکال و اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید در استان گلستان طی سال های ۹۶-۱۳۹۳
۶ دکتر میلاد تازیکی ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ دکتر نفیسه عبدالهی بررسی کلینیکال و اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به لوپوس اریتمای سیستمیک در استان گلستان طی سال های ۹۶-۱۳۹۳
۷ دکتر زهرا طالبی ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ دکتر سعید
امیر خانلو
بررسی ارتباط سطح لیپیدهای سرمی با شدت نفروپاتی دیابتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲مراجعه کننده به کلینیک دیابت گرگان در سال ۱۳۹۷
۸ دکتر فاطمه طالبی ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ دکتر محمد
نعیمی طیبی
بررسی فراوانی کم خونی در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ مراجعه کننده به کلینیک دیابت گرگان در سال
۱۳۹۶
۹ دکتر فرزاد شریف نژاد ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ دکتر حمیده
اکبری
بررسی رابطه سطح سرمی منیزیم و عملکرد کلیوی با وضعیت کنترل قند خون در بیماران مراجعه کننده به کلینیک غدد بیمارستان شهید صیاد شیرازی در سال ۱۳۹۷
۱۰ دکتر سیده زکیه سیدی ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ دکتر مریم
زاهدی
بررسی شیوع اختلالات الکترولیتی در آریتمی های شایع پس از انفارکتوس حاد میوکارد
۱۱ دکتر مریم منتظری ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ دکتر رقیه
گلشا
تعیین فراوانی ژنهای مقاومت آنتی بیوتیکی بتالاکتامازی در ایزوله های اشریشیاکولی و کلبسیلا پنومونیه بدست آمده از بیماران بستری در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان
۹۸-۱۳۹۷
۱۲ دکتر ملیحه نوری ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ دکتر مهرداد
آقایی
استفاده از نانولوله بورن نیترید به عنوان نانو حامل برای رهایش داروی سلکوکسیب :مقایسه ای بین اطلاعات تجربی و محاسبات تئوری
۱۳ دکتر احسان اسماعیلی ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ دکتر زهرا عرب بافرانی

دکتر علیرضا خوشبین خوش نظر
بررسی ریسک ابتلا به سرطان ناشی از دوز موثر تجمعی پرتویی دریافتی نوزادان تازه به دنیا آمده بستری در بخشهای ویژه نوزادان به دنبال تصویربرداری با
اشعه ایکس در بیمارستان طالقانی و صیاد گرگان درسال
۱۳۹۷
۱۴ دکتر زینب بایلری ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دکتر رقیه
گلشا
بررسی ریسک فاکتورهای پروگنوستیک در بیماران با زخم پای دیابتی بستری در بیمارستان صیاد ۹۷-۱۳۹۶
۱۵ دکتر مائده غفوری ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ دکتر آنا
راشدی
بررسی ارتباط شاخص مقاومت عروق کلیه در سونوگرافی داپلر با پیامدهای کلیوی در بیماران مبتلا به فشار خون مقاوم به درمان مراجعه کننده به بیمارستان صیاد
۱۳۹۵-۹۷
۱۶ دکتر بهار مشرقی ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ دکتر عبدالله عباسی بررسی فراوانی باسیل های گرم منفی مولد آنزیم بتالاکتاماز وسیع الطیف در نمونه های بالینی بیماران بستری در بیمارستان ۵آذرگرگان
۱۳۹۶-۹۷
۱۷ دکتر شیرین رضایی ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ دکتر عبدالله پوشانی مقایسه فراوانی ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری در بیماران تحت درمان با دو نوع رژیم دارویی بر پایه فورازولیدون و کلاریترومایسین مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان صیاد شیرازی 
۱۳۹۸
۱۸ دکتر بهناز بهزادی ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ دکتر فرحناز السادات احمدی بررسی ریسک فاکتورها ،عوارض مادری و نوزادی در بیماران تحت سزارین هیسترکتومی در بیمارستان های سطح سه دانشگاه علوم پزشکی گلستان
۱۳۹۲-۹۷
۱۹ دکتر محمد عسگری ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ دکتر سعید امیرخانلو بررسی یافته های اولترا سونوگرافی کلیه در بیماران مبتلا به نارسایی حاد کلیه بستری در بیمارستان صیاد شیرازی 
۱۳۹۳-۹۷
۲۰ دکتر زکیه اسمعیلی افرا ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ دکتر سمانه
توسلی
بررسی میزان همبستگی نمره ی ترابکولار استخوان(TBS) و تراکم توده ای استخوانی (BMD)در بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده ای مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی گرگان۱۳۹۷
۲۱ دکتر ساناز علیزاده ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ دکتر افسانه
تابنده
مقایسه ی تاثیر سه داروی میزوپروستول تری نیتروگلیسیرین و کپسول خوراکی گل مغربی بر آمادگی سرویکس در حاملگی ترم در بیمارستان شهید صیاد شیرازی گرگان
۲۲ دکتر نادیا عاشوری ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ دکتر رقیه
گلشا
بررسی فراوانی انواع عفونت های بیمارستانی در بخشهای مراقبت های ویژه در بیمارستان شهید صیاد شیرازی گرگان
۹۷ -۱۳۹۵
۲۳ دکتر فاطمه منعمی ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ دکتر حمیده
اکبری
مقایسه ارتباط سطح سرمی hs-CRP مادر و نمونه خون بند ناف با اندکس حلقه های بندناف و نتایج نوزادی در دو گروه بارداری نرمال و دیابت بارداری
۲۴ دکترعاطفه نوتج ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ دکتر حمیده
اکبری
مقایسه ارتباط سطح سرمی TNFa مادر و نمونه خون بندناف با اندکس حلقه های بندناف و نتایج نوزادی در دو گروه بارداری نرمال و دیابت بارداری
۲۵ دکتر ندا هاشم پور آمیجی ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ دکتر آرزو
میرفاضلی
بررسی فراوانی شیردهی ناموفق در نوزادان مبتلا به ایکتر طول کشیده غیر مستقیم مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گرگان
۱۳۹۷-۹۸
۲۶ دکتر مژگان جنتی مقدم ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دکتر سعید
امیر خانلو
بررسی کفایت دیالیز و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به مرحله انتهایی بیماری کلیوی (ESRD) تحت درمان با همودیالیز در مرکز آموزشی درمانی ۵ آذر 
۱۳۹۷
۲۷ دکتر شیوا حسن زاده آرنانی ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ دکتر سمیه
لیوانی
بررسی ضخامت اینتما مدیای شریان های کاروتید و فمورال در زنان مبتلا به پره اکلامپسی زودرس و زنان باردار سالم و افراد نولی گراوید مراجعه کننده به بیمارستان صیاد از اردی بهشت
۱۳۹۷

دفعات مشاهده: 247 بار   |   دفعات چاپ: 108 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر