لیست کلاس های مجازی

 | تاریخ ارسال: 1399/12/16 | 

برنامه های کلاسی ثابت هفتگی ترم جاری
تذکر:
- پس از ورود از طریق لینک کلاس لطفا از بخش Enter with your login and password  نام کاربری و رمز اختصاصی خود را زده و وارد کلاس شوید (نام کاربری شماره دانشجویی و رمز عبور شماره کد ملی شما می باشد)
- حتما ۱۰ دقیقه قبل از شروع کلاس توسط لینک اختصاصی کلاس وارد شده و از صحت عملکرد اسپیکر - میکروفن و در صورت نیاز وبکم خود اطمینان حاصل فرمایید
 
 برنامه نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ 
لینک ورود به کلاس روز و ساعت برگزاری کلاس ترم و گروه آموزشی نام استاد نام درس
لینک ورود به کلاس شنبه ۱۰-۸ ۲ علوم آزمایشگاهی پیوسته دکتر بادله روان شناسی
لینک ورود به کلاس شنبه ۱۰-۸ ۴ علوم آزمایشگاهی پیوسته دکتر عرب بافرانی فیزیک حیاتی
لینک ورود به کلاس شنبه ۱۲-۸ ۶ علوم آزمایشگاهی دکتر کوهساری باکتری شناسی
لینک ورود به کلاس شنبه ۱۰-۸ ۳ علوم آزمایشگاهی ناپیوسته دکتر کوهسار
دکتر جرجانی
مهندس قنبری
انگل شناسی و حشره شناسی پزشکی
لینک ورود به کلاس شنبه ۱۲-۱۰ ۲ علوم آزمایشگاهی پیوسته دکتر صغری حسام فیزیولوژی
لینک ورود به کلاس شنبه ۱۲-۱۰ ۲ اتاق عمل دکتر ناصری تشریح ۲
لینک ورود به کلاس شنبه ۱۲-۱۰ ۶ هوشبری خانم بخشا مراقبت پس از بیهوشی
لینک ورود به کلاس شنبه  ۱۴-۱۲ ۲ علوم آزمایشگاهی پیوسته دکتر بادله زبان انگلیسی عمومی
لینک ورود به کلاس شنبه  ۱۶-۱۴ ۳ علوم آزمایشگاهی ناپیوسته خانم بنی کریمی متون انگلیسی
لینک ورود به کلاس شنبه  ۱۶-۱۴ ۲ اتاق عمل خانم سیفی زبان انگلیسی
لینک ورود به کلاس شنبه  ۱۶-۱۴ ۴ اتاق عمل دکتر مهدی عباسی تکنولوژی اتاق عمل گوارش وغدد
لینک ورود به کلاس شنبه  ۱۶-۱۴ ۶ اتاق عمل-۶هوشبری دکتر غلامعلی زارع ادبیات فارسی
لینک ورود به کلاس شنبه  ۱۶-۱۴ ۲ هوشبری خانم بخشا بیهوشی ۱
لینک ورود به کلاس شنبه  ۱۶-۱۴ ۴ هوشبری خانم دکتر زاهدی بیهوشی ۳
لینک ورود به کلاس شنبه ۱۷-۱۶ ۴ علوم علوم آزمایشگاهی
۳ علوم آزمایشگاهی ناپیوسته
۴ اتاق عمل
۳ هوشبری ناپیوسته
مصطفی علی نجفی فرهنگ و تمدن خواهران
لینک ورود به کلاس شنبه ۱۸-۱۶ ۲ علوم آزمایشگاهی دکتر حصاری بیوشیمی عمومی
لینک ورود به کلاس شنبه ۱۸-۱۷ ۴ علوم علوم آزمایشگاهی
۳ علوم آزمایشگاهی ناپیوسته
۴ اتاق عمل
۳ هوشبری ناپیوسته
مصطفی علی نجفی فرهنگ و تمدن برادران
لینک ورود به کلاس شنبه ۱۸-۱۶ ۲ اتاق عمل دکتر بادله زبان انگلیسی
لینک ورود به کلاس شنبه ۱۸-۱۶ ۶ اتاق عمل دکتر الماس فهیم یگانه
دکتر مجتبی فاضل
دکترعلی رضا امیری
تکنولوژی اتاق عمل اورژانس،تروما
لینک ورود به کلاس شنبه ۱۸-۱۶ ۴ هوشبری آقای جعفری اخلاق حرفه ایی در هوشبری
لینک ورود به کلاس یکشنبه ۱۰-۸ ۲ علوم آزمایشگاهی دکتر کوهساری میکروب شناسی عمومی
لینک ورود به کلاس یکشنبه ۱۰-۸ ۴ علوم آزمایشگاهی دکتر کوهسار
دکتر جرجانی
انگل شناسی( کرمها)
لینک ورود به کلاس یکشنبه ۱۰-۸ ۶ علوم آزمایشگاهی دکتر کلوی ایمونوهماتولوژی
لینک ورود به کلاس یکشنبه ۱۲-۸ ۲ اتاق عمل آقای آقایی نژاد اصول و فنون فرد سیار و اسکراب
لینک ورود به کلاس یکشنبه ۱۲-۱۰ ۲ علوم آزمایشگاهی دکتر لیلا الیاسی آناتومی نظری
لینک ورود به کلاس یکشنبه ۱۲-۱۰ ۶ علوم آزمایشگاهی دکتر آیت الهی اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی
لینک ورود به کلاس یکشنبه ۱۴-۱۲ ۶هوشبری خانم دکتر مداح معرفی بیمار
لینک ورود به کلاس یکشنبه ۱۶-۱۴ ۲ علوم آزمایشگاهی
۲ اتاق عمل
خانم آسیه مسگر تربیت بدنی۱ خواهران
لینک ورود به کلاس یکشنبه ۱۶-۱۴ ۲ علوم آزمایشگاهی دکتر علی نوری تربیت بدنی ۱ برادران
لینک ورود به کلاس یکشنبه ۱۶-۱۴ ۱ علوم آزمایشگاهی
۲ هوشبری
۱ هوشبری ناپیوسته
محمد جواد قره خانی اندیشه۲ خواهران
لینک ورود به کلاس یکشنبه ۱۴-۱۲ ۳ علوم آزمایشگاهی دکتر آیت الهی اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی
لینک ورود به کلاس یکشنبه ۱۶-۱۴ ۴ اتاق عمل
۴ هوشبری
۳ هوشبری ناپیوسته
موسی آیتی فر تفسیر موضوعی قرآن خواهران
لینک ورود به کلاس یکشنبه ۱۶-۱۴ ۴ اتاق عمل
۴ هوشبری
۳ هوشبری ناپیوسته
علی محمد سرلک تفسیر موضوعی قرآن برادران
لینک ورود به کلاس یکشنبه ۱۶-۱۴ ۶ اتاق عمل خانم بخشا اصول مراقبت در اتاق بهبودی
لینک ورود به کلاس یکشنبه ۱۶-۱۴ ۶ هوشبری آقای جعفری مدیریت در بیهوشی
لینک ورود به کلاس یکشنبه ۱۸-۱۶ ۱ علوم آزمایشگاهی
۲ اتاق عمل
۲ هوشبری
۱ هوشبری ناپیوسته
علی محمد سرلک اندیشه۲ برادران
لینک ورود به کلاس یکشنبه ۱۸-۱۶ ۳ علوم آزمایشگاهی دکتر میرکریمی
دکتر رجبی
بهدلشت عمومی و اپیدمیولوژی
لینک ورود به کلاس یکشنبه ۱۸-۱۶ ۴ اتاق عمل خانم چهره گشا مدیریت در اتاق عمل
لینک ورود به کلاس یکشنبه ۱۸-۱۶ ۶ اتاق عمل دکتر خوش بین آشنایی با کلیات تصویر رادیولوژی
لینک ورود به کلاس یکشنبه ۱۸-۱۶ ۴ هوشبری دکتر کلوی خون شناسی و بانک خون
لینک ورود به کلاس دوشنبه ۱۰-۸ ۶ علوم آزمایشگاهی دکتر اسکندری نژاد
دکتر مهرداد چالاک
دکتراورمان نظامی
دکترسولماز عسگری
آشنایی با بیماری های داخلی
لینک ورود به کلاس دوشنبه ۱۰-۸ ۱ هوشبری ناپیوسته خانم دکتر تازیکی داروشناسی اختصاصی
لینک ورود به کلاس دوشنبه ۱۰-۸ ۱ علوم آزمایشگاهی دکنر منصور سمائی ژنتیک پزشکی
لینک ورود به کلاس دوشنبه ۱۰-۸ ۳ علوم آزمایشگاهی ناپیوسته دکتر نیک نژاد
خانم دکتر حسینی
قارچ شناسی پزشکی
لینک ورود به کلاس دوشنبه ۱۰-۸ ۲ اتاق عمل دکتر خوش بین فیزیک پزشکی
لینک ورود به کلاس دوشنبه ۱۰-۸ ۴ اتاق عمل خانم دکتر احمدی تکنولوژی اتاق عمل زنان
لینک ورود به کلاس دوشنبه ۱۰-۸ ۲ هوشبری خانم دکتر حاجی مشهدی فیزیولوژی ۲
لینک ورود به کلاس دوشنبه ۱۲-۱۰ ۲ هوشبری خانم دکتر تازیکی اصول پایه داروشناسی
لینک ورود به کلاس دوشنبه ۱۵ -۱۳ ۳ علوم آزمایشگاهی دکتر رضوی
دکتر تهمتن
ویروس شناسی
لینک ورود به کلاس دوشنبه ۱۶-۱۴ ۲ علوم آزمایشگاهی خانم بنی فاطمی زبان انگلیسی عمومی
لینک ورود به کلاس دوشنبه ۱۶-۱۴ ۶ علوم آزمایشگاهی
۱ علوم آزمایشگاهی
یدالله سپهری تاریخ تحلیلی صدر اسلام خواهران
لینک ورود به کلاس دوشنبه ۱۶-۱۴ ۲ اتاق عمل دکتر حسام فیزیولوژی ۲
لینک ورود به کلاس دوشنبه ۱۶-۱۴ ۶ اتاق عمل
۶ هوشبری
۳ هوشبری ناپیوسته
علی محمد سر لک تاریخ تحلیلی اسلام خواهران
لینک ورود به کلاس دوشنبه ۱۶-۱۴ ۲ هوشبری آقای جعفری بیهوشی ۱
لینک ورود به کلاس دوشنبه ۱۶-۱۴ ۱ هوشبری ناپیوسته دکتر رجبی آمار زیستی و روش تحقیق
لینک ورود به کلاس دوشنبه ۱۶-۱۵ ۴ علوم آزمایشگاهی آقای باران ورهرام تربیت بدنی ۲ - برادران
لینک ورود به کلاس دوشنبه ۱۸-۱۶ ۲ علوم آزمایشگاهی دکتر حصاری بیوشیمی عمومی
لینک ورود به کلاس دوشنبه ۱۸-۱۶ ۴ علوم آزمایشگاهی خانم کاردل تربیت بدنی ۲ - خواهران
لینک ورود به کلاس دوشنبه ۱۸-۱۶ ۶ علوم ازمایشگاهی
۱ علوم آزمایشگاهی ناپیوسته
۶ هوشبری
۳ هوشبری ناپیوسته
علی محمد سرلک تاریخ تحلیلی صدر اسلام برادران
لینک ورود به کلاس دوشنبه ۱۸-۱۶ ۲ اتاق عمل خانم چهره گشا روش تحقیق در اتاق عمل
لینک ورود به کلاس دوشنبه ۱۸-۱۶ ۴ هوشبری آقای دکتر ذبیحی بیهوشی ۳
لینک ورود به کلاس دوشنبه ۱۸-۱۶ ۱ هوشبری ناپیوسته دکتر نیکبخت آمار زیستی و روش تحقیق
لینک ورود به کلاس سه شنبه ۱۰-۸ ۴ علوم آزمایشگاهی دکتر جوشقانی
دکتر حصاری
بیوشیمی پزشکی ۲
لینک ورود به کلاس سه شنبه ۱۰-۸ ۶ علوم آزمایشگاهی دکتر احمدی
دکتر آیت اللهی
اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه
لینک ورود به کلاس سه شنبه ۱۰-۸ ۶ علوم آزمایشگاهی دکتر احمدی
دکتر حصاری
روش های کنترل کیفی در آزمایشگاه بالینی
لینک ورود به کلاس سه شنبه ۱۰-۸ ۱ علوم آزمایشگاهی دکتر سینه سپهر ایمنی شناسی
لینک ورود به کلاس سه شنبه ۱۰-۸ ۳ علوم آزمایشگاهی دکتر بادله متون انگلیسی پزشکی
لینک ورود به کلاس سه شنبه ۱۰-۸ ۲ هوشبری خانم دکتر اریس زبان انگلیسی عمومی
لینک ورود به کلاس سه شنبه ۱۰-۸ ۱ هوشبری ناپیوسته دکتر حمید سپهری فیزیولوژی
لینک ورود به کلاس سه شنبه ۱۲-۱۰ ۶ علوم آزمایشگاهی دکتر شهره تازیکی سم شناسی
لینک ورود به کلاس سه شنبه ۱۲-۱۰ ۳ علوم آزمایشگاهی ناپیوسته دکتر احمدی
دکتر حصاری
روش های کنترل کیفی
لینک ورود به کلاس سه شنبه ۱۲-۱۰ ۳ علوم آزمایشگاهی ناپیوسته دکتر احمدی
دکتر آیت اللهی
اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه
لینک ورود به کلاس سه شنبه ۱۲-۱۰ ۲ اتاق عمل دکتر امینی داروشناسی
لینک ورود به کلاس سه شنبه ۱۲-۱۰ ۴ اتاق عمل حامد  زاهد روان شناسی عمومی
لینک ورود به کلاس سه شنبه۱۲-۱۰ ۲ هوشبری دکتر سیفی اصول پایه داروشناسی
لینک ورود به کلاس سه شنبه۱۲-۱۰ ۴ هوشبری
۱ هوشبری ناپیوسته
دکتر بادله زبان تخصصی
لینک ورود به کلاس سه شنبه۱۲-۱۰ ۳ هوشبری ناپیوسته آقای جعفری روش های بیهوشی در جراحی
لینک ورود به کلاس سه شنبه ۱۶-۱۴ ۶ علوم آزمایشگاهی
۶ علوم آزمایشگاهی
۶ هوشبری
ابراهیم بهرامی دانش خانواده برادران
لینک ورود به کلاس سه شنبه۱۸-۱۴ ۱ علوم آزمایشگاهی دکتر حجتی خون شناسی ۲
لینک ورود به کلاس سه شنبه ۱۶-۱۴ ۴ اتاق عمل دکتر عماالدین رضایی تکنولوژی اتاق عمل اورولوژی
لینک ورود به کلاس سه شنبه ۱۶-۱۴ ۲ هوشبری مهندس کیا
آقای مهدی خراشادی
تجهیزات بیهوشی
لینک ورود به کلاس سه شنبه ۱۶-۱۴ ۱ هوشبری ناپیوسته خانم بخشا فوریت های پزشکی
لینک ورود به کلاس سه شنبه ۱۶-۱۴ ۳ هوشبری ناپیوسته آقای جعفری مراقبت های پس از بیهوشی
لینک ورود به کلاس سه شنبه ۱۸-۱۶ ۴ علوم آزمایشگاهی دکتر احمدی
دکتر حسینی
اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه
 
لینک ورود به کلاس سه شنبه ۱۸-۱۶ ۶ علوم آزمایشگاهی
۶ هوشبری
سوسن نریمانی دانش خانواده و جمعیت خوهران
لینک ورود به کلاس سه شنبه ۱۸-۱۶ ۲ اتاق عمل خانم دکتر خلیلی اصول استریزاسیون و ضد عفونی
لینک ورود به کلاس سه شنبه ۱۸-۱۶ ۳ هوشبری ناپیوسته آقای جعفری مراقبت های ویژه
لینک ورود به کلاس سه شنبه ۱۸-۱۶ ۱ هوشبری ناپیوسته
۲ هوشبری پیوسته
دکتر علی نوری تربیت بدنی ۲ - برادران
لینک ورود به کلاس سه شنبه ۱۸-۱۶ ۱ هوشبری ناپیوسته
۲ هوشبری پیوسته
خانم ویزواری تربیت بدنی ۲ - خواهران
لینک ورود به کلاس چهارشنبه ۱۰-۸ ۴ علوم آزمایشگاهی دکتر تهمتن
دکتر رضوی
ویروس شناسی پزشکی
لینک ورود به کلاس چهارشنبه ۱۰-۸ ۱ علوم آزمایشگاهی دکتر جوشقانی
دکتر حصاری
بیوشیمی بالینی۲
لینک ورود به کلاس چهارشنبه ۱۰-۸ ۴ اتاق عمل آقای کوچکی اخلاق حرفه ای در اتاق عمل
لینک ورود به کلاس چهارشنبه ۱۰-۸ ۶ اتاق عمل دکتر نورا بیگدلی تکنولوژی اتاق عمل اطفال و نوزادان
لینک ورود به کلاس چهارشنبه ۱۰-۸ ۴ هوشبری دکتر سینه سپهر ایمونولوژی
لینک ورود به کلاس چهارشنبه ۱۰-۸ ۶ هوشبری دکتر دیلمی مدیریت درد
لینک ورود به کلاس چهارشنبه ۱۲-۸ ۱ هوشبری ناپیوسته خانم دکتر سیفی داروشناسی اختصاصی
لینک ورود به کلاس چهارشنبه  ۱۲-۱۰ ۶ علوم آزمایشگاهی دکتر جوشقانی
دکتر حصاری
هورمون شناسی
لینک ورود به کلاس چهارشنبه ۱۲-۱۰ ۴ اتاق عمل دکتر حبیب الله گرگانی تکنولوژی اتاق عمل ارتوپدی
لینک ورود به کلاس چهارشنبه ۱۲-۱۰ ۶ اتاق عمل
۶ هوشبری
دکتر غلامعلی زارع ادبیات فارسی
لینک ورود به کلاس چهارشنبه ۱۲-۱۰ ۲ هوشبری دکتر لیلا الیاسی آناتومی۲
لینک ورود به کلاس چهارشنبه ۱۲-۱۰ ۴ هوشبری آقای کوچکی بیماری های داخلی جراحی ۲
لینک ورود به کلاس چهارشنبه ۱۶-۱۴ ۴ اتاق عمل دکتر مهدی عباسی تکنولوژی اتاق عمل گوارش و غدد
لینک ورود به کلاس چهارشنبه ۱۶-۱۴ ۶ اتاق عمل آقای کوچکی اخلاق حرفه ای در اتاق عمل
لینک ورود به کلاس چهارشنبه ۱۶-۱۴ ۲ هوشبری دکتر بادله زبان انگلیسی عمومی
لینک ورود به کلاس چهارشنبه ۱۶-۱۴ ۴ هوشبری دکتر سیدی بیهوشی ۳
لینک ورود به کلاس چهارشنبه ۱۶-۱۴ ۱ هوشبری ناپیوسته دکتر غلامرضا ناصری آناتومی
لینک ورود به کلاس چهارشنبه ۱۶-۱۴ ۳ هوشبری ناپیوسته آقای جعفری روش های بیهوشی در جراحی
لینک ورود به کلاس چهارشنبه ۱۶-۱۴ ۱ علوم آزمایشگاهی ناپیوسته دکتر کلوی زیست شناسی مولکولی سلولی
لینک ورود به کلاس چهارشنبه ۱۸-۱۶ ۴ هوشبری
۱ هوشبری ناپیوسته
آقای بادله زبان تخصصی
لینک ورود به کلاس چهارشنبه ۱۸-۱۶ ۳ هوشبری ناپیوسته آقای جعفری مدیریت بیهوشی
 

دفعات مشاهده: 35998 بار   |   دفعات چاپ: 187 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده پیراپزشکی می باشد.

© 2021 All Rights Reserved | School of paramedicine